Sau 2 tháng làm quen v?i ch??ng trình m?i, 1 ch??ng trình có 5 b? sách giáo khoa (SGK) l?n ??u tiên áp d?ng, bên c?nh vi?c d? ph?n ánh v? l??ng ki?n th?c n?ng so v?i h?c sinh l?p 1 thì cau chuy?n ng? li?u SGK, nh?ng v?n ?? t?n t?i trong vi?c biên so?n sách ti?p t?c là tam ?i?m bàn lu?n.

Nh?ng ngày g?n ?ay, d? lu?n ?ang b?t bình tr??c sách ti?ng Vi?t l?p 1 B? “K?t n?i tri th?c v?i cu?c s?ng”?c?a Nhà xu?t b?n Giáo d?c Vi?t Nam. B? sách s? d?ng nhi?u t? ng? khó hi?u, ng? li?u ph?n c?m nh?ng H?i ??ng Th?m ??nh v?n phê duy?t và dù ?? ???c ph?n ánh nh?ng ch?a th?y s?a ch?a? biên so?n l?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Qua tìm hi?u c? 2 t?p Ti?ng Vi?t c?a B? sách này, nhi?u giáo viên ?ánh giá, B? sách ?ang dùng nhi?u ng? li?u ph?n c?m, tu? ti?n, th?m chí ph?n giáo d?c.

C? th?, m?t giáo viên ch? ra, ? T?p 2, trang 23, bài t?p gi?i ? ch? dài t?i h?n n?a trang. Cau cú thì lo?ng ngo?ng, gay khó kh?n cho h?c sinh l?p 1 v?a b??c vào h?c k? 2.

?? ki?u ?ánh ?? tr? l?p 1

Ví d?, trong sách có ?o?n ??: “Th? có (…) v?a dài v?a to.”

Yêu c?u h?c sinh ph?i tìm ra m?t t? thích h?p v?i ch? có ba d?u ch?m ( ...).

Xổ số kiến ​​thiết TP.“T?i nhìn vào dòng th? 4 c?a ? ch?. Dòng ?y ch? có 3 ?. ?? các v? gi?i xem t? nào g?m 3 ch? cái ch? cái “v?a dài v?a to” c?a th?. T?i thì ch?u, vì ch?ng l? SGK d?y các cháu nói b?y?” - giáo viên này nói.

leftcenterrightdel
?

? bài ??c “ Cu?c thi tài n?ng r?ng xanh” nói trên c?ng dày ??c nh?ng t? ng? khó nh?: “Ca khúc ngoao ngoao c?a mèo r?ng”; “chim c?ng khi?n khán giá say mê, chu?nh choáng”; “vo?c xám v?i ti?t m?c ?u cay “?iêu luy?n” tr?m tr?”...

Xổ số kiến ​​thiết TP.S? d?ng bài ??c có quá nhi?u t? láy, th?m chí c? t? quá khó, ch?a c?n d?y cho tr? ? l?a tu?i này nh? t? “niêm y?t” .?

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? giáo viên này ti?p t?c ví d?, ? trang 77, ra bài t?p “Giúp th? tìm ???ng v? nhà” c?c khó v?i tr? em. Các bé? kh?ng th? bi?t có 3 cái nhà thì nhà th? là nhà nào ?? bi?t tìm ???ng v?.

Trang 147,? c?ng có 1 bài t?p gi?i ? ch? g?n kín c? trang, dài h?n 100 ch?, ngang v?i m?t bài t?p ??c.

Nhi?u ph? huynh m?t nhoài theo con h?c c?ng vì ly do này.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Kh?ng ch?u kém, bài t?p 2 (gi?i ? ch?) ? trang 167 còn có nh?ng cau bí hi?m h?n, ví d?: “Ai ai c?ng có / Ch?ng n?ng là bao ? B?n ?i ?i ?au / Nh? mang theo nhé. (Là gì?)” Kh?ng bi?t cái mà “ai ai c?ng có, ch?ng n?ng là bao, ?i ?au c?ng mang theo” này là cái gì, g?i ng??i ta suy di?n ra cái gì.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Cau ?? này, kh?ng h? có hình ?nh, chi ti?t ?? tr? em nh?n d?ng và liên t??ng ??n v?t d?ng hay ngoài v?t d?ng nên mang theo mình th??ng xuyên. Ng? li?u này c?ng th? hi?n s? c?u th?, tùy ti?n gay khó cho giáo viên khi th?c hi?n bài h?c trên l?p.?

Cha ???c g?i là con gì?

M?c gi?i cau ??, trang 79, t?p 1 có ghi :

Con gì tên r? là “cha”

Xổ số kiến ​​thiết TP.Có ch?a ch? s? nhìn qua ng? rùa

Xổ số kiến ​​thiết TP.Con gì quen v? già nua

B?n chan ng?n ng?n, th? thua ch? ng?

Xổ số kiến ​​thiết TP.?? hi?u ???c cau ??, theo logic này, tr? em ph?i có s? liên t??ng c?a ng??i ngoài hành tinh: Con gì tên? r? là “cha”. Ngay t? cau 1, ?? th?y v? ngh?a và ph?n giáo d?c:? “Con (v?t) gì” có tên g?i “cha” (b?)? ? hay, kho tàng v?n h?c dan gian ?? h?t cau ?? hay và giàu tính giáo d?c ?au, mà b?t tr? 6-7 tu?i ph?i bu?c hi?u “con gì tên r? là “cha”?

Xổ số kiến ​​thiết TP.?em con v?t ?? b?t tr? bu?c liên t??ng ??n ng??i? cha thì có l? sau này, tr? có quy?n suy di?n, liên t??ng ??n nh?ng con v?t x?u xí khác, r?i nói ?ó là cha, m? mình, vì sách nói v?y.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Cau th? hai t? h?n nhi?u: “Có ch?a ch? s? nhìn qua ng? rùa”. Cau này ch?ng h? liên quan ??n cau trên, n?a toán, n?a v?n. Toán thì có ch?m ??n “ch?a ch? s?”(?), còn v?n thì l?i là hình ?nh gi? ??nh “nhìn qua ng? rùa” .

Theo thi?n y c?a t?i, h?c sinh hi?u ???c cau ?? này ph?i có tr??ng t? ng? phong phú v? loài rùa, ba ba... c?a ng??i l?n. Hai cau sau “Con gì quen v? già nua/ B?n chan ng?n ng?n, th? thua ch? ng?”.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Thì ra hai cau cu?i thuy?t minh gi?i ngh?a ti?p cho hai cau ??u. B? sung t? “già nua”, b?t mí t? “ng?n ng?n” , kèm thêm t? “th?”. Khiên c??ng và t?c t?. Có g?i m? ki?u gì tr? c?ng kh?ng hi?u ???c.?

Tr? khi giáo viên nói to?c ra, cha ? ?ay kh?ng ph?i là ng??i than sinh, b? ?? c?a các em, kh?ng ph?i là ba (má), mà là con ba ba, con rùa. Th? th?i. Nh?ng cau ?? này th? hi?n s? t?i ngh?a, nghèo nàn v? hình t??ng, c?u th? trong biên so?n và v? trách nhi?m v?i tr? em. V?y có th? r?ng: Con gì kh?ng ph?i là ba/ mà là cha ??y, ?úng kh?ng, h? rùa ?

Xổ số kiến ​​thiết TP.“V?i nh?ng ng? li?u này, kh?ng hi?u vì sao, ??n? gi? v?n ch?a ???c B? GD&?T yêu c?u s?a. Trong khi con em chúng ta hàng ngày b? hành h? b?i m?t m? ng?n t? h?n ??n v? ngh?a, t?c t? và ph?n giáo d?c”, v? giáo viên ti?p l?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ti?p t?c, ??bài t?p 9 chi?m g?n h?t trang 113, cung c?p 10 th?ng tin, yêu c?u h?c sinh cho bi?t “th?ng tin nào phù h?p v?i h?, th?ng tin nào phù h?p v?i mèo”.

Nh? bài t?p c?a sách, ch?c h?c sinh ph?i tr? l?i: Th?ng tin “s?ng trong r?ng”, “hung d?” phù h?p v?i h?; còn th?ng tin “s?ng trong nhà”, “d? th??ng, d? g?n” phù h?p v?i con mèo. Nh?ng ch? sau ?ó 2 trang, ? bài “Cu?c thi tài n?ng r?ng xanh”, sách ?? m? t? “ca khúc ngoao ngoao c?a mèo r?ng”.

??n ?ay, ch?c c? c? giáo c?ng kh?ng bi?t mình ?? làm bài t?p ? trang 113 ?úng hay ch?a n?a, b?i vì mèo c?ng có loài s?ng trong r?ng và ch?c loài mèo ?ó kh?ng “d? th??ng, d? g?n” chút nào.

??i bi?u Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Thúy (?oàn ?à N?ng) - ?y viên Th??ng tr?c ?y ban v? các v?n ?? x? h?i c?a Qu?c h?i - cho bi?t, bà ?? g?i ch?t v?n B? tr??ng B? GD&?T v? vi?c bên c?nh yêu c?u SGK Ti?ng Vi?t 1 Cánh di?u ch?nh s?a, B? GD&?T có ra v?n b?n yêu c?u rà soát, ?i?u ch?nh nh?ng n?i dung ch?a phù h?p trong 4 B? SGK l?p 1 còn l?i hay kh?ng? Theo bà tìm hi?u, c? 4 b? còn l?i ??u ???c d? lu?n, báo chí ch? ra nhi?u l?i, trong ?ó có l?i r?t nghiêm tr?ng v? Lu?t S? h?u trí tu?.

CTV Th?ch S?n