Thiêng liêng l? c?u an trên ??nh Fansipan

25/11/2020 16:05

Thiêng liêng l? c?u an trên ??nh Fansipan

L? Ph?t c?u an, th??ng l?m b?c tranh xuan tuy?t ??p trên ??nh Fansipan

Thung l?ng hoa h?ng l?n nh?t Vi?t Nam t?i Sun World Fansipan Legend "kh?ng" c? nào?

Sun World Fansipan Legend l?n th? hai nh?n gi?i th??ng "?i?m ??n du l?ch h?p d?n nh?t Vi?t Nam"

(Thanh tra) - Ngày 21/11, Ban H??ng d?n Ph?t t? Trung ??ng ?? t? ch?c ??i l? dang h??ng c?u qu?c thái dan an l?n nh?t t? tr??c ??n nay t?i qu?n th? v?n hóa tam linh trên ??nh Fansipan.