Tham d? Ch??ng trình g?p g? t?i GPP Cà Mau, có ?ng Nguy?n H?i Long – PG? PVGAS LPG, ?ng Nguy?n H?ng Quang - Phó Giám ??c KCM, các cán b? chuyên m?n c?a 2 ??n v? và? các khách hàng khu v?c Mi?n Tay.

Ch??ng bao g?m ph?n g?p g?, trao ??i t?i tòa nhà ?i?u hành KCM và bu?i tham quan GPP Cà Mau. T?i ?ay, ??i di?n PVGAS LPG và KCM ?? gi?i thi?u cho các khách hàng nh?ng ?i?m nh?n uy tín và v??t tr?i c?a 2 ??n v? và ho?t ??ng cung c?p LPG c?a PV GAS.

leftcenterrightdel
G?p g? khách hàng t?i tr? s? C?ng ty Khí Cà Mau?

PVGAS LPG hi?n là ??n v? duy nh?t c?a T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam và PV GAS s?n xu?t, kinh doanh bình gas Nh?n hi?u PETROVIETNAM GAS trên toàn qu?c. Trong ?ó, th? tr??ng Khu v?c Mi?n Tay Nam b? là m?t trong nh?ng th? tr??ng tr?ng ?i?m, nhu c?u tiêu th? LPG ngày càng t?ng cùng v?i s? phát tri?n kinh t? x? h?i. Toàn b? ngu?n hàng c?a PVGAS LPG nói riêng và c?a th? tr??ng khu v?c Mi?n Tay nói chung ??u nh?p t? Nhà máy x? ly khí Cà Mau.?

Nhà máy x? ly khí Cà Mau có t?ng m?c ??u t? h?n 5,500 t? ??ng, là c?ng trình tr?ng ?i?m c?a T?p ?oàn d?u khí Vi?t Nam và T?ng c?ng ty khí Vi?t Nam. T? khi hoàn thành và ?i vào ho?t ??ng ??n nay ?? góp ph?n ??m b?o an ninh n?ng l??ng qu?c gia, gi?i quy?t tình tr?ng thi?u h?t LPG t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Nhà máy v?i c?ng su?t x? ly 6,2 tri?u m3 khí/ngày t? ngu?n khí PM3-CAA, cùng h? th?ng kho có s?c ch?a 8.000 t?n LPG, 3.000 m3 condensate và h? th?ng c?ng xu?t s?n ph?m, cung c?p ra th? tr??ng kho?ng 600 t?n LPG/ngày, t??ng ???ng 200.000 t?n LPG/n?m, cung c?p kho?ng 35 t?n Condensate/ngày, t??ng ???ng 12.000 t?n Condensate/n?m, b? sung ???c kho?ng 10% nhu c?u th? tr??ng trong n??c. Nhà máy kh?ng ch? ?óng góp v? kinh t? cho ngan sách ??a ph??ng g?n 300 t? ??ng/ n?m, mà còn t?o vi?c làm trong các ngành m?i, nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c trên ??a bàn t?nh Cà Mau.?

leftcenterrightdel
L?nh ??o PVGAS LPG chào m?ng khách hàng Mi?n Tay?

Trong chuy?n tham quan, PVGAS LPG và KCM ?? gi?i thi?u quá trình ??u t? quy m?, h? th?ng c? s? v?t ch?t hi?n ??i b?c nh?t khu v?c c?a T?ng c?ng ty Khí Vi?t Nam nói chung và GPP Cà Mau nói riêng. ??c bi?t, các khách hàng hi?u r? h?n v? PVGAS LPG v?i ??nh h??ng tr? thành C?ng ty d?n ??u th? ph?n c? n??c, có ti?m l?c và th? m?nh v??t tr?i, quy?t li?t tri?n khai th?c hi?n các ch??ng trình, k? ho?ch theo Chi?n l??c phát tri?n th? tr??ng bán l? LPG dan d?ng c?a PV GAS giai ?o?n 2021-2025.

Chuy?n th?m quan Nhà máy x? ly khí Cà Mau cùng h? th?ng khách hàng c?a PVGAS LPG t?i Khu v?c Mi?n Tay Nam b? ?? g?t hái ???c nhi?u thành qu?. Trong su?t 20 n?m qua, th??ng hi?u bình gas PETROVIETNAM GAS kh?ng ng?ng phát tri?n, ???c ??nh v? là th??ng hi?u d?n ??u th? tr??ng LPG c? n??c, nh?n ???c s? tin t??ng cao và ch?n l?a c?a ng??i tiêu dùng. ?? ??t ???c thành t?u to l?n ?ó, PVGAS LPG kh?ng ??nh vai trò ??ng hành, ?ng h? c?a h? th?ng khách hàng Khu v?c Mi?n Tay Nam b? ??i v?i th??ng hi?u PETROVIETNAM GAS. Ban L?nh ??o PVGAS LPG ?? th? hi?n quy?t tam? ??ng hành và ph?i h?p ch?t ch? cùng v?i các khách hàng ?? phát tri?n m?nh s?n l??ng bình gas PETROVIETNAM GAS trong th?i gian t?i t?i khu v?c Mi?n Tay Nam b? theo chi?n l??c bán l? c?a T?ng C?ng ty.

?
PV