T? gay th??ng tích, t? t? vì r?i lo?n tam th?n

Chi?u 24/11, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng t? ch?c H?i th?o R?i lo?n tam th?n tu?i h?c ???ng.

Chia s? t?i h?i th?o, TS.BS ?? Minh Loan, Tr??ng khoa S?c kh?e V? thành niên, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng cho bi?t, r?i lo?n s?c kh?e tam th?n ? tr? em ???c coi là s? ch?m tr? ho?c gián ?o?n trong vi?c phát tri?n t? duy, hành vi, k? n?ng x? h?i ho?c ?i?u ch?nh c?m xúc phù h?p v?i l?a tu?i.

Nh?ng v?n ?? này khi?n tr? em lo l?ng và làm gián ?o?n kh? n?ng ho?t ??ng t?t c?a tr? ? nhà, ? tr??ng ho?c trong các tình hu?ng x? h?i khác. Nhi?u tr? em th?nh tho?ng tr?i qua n?i s? h?i và lo l?ng, ho?c các hành vi gay r?i.

??c ?i?m r?i lo?n tam th?n h?c ???ng th??ng g?p g?m r?i lo?n lo au và r?i lo?n t?ng ??ng gi?m chú y. Nhi?u gia ?ình khi ??a các cháu ??n khám ??u cho r?ng con mình kh?ng có v?n ?? gì nghiêm tr?ng, nh?ng th?c t?, khi làm vi?c v?i các em nh?, các bác s? m?i nh?n ra r?t nhi?u ?i?u b?t ?n nh? stress, sang ch?n tam ly t? chính m?i tr??ng h?c t?p và cu?c s?ng gia ?ình c?a các em. H?u h?t các ca ??n khám t?i khoa ??u ? trong tình tr?ng m?c các r?i lo?n tam ly v?a và n?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i, 20% tr? em và v? thành niên có r?i lo?n tam th?n, 50% kh?i phát ? ?? tu?i 14. Tr?m c?m là m?t trong nh?ng nguyên nhan hàng ??u gay b?nh t?t và tàn t?t ? tr? v? thành niên. T? t? là nguyên nhan th? ba gay t? vong ? l?a tu?i 15-19.

Các phát hi?n t? các nghiên c?u d?ch t? h?c c?a các qu?c gia có thu nh?p cao cho th?y t? l? m?c 8-18% ??i v?i các r?i lo?n tam th?n ? tr? em ? ?? tu?i ?i h?c.

Hi?n t?i, Khoa S?c kh?e V? thành niên ?ang ?i?u tr? cho m?t b?n n? 12 tu?i. C? bé kh?ng h?p b? m? và ch? d?a tinh th?n chính là anh trai. Nh?ng cách ?ay ??i tháng, anh trai ?? sang n??c ngoài h?c t?p khi?n b?n ?y b? chu?nh choáng, r?i vào tr?ng thái tr?m c?m và t?ng có y t??ng t? sát. Hi?n khoa ?? làm can thi?p tam ly cho b?n gái ???c kho?ng 10 bu?i thì gia ?ình có ph?n h?i tam tr?ng c?a b?n c?i thi?n t?t h?n, ?i?m m?t s? m?n t?t h?n.

Kho?ng 1,5 tháng tr??c, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng ti?p nh?n tr? n? 14 tu?i b? c? giáo phê bình ? trên l?p nói chuy?n làm vi?c riêng. Em h?c sinh này cho r?ng mình kh?ng làm ?i?u này. Tr??c ?ó, gia ?ình em c?ng có m?t chút b?t ?n t? lau. Vì th?, khi gia ?ình yêu c?u em ph?i làm b?n ki?m ?i?m khi?n em th?t c? t? t?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“Bé gái ???c ??a ??n b?nh vi?n trong tình tr?ng ph?i th? ?-xy và ?? quá mu?n, chúng t?i kh?ng th? c?u ???c cháu bé”, BS Loan cho bi?t.

leftcenterrightdel
Toàn c?nh h?i th?o. ?nh: Khánh Chi?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo nghiên c?u g?n ?ay nh?t, t?i Vi?t Nam, t? l? m?c r?i lo?n tam th?n giao ??ng t? 8-29% ? tr? em và v? thành niên. Trong ?ó, ADHD chi?m 14,1%; r?i lo?n c?m xúc là 11,5%; r?i lo?n ?ng x? là 9,2%. 5% trong 10 nghìn ng??i nghi?n có h? s? qu?n ly là tr? d??i 18 tu?i (50% là tr? d??i 16 tu?i).

N?m 2019, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng có ti?n hành m?t cu?c kh?o sát v?i 834 h?c sinh t?i Hà N?i và 726 h?c sinh t?i H?ng Yên cho th?y, t? l? tr?m c?m v?i các m?c ?? khác nhau ? Hà N?i là 31,3% và H?ng Yên là 18,6%; t? l? lo au t?i Hà N?i là 42,6% và H?ng Yên là 36,5%; t? l? tr? stress t?i Hà N?i là 38,8% và H?ng Yên là 21,8%.

“Chúng t?i ?ánh giá, ? các khu ?? th? l?n, t? l? r?i lo?n tam th?n có v? có xu h??ng cao h?n ? t?nh, thành khác. Tr? n? t? l? lo au tr?m c?m, sang ch?n tam ly cao h?n so v?i tr? nam. Tr? trong gia ?ình có mau thu?n, t? l? r?i lo?n cao h?n so v?i các em trong gia ?ình có s? hòa h?p”, BS Loan cho bi?t.

C?n quan tam h? tr? tam ly tr? v? thành niên

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo GS.TS Lê Thanh H?i, Giám ??c B?nh vi?n Nhi Trung ??ng, tr? em là ??i t??ng phát tri?n tam sinh ly ch?a hoàn thi?n nên d? g?p nh?ng r?i lo?n tu?i h?c ???ng. N?u kh?ng phát hi?n s?m, can thi?p s?m ?úng cách s? ?? l?i h?u qu? v? cùng to l?n, h?c hành sút kém, r?i lo?n hành vi và r?i lo?n v? tam th?n.

Các khu v?c ??i di?n cho khu v?c phía B?c nh? M??ng Kh??ng, Hà Giang, S?n La, Lai Chau và m?t s? t?nh ??ng b?ng B?c b? và ??c bi?t là vùng Hà N?i ??u ghi nh?n tình tr?ng này. ?i?u này ?òi h?i các bác s? y khoa ph?i có ki?n th?c v? tam ly, tam th?n c?a tr? em và ??c bi?t là ? l?a tu?i h?c ???ng ?? can thi?p cho các em.

Theo BS ?? Minh Loan, hi?n nay, m?t s? tr??ng ?? có phòng tham v?n tam ly h?c ???ng v?i các cán b? tam ly có kh? n?ng h? tr? các v?n ?? tam ly kh?ng quá ph?c t?p, giúp các em h?c sinh ???c ti?p c?n v?i các ch??ng trình phòng ng?a s?m và ngay t?i tr??ng h?c. 62-71% h?c sinh mong mu?n có chuyên gia t? v?n trong tr??ng h?c. Các m?ng l??i tam ly h?c ???ng ???c k?t n?i v?i các c? s? y t?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tuy nhiên, vi?c này ch?a ???c tri?n khai ??ng ??u t?i các tr??ng h?c, s? g?n k?t v?n còn l?ng l?o. Khoa S?c kh?e V? thành niên th?i gian qua ?? g?i c?ng v?n t?i các tr??ng thi?t l?p m?ng l??i y t? - giáo d?c ?? khi có v?n ?? ph?c t?p v? tam ly c?a tr? em, khoa s?n sàng ti?p nh?n ?i?u tr?.

BS Loan c?ng cho bi?t, khoa c?ng c? g?ng cung c?p th?ng tin chuyên m?n ?? các th?y c? nh?n d?ng m?t s? v?n ?? v?i h?c sinh c?a mình ?? t? v?n cho cha m? ??a con ?i khám. Ho?c các th?y c? khi th?y các em có v?n ?? trong m?i tr??ng h?c ???ng s? có cách th??ng ph?t phù h?p h?n.

Nhi?u b?c ph? huynh c?ng coi nh?ng bi?n ??i tam ly c?a tr? em nhi?u khi là do ph?n ?ng thái quá vì c?ng th?ng ho?c cho r?ng ?ó là tam ly tu?i d?y thì, ??n khi tr? có nh?ng ph?n ?ng gay nguy hi?m cho tính m?ng thì can thi?p quá mu?n. Vi?c phát hi?n, ?i?u tr? giúp các em v??t qua nh?ng r?i lo?n ?òi h?i s? quan tam sát sao c?a các b?c ph? huynh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“Chúng ta c?n ph?i ??t vào v? trí c?a các em nh? ch? ??ng áp ??t tam ly c?a ng??i l?n lên tr? em. Chúng t?i mong mu?n ???c ??ng hành cùng các gia ?ình và nhà tr??ng, b?o ??m các em có s? phát tri?n hoàn h?o khi tr??ng thành”, BS Loan nói.

Ph??ng Anh