C?ng ty M?nh Kiên khai thác cát khi ch?a th?c hi?n ??y ?? quy ??nh

21/11/2020 16:11
(Thanh tra) - M?c dù ch?a ch?p hành ??y ?? các quy ??nh ???c ghi trong gi?y phép khai thác khoáng s?n theo yêu c?u c?a UBND t?nh Lào Cai nh?ng C?ng ty M?nh Kiên v?n ti?n hành khai thác và tiêu th? kh?i l??ng hàng ch?c nghìn kh?i cát