Tr??c ?ó, C?ng an huy?n Tri?u S?n nh?n ???c tin báo c?a ch? N. T.N, 29 tu?i ? x? ??ng Ti?n, huy?n Tri?u S?n là nhan viên bán th? cào trên m?ng v? vi?c b? m?t ??i t??ng l? m?t g?i ?i?n trên m?ng x? h?i h?i mua th? Zing và l?a ??o chi?m ?o?t g?n 100 tri?u ??ng.

Ngay sau khi nh?n ???c tin báo, l?nh ??o C?ng an huy?n Tri?u S?n ?? ch? ??o ??i C?nh sát hình s? t?p trung ?i?u tra, làm r? và l?p án ??u tranh. Sau m?t th?i gian tích c?c, xác minh, truy tìm d?u v?t c?a ??i t??ng, C?ng an huy?n Tri?u S?n ?? xác ??nh Hu?nh L?c chính là ??i t??ng th? ph?m c?a v? l?a ??o ch? N.T.N và ti?n hành phá án, b?t gi? ??i t??ng.

T?i c? quan C?ng an, ??i t??ng Hu?nh L?c khai nh?n do c? b?c d?n ??n n? n?n nên ?? lên m?ng x? h?i tìm ki?m ng??i bán th? cào Zing (?ay là m?t lo?i th? cào ??i m? s? l?y ti?n m?t) r?i g?i ?i?n h?i mua, sau ?ó t?o giao di?n gi? ?? xác th?c th?ng tin mua bán và ?? ngh? các b? h?i chuy?n ti?n vào tài kho?n.

Sau khi các b? h?i chuy?n ti?n vào tài kho?n thì xóa h?t d?u v?t và ch?n liên l?c v?i các b? h?i.

V?i th? ?o?n này, t? cu?i n?m 2019 ??n khi b? b?t ??i t??ng nói trên ?? gay ra trên 20 v? l?a ??o mua bán th? c?o trên m?ng c?a các ??i ly trên ??a vbanf các t?nh: Thanh Hóa, Nam ??nh, Phú Th?, Qu?ng Ninh, L?ng S?n, Bình ??nh, ??ng Nai v?i s? ti?n trên 1 t? ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng an huy?n Tri?u S?n ?ang ti?p t?c ?i?u tra, làm r?, x? ly theo qui ??nh c?a pháp lu?t.

?

V?n Thanh