Xổ số kiến ​​thiết TP.Cao t?c B?c Giang - L?ng S?n m?i ???c ??a vào khai thác t? cu?i n?m 2019. Trên c? s? ?? xu?t c?a UBND t?nh B?c Giang, c? quan Nhà n??c có th?m quy?n khi ?ó ?? th?ng nh?t b? sung vào d? án m?t s? h?ng m?c, trong ?ó có các tuy?n ???ng gom dan sinh.

Tuy nhiên, theo ghi nh?n c?a phóng viên Báo Thanh tra, tình tr?ng n?n ???ng tr?i s?t, v? nát, t?o nên ? gà, s?ng trau… trên tuy?n ???ng gom cao t?c B?c Giang - L?ng S?n ?? xu?t hi?n trong th?i gian g?n ?ay. T?i nhi?u khu v?c, ph?n n?n ???ng ?? v? v?n, th?t sau xu?ng g?n m?t gang tay cho th?y th?c tr?ng xu?ng c?p nghiêm tr?ng c?a tuy?n ???ng này.

leftcenterrightdel
Ph?n n?n ???ng th?t sau g?n gang tay, v? v?n cho th?y m?c ?? xu?ng c?p r?t nghiêm tr?ng. ?nh: Hoàng Long

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i tuy?n ???ng gom cao t?c B?c Giang - L?ng S?n thu?c khu v?c x? D?nh Trì, thành ph? B?c Giang, hàng ngày, hàng tr?m l??t ng??i tham gia giao th?ng l?u th?ng qua khu v?c này. V?i tình tr?ng ???ng xu?ng c?p nghiêm tr?ng nh? này, ng??i dan ?i l?i h?t s?c khó kh?n và nguy hi?m. Nhi?u tr??ng h?p ?? x?y ra tai n?n giao th?ng khi các ph??ng ti?n l?u th?ng qua khu v?c này do ???ng quá x?u.?

leftcenterrightdel
?Nhi?u xe t?i ch? ??t, ?á th??ng xuyên l?u th?ng trên tuy?n ???ng gom cao t?c B?c Giang - L?ng S?n. ?nh: Hoàng Long

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo ?ng Nguy?n Thanh Th?ng, ng??i dan ??a ph??ng th??ng xuyên ?i l?i qua khu v?c này cho bi?t, “tuy?n ???ng này bay gi? b? xe quá t?i ch? ??t ?á tàn phá nghiêm tr?ng quá, k? c? ? t? ?i c?ng khó, xe máy c?a ng??i dan, c?ng nhan trong khu c?ng nghi?p ?i làm, xe ??p ?i?n c?a các cháu h?c sinh ?i h?c v? r?t d? x?y ra tai n?n, vì m?t ???ng b? tr?i s?t, t?o thành nh?ng r?nh lu?ng cày r?t nguy hi?m”.

M?i ngày ng??i dan ??u th?y có r?t nhi?u xe t?i n?ng ch?y qua khu v?c ???ng gom cao t?c. H?u h?t các xe ??u ch?t t?i ??y ??t, ?á v??t quá thành thùng. Tình tr?ng xe t?i h?ng n?ng ch? ??t ?á th??ng xuyên ch?y qua tuy?n ???ng gom cao t?c B?c Giang - L?ng S?n có th? là nguyên nhan d?n ??n tình tr?ng ???ng xu?ng c?p nghiêm tr?ng nh? hi?n nay, ?ng Th?ng cho hay.

leftcenterrightdel
Ng??i dan r?t kh? s? khi ph?i l?u th?ng qua tuy?n ???ng này. ?nh: Hoàng Long?

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ng V? V?n Quang, ng??i dan sinh s?ng trên ??a bàn t?nh B?c Giang cho bi?t: "??n nay, ?o?n ???ng này hành ng??i dan ?? quá nhi?u r?i. Tr??c khi tr?i nh?a thì kh?ng ai dám ?i qua vì lúc nào c?ng nh? s??ng mù bao ph? do b?i, ???ng thì ? voi, ? trau ?i chuy?n qua li?n b? s?t g?m. Nh?ng khi làm xong, ch?a s? d?ng ???c bao lau thì l?i v? nát, t?o thành thùng v?ng, s?ng trau cao vót khi?n xe ? t? con kh?ng dám ?i qua".

leftcenterrightdel
C? quan ch?c n?ng và các ??n v? liên quan c?n s?m có gi?i pháp ??m b?o an toàn c?ng trình giao th?ng và ng??i tham gia giao th?ng qua khu v?c này. ?nh: Hoàng Long?

Tr??c th?c tr?ng trên, UBND t?nh B?c Giang, C?ng ty CP BOT B?c Giang - L?ng S?n c?n s?m ki?m tra, gi?i quy?t ??m b?o an toàn giao th?ng cho ng??i dan tham gia giao th?ng t?i khu v?c tuy?n ???ng gom cao t?c B?c Giang - L?ng S?n.

?
Hoàng Long