?ay là m?t ho?t ??ng n?m trong khu?n kh? Ch??ng trình H?i th?o Khoa h?c Qu?c gia 2020 ???c t? ch?c t?i Lào Cai v?i ch? ?? “Ph?t giáo v?i ho?t ??ng ??m b?o an sinh x? h?i cho ng??i dan trong th?i k? phát tri?n và h?i nh?p qu?c t?”.

A group of people standing in front of a crowd posing for the camera Description automatically generated

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bu?i l? dang h??ng có s? quang lam ch?ng minh c?a Hòa th??ng Thích Thanh Nhi?u - Phó Chu? ti?ch H??i ???ng Tri? s?? Trung ??ng Gia?o h??i Ph?t giáo Vi?t Nam (GHPGVN); Hoà th??ng Thích Thi?n Toàn, ?y viên H??i ???ng Tri? s?? Trung ??ng GHPGVN, Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c Ban H??ng d?n Ph?t t? Trung ??ng; Th??ng t?a Thích Nh?t T? - Phó Ban Qu?c t? Trung ??ng GHPGVN; Th??ng t?a Thích Thanh Van - ?y viên Th??ng tr?c H??i ???ng Tri? s?? Trung ??ng GHPGVN, Tr??ng Ban Tr? s? GHPGVN t?nh H?i D??ng; Th??ng t?a Thích Tam Thu?n - ?y viên Ban Ho?ng pháp Trung ??ng GHPGVN, Phó ban Ho?ng pháp GHPGVN TP Hà N?i, Tr? trì Thi?n vi?n Sùng Phúc cùng ??ng ??o t?ng, ni, Ph?t t? và ??i bi?u t? kh?p m?i mi?n ??t n??c. ?

A picture containing outdoor, train, track, grass Description automatically generated

?? ?ón m?ng ??i l?, khu du l?ch Sun World Fansipan Legend ?? m? c?a s?m h?n th??ng l?. T? sáng s?m, nhi?u ?oàn du khách và Ph?t t? ?? kh?ng kh?i ng? ngàng tr??c kh?ng gian ng?p ng?i c? hoa c?a qu?n th? ki?n trúc tam linh trên khu v?c ??nh Fansipan trong ngày ??c bi?t này.?

A colorful kite Description automatically generated

Toàn b? các c?ng trình tam linh ng? to? trên ??nh thiêng ???c trang trí b?i 1999 lá c? h?i ng? s?c và các ti?u c?nh t? hoa t??i, t?o nên kh?ng gian ??i l? quy m?, thành kính, ?? các t?ng, ni, Ph?t t? và du khách c?m nh?n s? thiêng liêng, nh?t tam h??ng lòng thành c?u nguy?n qu?c thái dan an.??

A picture containing table, colorful, cake, decorated Description automatically generated

Xổ số kiến ​​thiết TP.??c bi?t, t?i khu v?c San May, ??i c?nh “V?n hoa dang Ph?t” l?n nh?t Vi?t Nam, k?t t?o hình m?t ?oá hoa sen t? hàng ngàn b?ng hoa t??i, có di?n tích lên t?i 99m2, ?? tr? thành ?i?m check-in khi?n nhi?u Ph?t t? và du khách tr?m tr?.

A picture containing outdoor, building, orange, sitting Description automatically generated

Xổ số kiến ​​thiết TP.?úng 15h30 chi?u 21/11, ??i l? chính th?c ???c b?t ??u b?ng nghi th?c r??c c? t? khu v?c ??i t??ng Ph?t A Di ?à, ?i qua con ???ng La Hán ?? ??n Kim S?n B?o Th?ng T?.?

T?i ?ay, Hoà th??ng Thích Thanh Nhi?u và các ch? t?n, giáo ph?m, các hoà th??ng c?a GHPGVN th?c hi?n các nghi l? tam linh, cùng các t?ng ni, Ph?t t?, ??i bi?u và du khách ??ng tam, ??ng nguy?n h??ng ??n thi?n pháp thiêng liêng, nh?t tam c?u nguy?n cho m?i tai ??ng, ??ch ho?, ??ng ??t, sóng th?n, chi?n tranh ?au th??ng gi?m b?t, ?? nhan lo?i chúng sinh b?t ?i nh?ng phi?n mu?n, kh? ?au.

A group of people standing in front of a crowd Description automatically generated

Xổ số kiến ​​thiết TP.Hòa chung trong cau kinh ti?ng k?, nh?ng l?i kh?n nguy?n thi?t tha chan thành vang v?ng n?i ??nh thiêng, tr?i lòng yêu th??ng kh?p ??t tr?i, t? ?ó vun tr?ng thêm h?t gi?ng thi?n lành n?i tam h?n Ph?t t? và du khách.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.L?n ??u tiên ??t chan lên ??nh Fansipan trong d?p ??i l? dang h??ng c?u an y ngh?a này, Th??ng t?a Thích Nh?t T? chia s?: “Nóc nhà D?ng D??ng là m?t s? k? thú ngoài s? t??ng t??ng, m?t trong nh?ng n?i có phong c?nh ??p nh?t mà t?i ?? có c? h?i ???c ?i qua trong 30 qu?c gia trên kh?p th? gi?i. T? ch?c l? c?u an t?i n?i ?ay, ngay d??i chan c?t c? ? v? trí cao nh?t ??t n??c c?ng nh? m?t l?i nh?c nh? t?i các th? h? ph?i t? hào v? v?n hoá truy?n th?ng, ??c l?p ch? quy?n, có trách nhi?m gìn gi? và phát tri?n nh?ng giá tr? c?a ng??i Vi?t Nam mà t? tiên ?? dày c?ng xay d?ng.”

A picture containing mountain, outdoor, nature, fire Description automatically generated

Trong su?t th?i gian di?n ra bu?i l?, th?i ti?t trên ??nh Fansipan ??p huy?n ?o. Dòng s?ng may b?t ng? xu?t hi?n cùng ráng chi?u r?c r?, t?o nên hi?n t??ng qu?ng ánh sáng b?y s?c c?u v?ng hi?m g?p ngay t?i Kim S?n B?o Th?ng T?. Hi?n t??ng thiên nhiên k? thú này l?p l?i nhi?u l?n liên t?c su?t bu?i l? khi?n ai có m?t trên ??nh Fansipan khi ?ó c?ng ??u v? cùng b?t ng? và thích thú.?

A picture containing person, light, fire, sitting Description automatically generated

Ch? Thanh Tam, Ph?t t? ??n t? Hà N?i hoan h?: “?ay là l?n ??u tiên t?i ??n ?ay và c?ng là l?n ??u tiên ???c chiêm ng??ng hi?n t??ng ánh sáng k? ?o nhi?u l?n và ??p nh? th? này. ? n?i ??nh thiêng Fansipan, ???c ch?ng ki?n m?t ??i l? c?u an trang nghiêm, ??y y ngh?a, t?i th?y mình h?m nay th?t may m?n. Nên có nh?ng ch??ng trình quy m? nh? th? này, ?? Ph?t t? chúng t?i ???c h??ng v? c?i ngu?n ??t n??c, thêm t? hào v? quê h??ng Vi?t Nam mình.”

A close up of clouds in the sky Description automatically generated

T?a l?c ? ?? cao 3143m, các c?ng trình tam linh trên khu v?c ??nh Fansipan là qu?n th? ki?n trúc tam linh cao nh?t Vi?t Nam, v?i nh?ng c?ng trình uy nghiêm gi?a ??t tr?i, l?n trong may tr?ng và s??ng núi, nh? th? nh?ng s?n t? ?? t?n t?i ? ?ay t? c? tr?m n?m tr??c.

A group of people jumping in the air Description automatically generated

N?i ?ay h?ng n?m ??u t? ch?c nh?ng l? h?i và Ph?t s? l?n nh? l? Vu lan, l? Ph?t ??n, h?i Xuan m? c?ng tr?i… thu hút hàng tri?u Ph?t t? và du khách b?n ph??ng tìm v? ?? ???c chiêm bái, ??nh l?, c?m nh?n linh khí c?a ??t tr?i c?ng nh? th??ng ngo?n v? ??p di?u k? c?a thiên nhiên n?i su?i ngu?n dan t?c.?