Kho?n vi?n tr? này ???c trích t? Qu? ?ng phó Th?m h?a Chau á - Thái Bình D??ng c?a ADB, ???c thành l?p nh?m h? tr? kh?n c?p cho các qu?c gia thành viên b? ?nh h??ng n?ng n? b?i thiên tai.

D?a trên k?t qu? ?ánh giá c?a ?oàn c?ng tác do ??i tác Gi?m nh? R?i ro Thiên tai và V?n pho?ng ?iê?u ph??i Qu??c gia cu?a Liên Hi?p qu??c kê?t h??p th?c hi?n cùng các ??i tác khác ta?i các t?nh mi?n Trung c?a Vi?t Nam, ADB ??ng y cung c?p kho?n vi?n tr? nêu trên cho c?ng tác kh?c ph?c h?u qu? thiên tai d??i s? ch? ??o c?a B? NN&PTNT (th?ng qua T?ng c?c Phòng, ch?ng thiên tai) nh??m h? tr? ng??i dan t?ng b??c kh?i ph?c ??i s?ng sinh ho?t và s?n xu?t, ?n ??nh ??i s?ng sau thiên tai.

Tuy nhiên, vi?c kh?i ph?c các c? s? h? t?ng quan tr?ng c?ng nh? kh?c ph?c nh?ng h?u qu? n?ng n? do thiên tai gay ra th?i gian qua ?òi h?i n? l?c nhi?u h?n n?a c?a Chính ph?, các b?, ngành và nh?ng ??a ph??ng b? ?nh h??ng tr?c ti?p b?i b?o, l?, ng?p l?t cùng v?i s? h? tr? c?a các t? ch?c, cá nhan trong và ngoài n??c.

Vì v?y, B? NN&PTNT và ADB hi?n ?ang ph?i h?p xem xét ?? xu?t Chính ph? phê duy?t m?t kho?n vay h? tr? kh?n c?p ?? s?a ch?a và xay d?ng l?i các c? s? h? t?ng trong ?ó ?u tiên nh?ng c?ng trình quan tr?ng nh?m nhanh chóng ph?c h?i ho?t ??ng kinh t? x? h?i t?i các t?nh mi?n Trung b? ?nh h??ng n?ng n? do b?o l?. ADB c?ng ?ang ph?i h?p ch?t ch? v?i C? quan H?p tác Qu?c t? Nh?t B?n (JICA) trong c?ng tác h?? tr? kh?n c?p.

Giám ??c ADB Andrew Jeffries, ?cho bi?t: “Xét ??n tính ch?t c?p bách và ph?c t?p v?i s? tham gia c?a nhi?u t?nh, ?? kho?n vay h? tr? kh?n c?p ???c phê duy?t và nhanh chóng tri?n khai m?t cách có hi?u qu?, ?i?u quan tr?ng là ph?i có quy trình và th? t?c ??c bi?t, bao g?m trong ?ó có vi?c Chính ph? giao cho B? NN&PTNT là c? quan ??u m?i, th?c hi?n và ch?u trách nhi?m chính trong vi?c ?i?u ph?i và qu?n ly các ho?t ??ng kh?c ph?c h?u qu? thiên tai”.

Khi ???c phê duy?t, kho?n vay h? tr? kh?n c?p c?a ADB s? ???c s? d?ng nh? m?t ph?n ngan sách c?a Chính ph? nh?m h? tr? cho các t?nh b? ?nh h??ng n?ng n? do b?o l?t. ADB mong mu?n Chính ph? s?m phê duy?t kho?n vay này theo m?t qui trình rút g?n ?? có th? ky k?t kho?n vay h? tr? kh?n c?p vào tháng 3/2021.

Ph??ng Hi?u