V?i h?n 75 khách s?n tr?i kh?p chau á cùng 6 th??ng hi?u thành viên, Centara Hotels & Resorts là m?t trong th??ng hi?u v?n hành và qu?n ly khách s?n thành c?ng n?i ti?ng trên th? gi?i.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Centara Hotels & Resorts là m?t trong th??ng hi?u v?n hành và qu?n ly khách s?n thành c?ng trên th? gi?i c?a "?ng l?n" Central Group, v?i 6 th??ng hi?u thành viên.?Nhi?u ?i?m ??n n?i ti?ng ? Thái Lan, Maldives, Sri Lanka, Vi?t Nam, Oman, Qatar, Thái Lan, Lào, Myanmar, Trung Qu?c, UAE và Nh?t B?n... do Centara Hotels & Resorts v?n hành và qu?n ly. Trong ?nh là Centara Grand at CentralWorld Hotel - m?t trong nh?ng khách s?n n?i ti?ng ? Bang Kok (Thái Lan) và c?ng là khách s?n ??c tr?ng nh?t c?a th??ng hi?u này.

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?m nhìn toàn c?u c?a Centara d?a trên các giá tr? gia ?ình c?a ng??i chau á. Các ?i?m ??n c?a Centara h??ng ??n ti?n nghi và d?ch v? tuy?t v?i ?? m?i thành viên c?a gia ?ình ??u có ???c nh?ng tr?i nghi?m ?áng nh?.??

Xổ số kiến ​​thiết TP.Centara Hotels & Resorts k? ho?ch s? phát tri?n lên h?n 130 khách s?n và h??ng ??n là m?t t?p ?oàn khách s?n toàn c?u th?c s? vào n?m 2024.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??c tr?ng khi?n Centara Hotels & Resorts thu hút du khách toàn c?u chính là s? pha tr?n gi?a tính hi?u khách duyên dáng c?a dan t?c Thái Lan và các tr?i nghi?m ngh? d??ng ??ng c?p th? gi?i. Các ?i?m ??n c?a Centara ??u duy trì y?u t? hi?n ??i, k?t h?p hài hòa v?i vi?c ?? cao b?o t?n y?u t? t? nhiên và v?n hóa b?n ??a c?a t?ng qu?c gia.?

Nh?m t?i ?u hóa kh? n?ng ph?c v? cho t?ng nhóm ??i t??ng khách hàng, Centara t?o ra 6 th??ng hi?u thành viên: Centara Reserve, Centara Grand Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts, Centara Boutique Collection, Centra by Centara Hotels & Resorts và COSI Hotels.

Centara Reserve là th??ng hi?u m?i nh?t, t?p trung xay d?ng các ?i?m ??n 6 sao sang tr?ng, g?n nh? tách bi?t kh?i th? gi?i bên ngoài cho du khách, ki?n t?o nh?ng tr?i nghi?m ??c ?áo cho t?ng giác quan. ??n c? t?i Centara Reserve Samui n?m ? b?i bi?n yên bình Chaweng v?a ???c gi?i thi?u vào ??u n?m 2020. Khu ngh? d??ng sang tr?ng có 184 phòng ngh? có l?i ki?n trúc thu?c ??a k?t h?p v?i s? tinh t? ???ng ??i, nép mình bên các vách ?á, có v??n nhi?t ??i riêng t? và t?m nhìn r?ng thoáng ra b?i bi?n cát tr?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th??ng hi?u ch? l?c c?a ??n v? này - Centara Grand ra ??i t? th?p niên 80 c?a th? k? tr??c, khi “?ng l?n” m?ng bán l? ??u t? v?n hành khu ph?c h?p mua s?m - h?i ngh? và khách s?n Centralworld r?ng 7,5ha t?i qu?n Chatuchak (th? ?? Bangkok, Thái Lan). ?i?m chung c?a các khách s?n thu?c chu?i Centara Grand là ??t tiêu chu?n 5 sao qu?c t?, t?a l?c t?i nh?ng cung ???ng ven bi?n ??c ??a ho?c trung tam c?a các ?? th?.?

Centara Grand là th??ng hi?u giúp Centara Hotels & Resorts t?o d?u ?n trên b?n ?? ngh? d??ng toàn c?u. Trong ?nh là khách s?n Centara Grand Island Resort & Spa Maldives t?i ??o Ari (Madilves) ???c bao quanh b?i ??i d??ng xanh, b? trí nh?ng l?i ?i b?ng g? và ki?n trúc ki?u thu?c ??a nh?m ph?c v? các du khách th??ng l?u.

http://www.centarahotelsresorts.com/imagebank/CRF/LOW/drone-19.jpg

Xổ số kiến ​​thiết TP.Centara Hotels & Resorts cung c?p ?a d?ng các ?i?m ??n, t? khu ngh? d??ng dành cho gia ?ình bên b? bi?n ??n các ?i?m ?n náu l?ng m?n ch? dành cho các c?p ??i. Trong ?nh là Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives - n?i ngh? d??ng l?ng m?n dành cho ng??i l?n và các c?p h??ng tu?n tr?ng m?t, n?m cách san bay Qu?c t? Velana ch?a ??n 20 phút ?i tàu cao t?c, t?a l?c trên m?t hòn ??o hoang s? ???c thiên nhiên ban t?ng v? ??p nhi?t ??i ? North Malé Atoll.

Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

Các khách s?n Centara Boutique Collection ???c thi?t k? dành cho nh?ng du khách có tinh th?n ??c l?p, yêu thích tính ??c ?áo trong thi?t k? và cách ti?p c?n d?ch v? và lòng hi?u khách mang tính cá nhan hóa. Các thi?t k? hi?n ??i k?t h?p v?i y?u t? truy?n th?ng ?? mang l?i tr?i nghi?m và s? quy?n r? riêng t?i t?ng khu ngh? d??ng. Trong ?nh là Maikhao Dream Villa Resort & Spa là khu ngh? d??ng bi?t th? hi?m hoi trên b? bi?n Maikhao b?i bi?n l?n nh?t Phuket. T?t c? 22 bi?t th? h? b?i sang tr?ng ???c xay d?ng b?ng v?t li?u t? nhiên ch?t l??ng cao, bao g?m c? g? t?ch th??ng h?ng và ??t nung. D?u ?n ki?n trúc Thái Lan ???c th? hi?n r? qua thi?t k? san th??ng, gh? t?m n?ng và h? b?i riêng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Centra by Centara là m?t th??ng hi?u cung c?p các ti?n nghi và d?ch v? h?ng nh?t v??t quá mong ??i nh?ng kh?ng cung c?p quá m?c v?i nh?ng ti?n nghi có th? kh?ng ???c yêu c?u. Khách l?u trú t?i khách s?n Centra by Centara bao g?m các c?p v? ch?ng tr?, gia ?ình, nhóm nh?, khách doanh nhan và nh?ng ng??i ?ang tìm ki?m giá tr? cùng v?i v? trí thu?n ti?n. Trong ?nh là kh?ng gian xung quanh h? b?i trong Khum Phaya Resort & Spa - n?i m?i gia ?ình có th? th?a thích th? gi?n sau m?t ngày dài khám phá Chiang Mai (Thái Lan).

D:\OneDrive - NVL\2020\D? áN\NovaHills\Bai PR\Centara_Slideshow_Revised\HInh thay the\czsc-cafe247-15.jpg

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong khi ?ó, COSI Hotels mà ?i?n hình là COSI Samui Chaweng Beach ? Thái Lan h??ng ??n nh?ng khách hàng tr? tu?i, có l?i s?ng hi?n ??i và phong cách. Các ?i?m ngh? d??ng ??u thi?t k? phá cách, k?t h?p các y?u t? ngh? thu?t và v?n hóa b?n ??a và ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng minh vào kh?ng gian ngh? d??ng.

D:\OneDrive - NVL\2020\D? áN\NovaHills\Bai PR\Centara_Slideshow_Revised\HInh thay the\2-css-swimming-pool-03.jpg

Residences & Suites g?m các l?a ch?n l?u trú dài h?n v?i nh?ng ti?n nghi sinh ho?t phong phú, bao g?m: nhà b?p và các khu v?c sinh ho?t và ?n u?ng riêng bi?t, phù h?p cho khách du l?ch ho?c doanh nhan c?n m?t n?i ? c? ??nh kéo dài, cho dù ? m?t mình ho?c v?i gia ?ình và b?n bè. Trong ?nh là c?nh h? b?i ? Centara Sonrisa Residences & Suites Sriracha (Thái Lan) - n?i phù h?p cho du khách tr?i nghi?m dài ngày.D:\OneDrive - NVL\Photo\NovaHills\PR\Background opt 3_2.jpg?

Xổ số kiến ​​thiết TP.N?m 2020, Centara c?ng b? theo ?u?i chi?n l??c t?ng tr??ng quy m? l?n trên toàn c?u. T?i Vi?t Nam, th??ng hi?u ??t m?c tiêu m? ít nh?t 20 khách s?n và khu ngh? d??ng m?i ??n n?m 2024, t?i các ?i?m ??n nh? Phú Qu?c, M?i Né… G?n ?ay nh?t, Centara Hotels & Resorts tr? thành ??n v? qu?n ly và v?n hành khu ngh? d??ng NovaHills Mui Ne Resort & Villas d??i th??ng hi?u Centara Mirage Beach Resort Mui Ne theo tiêu chu?n qu?c t? t? quy I/2021.?

D:\OneDrive - NVL\Photo\NovaHills\PR\NovaHills 2- 1x1.jpg?

Xổ số kiến ​​thiết TP.NovaHills Mui Ne có quy m? g?n 40ha bao g?m h?n 600 bi?t th? ??n l?p v?i phong cách ki?n trúc ??a Trung H?i - Tay Ban Nha. ? khu bi?t th? có t?m nhìn h??ng bi?n, các c?n bi?t th? có cao ?? t? 15-92 m, ??m b?o m?i bi?t th? ??u có t?m nhìn h??ng bi?n và v?nh M?i Né. ??c bi?t t?i khu bi?t th? trên s??n ??i, d? án có hai h? b?i v?i ?? dài liên t?c 250m, u?n l??n m?m m?i nh? dòng s?ng ch?y sau l?ng m?i c?n bi?t th?.?

D:\OneDrive - NVL\Photo\NovaHills\PR\A8014 -A1 Long Pool (printing no people).jpg

NovaHills Mui Ne Resort & Villas là ?i?m ??n ?? gia t?ng k?t n?i c?a gia ?ình tr?, gia ?ình ?a th? h? hay các c?p ??i l?ng m?n. V?i ng??i l?n, n?i ngh? d??ng này s? là hành trình ?? h? quay v? v?i tu?i th? hay nh?ng phút giay l?ng m?n riêng t? dành cho nhau. V?i tr? em, các ti?n ích gi?i trí, vui ch?i s? t?o nên hành trình khám phá cau chuy?n c? tích v?i con thuy?n, dòng n??c mê ho?c và ??i d??ng k? bí.

D:\OneDrive - NVL\Photo\NovaHills\PR\Water central park_HR_5K_v2_voucher.jpg

Xổ số kiến ​​thiết TP.Các ti?n ích vui ch?i, gi?i trí mang l?i nhi?u tr?i nghi?m thú v? cho du khách g?m: c?ng viên trò ch?i cát, t? h?p vui ch?i con thuy?n, c?m h? b?i nhi?u t?ng r?ng 1.500m2, c?ng viên bi?n h?n 1.500m2, trung tam h?i ngh? th? thao v?i s?c ch?a h?n 1.000 ng??i, tháp quan sát ? cao ?? trên 100m ?? du khách t?i ?ay có có th? chiêm ng??ng v? ??p c?a toàn v?nh M?i Né, c?m nhà hàng ?m th?c ??c s?c.

C:\Users\thao.maithithu\Downloads\Waterfall Lounge - 1.JPG

Xổ số kiến ​​thiết TP.Waterfall Lounge là hành trình ??c bi?t c?a th? giác và h??ng v?. ?n mình d??i nh?ng h? b?i và thác n??c, Waterfall Lounge gi?ng nh? m?t hang ??ng huy?n ?o và mê ho?c. D?a trên ngu?n c?m h?ng vòm ??c tr?ng ? vùng ??a Trung H?i, ki?n trúc c?a Waterfall Lounge mang m?t ?i?m nh?n khác bi?t, mang h?i th? c?a t? nhiên nh? l?i ?i vào hang ??ng ?? kh?i g?i s? tò mò c?a khách và m?i g?i vào bên trong khám phá… N?i th?t bên trong là s? k?t h?p tinh t? c?a các y?u t? t?o c?m giác ?ang ? trong hang ??ng v?i các hình ?nh c?a n??c và kh?i ?á. Cùng v?i hi?u ?ng ánh sáng ?ng d?ng vào thác n??c bên ngoài ?? t?o Waterfall lounge thành m?t n?i ??c bi?t, ?áng ?? du khách khám phá khi ??n M?i Né, Phan Thi?t, Bình Thu?n.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ng Markland Blaikloc - Phó T?ng Tiám ??c Centara Hotels & Resorts chia s?: “R?t ít qu?c gia có th? so sánh v?i Vi?t Nam v? m?c ?? h?p d?n c?a s? t?ng tr??ng và ti?m n?ng du l?ch. H?p tác v?i Novaland, chúng t?i t? tin v? t?c ?? sinh l?i d? ki?n c?a d? án. Cùng v?i nh?ng y?u t? thú v? khác c?a ??t n??c các b?n, Vi?t Nam s? là m?t trong nh?ng th? tr??ng du l?ch h?p d?n nh?t trong th?i gian t?i”.

--------------?

C? h?i s? h?u nh?ng c?n bi?t th? cu?i cùng t?i NovaHills Mui Ne Resort & Villas - Tuy?t tác ngh? d??ng s? ???c v?n hành b?i ??n v? qu?c t? Centara Hotels & Resorts

Website:

Hotline:?090 1818 345?

?