TH?NG TIN TòA SO?N

Quy?n V? tr??ng ph? trách: TS.Tr?n ??ng Vinh 

Phó T?ng Biên t?p : ?? C?ng ??nh (Tr?c xu?t b?n)

Phó T?ng Biên t?p: Nguy?n V?n L??ng 

Phó T?ng Biên t?p: Nguy?n Tu?n Anh 

Th? ky Toà so?n: Hoàng Di?u Anh

 

C? quan ch? qu?n: THANH TRA CHíNH PH?
Gi?y phép s?: 343 / GP-BTTTT, c?p ngày 24/07/2015 c?a C?c phát thanh truy?n hình và th?ng tin ?i?n t?, B? Th?ng tin - Truy?n th?ng

??a ch? tòa so?n: S? 100 T? Hi?u, Hà ??ng, Hà N?i
Email: thukybtt@gmail.com

?i?n tho?i: 02437282019 - 024337281342 - Fax: 024 37281338


Phòng Phóng viên khu v?c 2 (Phòng II):  
???ng ??ng H??ng 2, ph??ng ??ng H??ng, TP Thanh Hóa

Email: mientrung@thanhtra.com.vn

Phòng Phóng viên khu v?c 3 (Phòng III):
S? 35 H? H?c L?m, ph??ng An L?c, qu?n Bình Tan, TP H? Chí Minh