Tính ??n 18 gi? ngày 24/11, Vi?t Nam có t?ng c?ng 691 ca m?c COVID-19 do lay nhi?m trong n??c, trong ?ó s? l??ng ca m?c m?i tính t? ngày 25/7 ??n nay là 551 ca.

??n h?m nay Vi?t Nam ?? tr?i qua 83 ngày kh?ng ghi nh?n ca b?nh COVID-19 ngoài c?ng ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ca b?nh 1313 (BN1313) t?i V?nh Long: nam, 55 tu?i, qu?c t?ch Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? M? Th?ng, huy?n M? L?c, t?nh Nam ??nh.

Ca b?nh 1314 (BN1314) t?i V?nh Long: n?, 57 tu?i, qu?c t?ch Vi?t Nam, có ??a ch? t?i ph??ng B?n Thu?, TP Vinh, t?nh Ngh? An.

Ngày 22/11, các BN trên t? C?ng hoà Czech nh?p c?nh San bay C?n Th? trên chuy?n bay QH9062, ???c cách ly ngay, l?y m?u xét nghi?m t?i t?nh V?nh Long. K?t qu? xét nghi?m l?n 1 ngày 23/11 d??ng tính v?i SAR-CoV-2.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Hi?n các BN trên ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n Lao và B?nh ph?i t?nh V?nh Long.

Ca b?nh 1315 (BN1315) t?i Hà N?i: nam, 30 tu?i, là chuyên gia, qu?c t?ch ?n ??.

Ca b?nh 1316 (BN1316) t?i Hà N?i: nam, 38 tu?i, là chuyên gia, qu?c t?ch ?n ??.

Ngày 20/11, các BN trên t? ?n ?? nh?p c?nh San bay N?i Bài trên chuy?n bay 6E8679, ???c cách ly ngay, l?y m?u xét nghi?m t?i Hà N?i. K?t qu? xét nghi?m l?n 1 ngày 23/11 d??ng tính v?i SAR-CoV-2.

Hi?n các BN ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng c? s? ??ng Anh.

T?ng s? ng??i ti?p xúc g?n và nh?p c?nh t? vùng d?ch ?ang ???c theo d?i s?c kh?e (cách ly): 15.874.

Theo báo cáo c?a Ti?u ban ?i?u tr?, Ban Ch? ??o Qu?c gia phòng, ch?ng d?ch COVID-19, trong ngày có thêm 2 BN ???c c?ng b? kh?i b?nh. Nh? v?y, ??n th?i ?i?m này n??c ta ?? ch?a kh?i 1.153/1.316 BN COVID-19.

Trong s? các BN COVID-19 ?ang ?i?u tr? t?i các c? s? y t?, s? ca am tính l?n 1 v?i virus SARS-CoV-2: 12 ca; s? ca am tính l?n 2 v?i SARS-CoV-2: 6 ca, s? ca am tính l?n 3 là 12ca.

Ngày 24/11, B? Y t? ?? ban hành Ch? th? v? vi?c t?ng c??ng th?c hi?n nghiêm các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch COVID-19.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo B? Y t?, hi?n nay tình hình d?ch COVID-19 v?n ti?p t?c di?n bi?n ph?c t?p. D?ch b?nh ?? bùng phát tr? l?i trong mùa ??ng Xuan t?i nhi?u n?i trên th? gi?i. Nhi?u qu?c gia, ??c bi?t t?i khu v?c chau ?u, ?? ph?i tái thi?t l?p vi?c áp d?ng các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch và th?c hi?n gi?n cách x? h?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong n??c, tình d?ch b?nh v?n ?ang ti?p t?c ???c ki?m soát. C? n??c ?? tr?i qua h?n 80 ngày kh?ng ghi nh?n tr??ng h?p m?c m?i trong c?ng ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.M?c dù v?y, các tr??ng h?p nh?p c?nh t? n??c ngoài d??ng tính v?i SARS-CoV-2 v?n liên t?c ???c ghi nh?n trong th?i gian v?a qua. Do ?ó, nguy c? d?ch b?nh xu?t hi?n v?n lu?n th??ng tr?c ??c bi?t n?u kh?ng th?c hi?n nghiêm các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch.

B? Y t? cho bi?t, trong th?i gian t?i, trong n??c s? di?n ra nhi?u ho?t ??ng, s? ki?n chính tr? quan tr?ng, c?ng tác phòng, ch?ng d?ch ???c yêu c?u ??t trong tình tr?ng nghiêm ng?t v?i m?c ?? an toàn cao nh?t. B? tr??ng B? Y t? yêu c?u giám ??c s? y t? các t?nh, thành, y t? ngành, th? tr??ng các ??n v? tr?c thu?c B? ti?p t?c ch? ??o t? ch?c th?c hi?n nghiêm các y ki?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phòng, ch?ng d?ch COVID-19.

??ng th?i ti?p t?c tham m?u cho T?nh ?y, Thành ?y, H?i ??ng nhan dan, ?y ban nhan dan t?nh, thành ph? tri?n khai các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch và tr?c ti?p ch? ??o th?c hi?n hi?u qu? các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch theo các h??ng d?n c?a Ban Ch? ??o Qu?c gia, B? Y t? và các b?, ngành liên quan...

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo yêu c?u c?a B? Y t?, các c? s? khám b?nh, ch?a b?nh ti?p t?c th?c hi?n ?ánh giá theo B? Tiêu chí b?nh vi?n an toàn phòng, ch?ng d?ch d?ch COVID-19; duy trì t? ch?c th?c hi?n nghiêm các quy trình v? sàng l?c, phan lo?i, phan lu?ng; ??m b?o c?ng tác ki?m soát nhi?m khu?n trong b?nh vi?n, tuy?t ??i kh?ng ?? lay nhi?m chéo trong b?nh vi?n…

Xổ số kiến ​​thiết TP.B? c?ng yêu c?u các ??n v? y t? d? phòng th?c hi?n nghiêm các quy trình v? qu?n ly nh?p c?nh, ki?m d?ch y t? t?i các c?a kh?u; các vi?n nghiên c?u ti?p t?c ??y m?nh nghiên c?u, phát tri?n vacine phòng COVID-19, các ph??ng pháp xét nghi?m m?i ?? sàng l?c, xác ??nh SARS-CoV-2; t?p trung h?p tác qu?c t? v?i các qu?c gia ?? có k?t qu? th? nghi?m lam sàng vacine phòng b?nh COVID-19...


Ph??ng Anh