Sáng 25/11, Ban Ch? ??o Phòng ch?ng d?ch Covid-19 TP Hà N?i ?? h?p giao ban tr?c tuy?n v?i các qu?n, huy?n ?? bàn bi?n pháp ch? ??ng phòng, ch?ng d?ch Covid-19.

4 tr??ng h?p nh?p c?nh d??ng tính v?i Sars-CoV-2

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo Phó Giám ??c S? Y t? Hà N?i Hoàng ??c H?nh, di?n bi?n d?ch b?nh trên th? gi?i v?n ?ang di?n bi?n h?t s?c ph?c t?p ??c bi?t là t?i M? và các n??c Chau ?u v?i h?n 500.000 ca m?c và 8.200 tr??ng h?p t? vong m?i ngày.

T?i Hà N?i, tu?n qua ghi nh?n 4 tr??ng h?p nh?p c?nh d??ng tính v?i Sars-CoV-2 và ??u ???c cách ly xét nghi?m k?p th?i.

Hà N?i ?? qua 99 ngày kh?ng có ca nhi?m m?i ngoài c?ng ??ng. Tuy nhiên, các ?oàn c?ng tác c?a TP khi ki?m tra th?c t? ? 13 qu?n, huy?n thì tình tr?ng ng??i dan ch? quan, kh?ng ?eo kh?u trang t?i các n?i c?ng c?ng.

Nêu r? các nguy c? d?ch b?nh v?n th??ng tr?c nh?: S? ng??i nh?p c?nh vào Vi?t Nam, Hà N?i s? ti?p t?c t?ng lên và s? có th? có nhi?u ca d??ng tính; 82% ca d??ng tính ? Vi?t Nam kh?ng có tri?u ch?ng; tam ly ch? quan… ?ng H?nh cho bi?t: “Nh?n ??nh và d? báo, ch?a có gì sáng s?a h?n giai ?o?n tr??c. Các chuyên gia và B? tr??ng B? Y t? ngay ngày h?m qua v?n c?nh báo d?ch b?nh có th? bùng phát tr? l?i”.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ng H?nh cho bi?t, hi?n nay, vi?c cách ly ???c th?c hi?n khu ch? y?u ? các khách s?n và vi?c qu?n ly ? ?ay kh?ng ???c ch?t ch? nh? ? khu cách ly c?a quan ??i. Các ?oàn ki?m tra ??u phát hi?n các s? h?. “Tr?ng bên ngoài r?t ??y ??, nh?ng bên trong thì có nh?ng v?n ?? nh? theo d?i s?c kh?e; l?i ?i riêng cho ng??i cách ly; x? ly ch?t th?i… Các qu?n, huy?n c?n ki?m tra kh?c ph?c ngay”, ?ng H?nh ?? ngh?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Giám ??c S? Y t? Nguy?n Kh?c Hi?n th?ng tin thêm, ki?m tra các khách s?n ?ang th?c hi?n cách ly thì ? các khách s?n 4,5 sao th?c hi?n nghiêm ng?t; các khách s?n 3 sao còn nhi?u thi?u sót và ?? ???c yêu c?u kh?c ph?c ngay.

“S? s? ti?p t?c ki?m tra các c? s? l?u trú có th?c hi?n c?ng tác cách ly. Tuy nhiên, S? kh?ng th? ki?m tra h?t mà các qu?n, huy?n c?n ch? ??ng ki?m tra, ch?n ch?nh k?p th?i các t?n t?i” - ?ng Hi?n nói.

Ki?m tra c?ng tác phòng d?ch ? t?t c? các b?nh vi?n

Xổ số kiến ​​thiết TP.K?t lu?n h?i ngh?, Phó Ch? t?ch UBND TP Ng? V?n Quy cho bi?t: Tu?n qua, TP ?? h?p v?i B? Y t?, B? Ngo?i giao, V?n phòng Chính ph? ?? xem xét, hoàn thi?n quy trình cách ly v?i ng??i nh?p c?nh. Các b?, ngành ??u th?ng nh?t c?n ki?m soát ch?t ch? các tr??ng h?p này b?i ?ay là nguy c? lay lan r?t l?n.

Nêu vi?c ng??i dan v?n còn ch? quan, n?u kh?ng có chu?n b? t?t, r?t d? lay lan d?ch b?nh. ?ng Quy yêu c?u, các ??n v? tr??c h?t ti?p t?c t?p trung tuyên truy?n ng??i dan th?c hi?n th?ng ?i?p “5k” c?a B? Y t?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?? ng?n ng?a nguy c? d?ch b?nh t? n??c ngoài vào, các ??n v? ph?i qu?n ly ch?t ch? các tr??ng h?p cách ly ? các n?i l?u trú; rà soát quy trình qu?n ly v?i các tr??ng h?p ngo?i giao.

??c bi?t, ?ng Quy ?? ngh?, C?ng an TP ti?p t?c ch? ??o làm t?t c?ng tác phát hi?n, x? ly nghiêm các nh?p c?nh trái phép.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“Theo báo cáo c?a B? C?ng an, c? n??c phát hi?n nhi?u tr??ng h?p nh?p c?nh trái phép. Tu?n tr??c, C?ng an TP c?ng ?? phát hi?n x? ly 14 tr??ng h?p, c?n ti?p t?c th?c hi?n quy?t li?t” - ?ng Quy nói.

??ng th?i nh?n m?nh thêm, ngoài ra l?c l??ng c?ng an c?n tuyên truy?n ??n các ph??ng x?, ?? ng??i dan n?u phát hi?n tr??ng h?p nghi ng? thì báo ngay c? quan ch?c n?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Phó Ch? t?ch UBND TP c?ng giao các ??n v? t?ng c??ng bi?n pháp ki?m tra ? 100% các b?nh vi?n trên ??a bàn; t?t c? các c? s? cách ly; các s? ki?n ??ng ng??i ph?i th?c hi?n nghiêm các bi?n pháp phòng d?ch; các n?i c?ng c?ng nh? b?n xe, qu?ng tr??ng, siêu th?, trung tam th??ng m?i làm sao ?? vi?c ?eo kh?u trang tr? thành n?p sinh ho?t h?ng ngày c?a ng??i dan…

H?i Hà