?ay là ho?t ??ng nh?m tri?n khai th?c hi?n Ch? th? 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 c?a B? Y t? v? t?ng c??ng th?c hi?n nghiêm các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch COVID-19.

Ch??ng trình có s? có m?t c?a ?ng ?? Xuan Tuyên, Th? tr??ng B? Y t?; bà Tr?n Th? H??ng, Phó Ch? t?ch H?i Liên hi?p Ph? n? Vi?t Nam và ?ng Tr?n ??c Quy, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Hà Giang cùng các l?nh ??o, cán b? thu?c B? Y t?, S? Y t? Hà Giang, H?i Liên hi?p ph? n? t?nh Hà Giang và các ??n v? thu?c và tr?c thu?c S?, H?i Ph? n? các c?p.

Phát bi?u t?i Ch??ng trình, Th? tr??ng B? Y t? ?? Xuan Tuyên nh?n m?nh, cu?c thi là m?t trong nh?ng k?t qu? c?a s? ph?i h?p ch?t ch? gi?a B? Y t? cùng v?i các ??n v? trong và ngoài ngành th?c hi?n Ch??ng trình ph?i h?p vì s?c kho? c?ng ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th?ng qua s? h? tr? này, B? Y t? ?? ngh? ngành y t? và h?i ph? n? các c?p t?i Hà Giang tích c?c ph?i h?p tri?n khai có hi?u qu? các gói h? tr?. ??ng th?i, tham m?u, ?? xu?t cho UBND t?nh ti?p t?c tri?n khai các ho?t ??ng trong th?i gian t?i sau khi th? h??ng các gói h? tr? ?? th?t nhi?u bà con, ??c bi?t là các ti?u th??ng dan t?c thi?u s? t?i Hà Giang ???c ti?p c?n các d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e, cung c?p ki?n th?c y t? ?? v?a ch?ng d?ch hi?u qu?, v?a phát tri?n kinh t? b?n v?ng nh?m góp ph?n th?c hi?n t?t c?ng tác phòng, ch?ng d?ch b?nh mùa ??ng xuan, d?ch COVID-19 c?a t?nh Hà Giang.

Cu?c thi “Tuyên truy?n viên phòng, ch?ng d?ch b?nh” là ho?t ??ng y ngh?a thi?t th?c, t?o san ch?i b? ích và là n?i giao l?u, trao ??i kinh nghi?m c?a các tuyên truy?n viên tiêu bi?u c?a các c?p nh?m th?c hi?n t?t c?ng tác truy?n th?ng phòng, ch?ng d?ch b?nh, ??c bi?t là phòng, ch?ng d?ch COVID-19.
leftcenterrightdel
Th? tr??ng B? Y t? ?? Xuan Tuyên phát bi?u khai m?c Cu?c thi. ?nh: BYT

Tham gia cu?c thi g?m các ??i là nh?ng tuyên truy?n viên tiêu bi?u c?a H?i Ph? n? các c?p ??n t? thành ph? Hà Giang và 4 huy?n Mèo V?c, ??ng V?n, Qu?n B? và Yên Minh. Các tuyên truy?n viên ?? ph? di?n v? ??p, tài n?ng c?a nh?ng cán b? tuyên truy?n viên t?i tuy?n c? s? ph?i ?i “rà t?ng ng?, g? t?ng nhà” ?? ph? bi?n, v?n ??ng bà con, ??c bi?t là các bà con vùng cao, các ti?u th??ng ??ng bào dan t?c thi?u s? th?c hi?n phòng, ch?ng d?ch b?nh.

K?t qu?, gi?i Nh?t thu?c v? H?i Liên hi?p Ph? n? huy?n Mèo V?c; gi?i Nhì thu?c v? ??i thành ph? Hà Giang và gi?i Ba thu?c v? các ??i c?a huy?n Yên Minh, Qu?n B?, ??ng V?n.

leftcenterrightdel
Th? tr??ng B? Y t? trao t?ng kh?u trang y t? và dung d?ch sát khu?n cho các ??n v? t?i Hà Giang. ?nh: BYT?

Hà Giang có nhi?u ??a bàn t?i các huy?n vùng cao núi ?á... ?i?u ki?n sinh ho?t còn khó kh?n, thi?u n??c v? mùa kh?; có nhi?u nguy c? ti?m ?n các d?ch b?nh truy?n nhi?m nh? s?i, viêm n?o m? c?u và các b?nh ly v? ???ng h? h?p, ng? ??c th?c ph?m, tiêu ch?y… bùng phát vào mùa ??ng. Do ?ó, B? Y t? ?? ngh? ngành Y t? Hà Giang tri?n khai c?ng tác truy?n th?ng giáo d?c s?c kh?e t?i t?ng ng??i dan v? cách phòng b?nh nh? tiêm v?c xin, ?n u?ng ?? dinh d??ng, gi? ?m, v? sinh cá nhan, v? sinh m?i tr??ng, ??m b?o ngu?n n??c s?ch… Th?c hi?n t?t c?ng tác giám sát, phát hi?n và x? ly k?p th?i các ? d?ch ngay t?i c?ng ??ng và t? ch?c vi?c ch?m sóc, ?i?u tr? cho ng??i b?nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nh?m nang cao nh?n th?c và kêu g?i c?ng ??ng th?c hi?n các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch b?nh, ??ng th?i h? tr? nh?ng ti?u th??ng dan t?c thi?u s? t?i Hà Giang v?a phát tri?n kinh t? b?n v?ng, v?a ch?ng d?ch hi?u qu?, B? Y t? ph?i h?p t? ch?c chu?i ho?t ??ng truy?n th?ng phòng, ch?ng d?ch b?nh n?m 2020 t?i Hà Giang, bao g?m: Xay d?ng gói s?n ph?m truy?n th?ng phong phú v? n?i dung, ?a d?ng v? hình th?c v?i n?i dung phòng, ch?ng d?ch b?nh, ??c bi?t là phòng, ch?ng d?ch b?nh COVID-19 qua các hình th?c Infographic, TV Spot, Audio Spot v?i th?ng ?i?p “Chung s?ng an toàn v?i d?ch COVID-19”.

Nhan d?p này, B? Y t? trao t?ng cho t?nh Hà Giang các gói h? tr? v?t t? y t? phòng d?ch: T?ng S? Y t? Hà Giang 10.000 kh?u trang y t? và 900 chai n??c r?a tay, t?ng H?i Liên hi?p ph? n? t?nh Hà Giang 60.000 kh?u trang y t? và 1.200 chai n??c r?a tay.

??ng th?i tri?n khai th?c hi?n gói h? tr? nang cao n?ng l?c, ?ào t?o, b?i d??ng ki?n th?c truy?n th?ng phòng, ch?ng d?ch b?nh t?i tuy?n y t? c? s?, xay d?ng m?ng l??i truy?n th?ng v?n ??ng tr?c ti?p, gián ti?p t?i c?ng ??ng, truy?n th?ng trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng th?ng qua t?p hu?n, cu?c thi tài n?ng, tri?n l?m ?nh, phát t? r?i, t? g?p, truy?n th?ng trên h? th?ng loa truy?n thanh, báo ?ài, m?ng x? h?i…

Thay m?t l?nh ??o UBND t?nh Hà Giang, ?ng Tr?n ??c Quy, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Hà Giang c?m ?n s? quan tam c?a B? Y t?, H?i Liên hi?p Ph? n? Vi?t Nam và các nhà tài tr? ?? t?o m?i ?i?u ki?n và trách nhi?m v?i bà con nhan dan t?nh Hà Giang trong các ho?t ??ng phòng, ch?ng d?ch b?nh.

K? th?a và phát huy k?t qu? ?? ??t ???c, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Hà Giang ?? ngh? S? Y t?, H?i Liên hi?p Ph? n? t?nh ti?p t?c ch? ??ng tham m?u cho UBND t?nh các gi?i pháp, hình th?c t? ch?c có hi?u qu? các ho?t ??ng truy?n th?ng phòng, ch?ng d?ch b?nh ??c bi?t là d?ch COVID-19 ?? duy trì v?ng ch?c thành qu? ?? ??t ???c, t?o c? s? thúc ??y các ho?t ??ng ph?c h?i, phát tri?n n?n kinh t?, ch?m sóc và b?o v? s?c kho? nhan dan t?nh Hà Giang.

Ph??ng Anh