Hoàn thành t?t c?ng tác ti?p c?ng dan ph?c v? ??i h?i ??ng các c?p

16/11/2020 15:41

T?ng Thanh tra nêu 4 c?n c? tham nh?ng có chi?u h??ng thuyên gi?m

??i h?i thi ?ua yêu n??c ngành Thanh tra l?n th? V

T?ng Thanh tra Lê Minh Khái báo cáo v? c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng t?i Qu?c h?i

(Thanh tra) - S? thành c?ng c?a các ??i h?i ??ng b? c?p c? s? và c?p trên c? s? th?i gian v?a qua ?? cho th?y c?ng tác ti?p c?ng dan, x? ly ??n th?, gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo ph?c v? ??i h?i ??ng các c?p ?? ???c ti?n hành r?t t?t.