Phát hi?n h?n 20.000 tr??ng h?p nh?p kh?u trái phép

Phát bi?u t?i h?i ngh?, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long cho bi?t, hi?n nay, tình hình d?ch COVID-19 v?n ti?p t?c di?n bi?n ph?c t?p. D?ch b?nh ?? bùng phát tr? l?i trong mùa ??ng xuan t?i nhi?u n?i trên th? gi?i. Nhi?u qu?c gia, ??c bi?t t?i khu v?c Chau ?u ?? ph?i tái thi?t l?p vi?c áp d?ng các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch và th?c hi?n gi?n cách x? h?i.

“? m?t s? n??c chau ?u ?? tái phong t?a, th?c hi?n gi?n cách nh? ??u n?m chúng ta ph?i làm. Dù th?c hi?n nghiêm nh?ng tình hình lay nhi?m COVID-19 kh?ng có xu h??ng ch?m l?i”, ng??i ??ng ??u ngành Y t? bày t? lo ng?i.

T?i Vi?t Nam, ??n nay ?? qua h?n 80 ngày kh?ng ghi nh?n ca m?c COVID-19 trong c?ng ??ng. Tuy nhiên, nh?ng ngày qua chúng ta v?n liên t?c ghi nh?n các tr??ng h?p nh?p c?nh t? n??c ngoài d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Nguy c? d?ch b?nh COVID-19 xu?t hi?n v?n lu?n th??ng tr?c n?u kh?ng th?c hi?n nghiêm các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch.

Xổ số kiến ​​thiết TP.D?n ch?ng s? l??ng ng??i nh?p c?nh vào Vi?t Nam, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long cho bi?t, riêng trong ngày 23/11, chúng ta có 5.000 ng??i nh?p c?nh và xu?t c?nh. Trong ?ó, phía b?c phát hi?n 77 tr??ng h?p nh?p c?nh trái phép. Phía Nam phát hi?n 2-3 tr??ng h?p. ?i?u này là thách th?c r?t l?n cho Vi?t Nam trong ki?m soát ch?t ???ng biên.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Chia s? t?i h?i ngh?, Thi?u t??ng Nguy?n ??c M?nh, Phó T? l?nh B? ??i biên phòng cho bi?t, th?i gian qua, chúng ta phát hi?n nhi?u ng??i Trung Qu?c nh?p c?nh trái phép ho?c ng??i Trung Qu?c h?t h?n visa ?? tìm cách l?u trú ? nhà ngh?, khách s?n tr?n tránh s? ki?m tra, làm gi? gi?y t? ?? kéo dài th?i gian ? Vi?t Nam. T?i biên gi?i Lào, Campuchia hay trên bi?n, c? quan ch?c n?ng ??u ghi nh?n nhi?u ca xu?t nh?p c?nh trái phép.

T? ??u n?m ??n nay, Vi?t Nam có 20.161 tr??ng h?p nh?p c?nh trái phép, ??ng th?i chúng ta c?ng ti?p nh?n 8.340 ng??i Vi?t Nam ???c các n??c trao tr? qua c?a kh?u.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo Thi?u t??ng Nguy?n ??c M?nh, chu?n b? t?i T?t Nguyên ?án nên nhu c?u th?m than nhan c?a ng??i dan khu v?c biên gi?i r?t l?n. Bên c?nh ?ó, ??i s?ng c?a nhan dan ? vùng biên còn g?p nhi?u khó kh?n, thi?u vi?c làm, ??c bi?t trong mùa n?ng nhàn. Vì nhu c?u m?u sinh, ng??i dan tìm m?i cách ?? xu?t nh?p c?nh trái phép.

leftcenterrightdel
Thi?u t??ng Nguy?n ??c M?nh, Phó T? l?nh B? ??i biên phòng chia s? t?i h?i ngh?. ?nh: PV?

Xổ số kiến ​​thiết TP.?? ??m b?o cho l?c l??ng b? ??i biên phòng làm nhi?m v?, ??i di?n B? T? l?nh B? ??i Biên phòng ?? ngh? Ban Ch? ??o Qu?c gia phòng, ch?ng d?ch COVID-19 yêu c?u các c?p, ngành, th?n b?n, x? ph??ng ti?p t?c tuyên truy?n cho nhan dan ??a bàn biên gi?i kh?ng xu?t nh?p c?nh trái phép và ti?p tay cho các hành vi vi ph?m.

Yêu c?u xét nghi?m th?c ph?m ??ng l?nh nh?p kh?u

Liên quan t?i c?ng tác xét nghi?m COVID-19, B? Y t? cho bi?t, hi?n nay, m?i ngày Vi?t Nam th?c hi?n kho?ng 4.000 m?u xét nghi?m. Con s? này t?ng g?n g?p ??i so v?i th?i ?i?m tháng 7/2020.

Xổ số kiến ​​thiết TP.B? tr??ng B? Y t? cho bi?t, bài h?c trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19 là phát hi?n càng nhanh, d?p d?ch khoanh vùng càng nhanh càng t?t. Do ?ó, c?n ph?i ti?p t?c ??y nhanh t?c ?? xét nghi?m n?u kh?ng s? có tình tr?ng l?y m?u kh?ng k?p xét nghi?m.

C?nh báo v? vi?c xu?t hi?n nh?ng y?u t? lay nhi?m m?i nh? vi?c nh?p kh?u th?c ph?m ??ng l?nh t? vùng có d?ch có th? ch?a m?m b?nh, ti?m ?n nguy c? COVID-19 xam nh?p, tái bùng phát tr? l?i, B? tr??ng Nguy?n Thanh Long cho bi?t, hi?n B? Y t? ?? chính th?c yêu c?u ??i v?i t?t c? nh?ng th?c ph?m ??ng l?nh t?i khu v?c c?a kh?u, nh?t là t? nh?ng n??c có d?ch v?, c?n ph?i ???c xét nghi?m SARS-CoV-2, vì kh? n?ng sinh t?n c?a virus trên m?i tr??ng s?n ph?m ??ng l?nh v?i th?i gian r?t dài. Do v?y, c?n ph?i ki?m soát ch?t ch?. Giai ?o?n này càng c?n th?c hi?n nghiêm các quy ??nh v? phòng ch?ng d?ch”.

Theo ng??i ??ng ??u ngành Y t?, hi?n nay các c? s? y t? g?n nh? quay tr? l?i ho?t ??ng bình th??ng, nhi?u b?nh nhan ??n c? s? y t? nên nguy c? lay nhi?m t?i ?ay r?t cao. Vì th?, ?ng ?? ngh? các b?nh vi?n ch?n ch?nh c?ng tác xét nghi?m, t?ng c??ng sàng l?c các tr??ng h?p có bi?u hi?n s?t, ho, khó th? ?? phát hi?n ca nhi?m k?p th?i.

Trong th?i gian t?i, trong n??c s? di?n ra nhi?u ho?t ??ng, s? ki?n chính tr? quan tr?ng, c?ng tác phòng ch?ng d?ch ???c yêu c?u ??t trong tình tr?ng nghiêm ng?t v?i m?c ?? an toàn cao nh?t. Các ??a ph??ng c?n chu?n b? t?t c? các tình hu?ng ?ng phó v?i d?ch COVID-19.

Riêng t?i các b?nh vi?n ph?i duy trì t? ch?c th?c hi?n nghiêm các quy trình v? sàng l?c, phan lo?i, phan lu?ng; qu?n ly ch?t th?i, v? sinh m?i tr??ng, b?o ??m c?ng tác ki?m soát nhi?m khu?n trong b?nh vi?n, tuy?t ??i kh?ng ?? lay nhi?m chéo trong b?nh vi?n, ??c bi?t t?i các khoa ?i?u tr? b?nh nhan n?ng...

Ph??ng Anh