Ngày 24/11, Ban Ch? ??o c?ng tác phòng, ch?ng d?ch Covid-19 TP Hà N?i ?? ban hành Th?ng báo s? 31 v? k?t lu?n c?a Phó Ch? t?ch UBND TP Hà N?i Ng? V?n Quy, Tr??ng ban Ch? ??o t?i phiên h?p s? 72, di?n ra ngày 19/11/2020.

Bên c?nh vi?c ti?p t?c duy trì 5 ?oàn ki?m tra c?ng tác phòng, ch?ng d?ch Covid-19 t?i các qu?n, huy?n, th? x? trên ??a bàn TP, UBND các qu?n, huy?n, th? x?, x?, ph??ng, th? tr?n ti?p t?c t?ng c??ng c?ng tác tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i dan v? vi?c phòng, ch?ng d?ch b?nh song song v?i ki?m tra, nh?c nh?, x? ly các vi ph?m v? phòng, ch?ng d?ch, nh?t là yêu c?u v? ?eo kh?u trang t?i n?i c?ng c?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.S? Giao th?ng v?n t?i t?ng c??ng c?ng tác ki?m tra vi?c ch?p hành phòng, ch?ng d?ch nh?: ?eo kh?u trang, v? sinh kh? khu?n… trên các ph??ng ti?n giao th?ng c?ng c?ng ho?t ??ng trên ??a bàn TP.

Yêu c?u các ??i t??ng ra - vào b?n xe, tham gia ph??ng ti?n giao th?ng c?ng c?ng b?t bu?c ph?i ?eo kh?u trang; t? ch?i ph?c v? ??i t??ng kh?ng ch?p hành ?eo kh?u trang.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??c bi?t, Ban Ch? ??o c?ng tác phòng, ch?ng d?ch Covid-19 TP Hà N?i c?ng ?? ngh? Ban Tuyên giáo Thành ?y Hà N?i ??a n?i dung th?c hi?n "th?ng ?i?p 5K" (kh?u trang - kh? khu?n - kho?ng cách - kh?ng t?p trung - khai báo y t?) theo h??ng d?n c?a B? Y t? vào cu?c h?p chi b? t?i các c?p ?y ??ng c? s?.

H?i Hà