Xổ số kiến ​​thiết TP.T?a l?c ? v? trí ??c ??a bên b? bi?n ??ng trong xanh ??y quy?n r?, Sheraton Grand ?à N?ng ?ang d?n tr? thành m?t ?i?m ??n lí t??ng dành cho nh?ng kì ngh? d??ng bi?n ??ng c?p. Ch? cách các ?i?m tham quan ??ng c?p th? gi?i và nh?ng san g?n tr? danh 20 phút di chuy?n, khu ngh? d??ng ?? thu hút nhi?u tam h?n xê d?ch khi ??n v?i ?à N?ng. Kh?ng ch? có v?y, Sheraton Grand ?à N?ng còn h?u h? b?i v? c?c dài 250m tr?i dài ??n b?i bi?n riêng t? r?ng r?i, bên c?nh nh?ng ti?n nghi ???c thi?t k? cho m?i l?a tu?i, cùng nh?ng nhà và quán bar sang tr?ng ngay trong khu?n viên, mang ??n m?t tr?i nghi?m ngh? d??ng v? cùng tr?n v?n.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Vào tháng M??i M?t, 2020 v?a qua, Sheraton Grand ?à N?ng ?? vinh d? nh?n liên ti?p hai gi?i th??ng cao quy, bao g?m Khu ngh? d??ng bi?n sang tr?ng c?a chau á (2020 Best Luxury Beach Resort of Asia), thu?c 2020 World Luxury Awards và Khách s?n h?i h?p hàng ??u Vi?t Nam (Best Meetings Hotel Vietnam), thu?c 2020 M&C Asia Stella Awards, do ??c gi? c?a ?n ph?m chuyên v? h?i h?p và s? ki?n M&C Asia bình ch?n. Bên c?nh ?ó nhà hàng The Grill thu?c khu ngh? d??ng c?ng ?? t? hào tr? thành Nhà hàng thu?c khu ngh? d??ng sang tr?ng nh?t toàn c?u (Global winner of 2020 Luxury Resort Restaurant) thu?c 2020 World Luxury Restaurant Awards.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“Th?t vinh h?nh và t? hào khi Sheraton Grand Danang Resort ???c vinh danh g?i tên l?n n?a ? các h?ng m?c gi?i th??ng cao quy trên. M?i m?t gi?i th??ng nh? m?t c?t m?c ?ánh d?u s? tin c?y c?a khách hàng v? nh?ng tr?i nghi?m mà khách s?n mang ??n, và ?ay chính là ??ng l?c ?? chúng t?i ti?p t?c mang ??n các d?ch v? n?i b?t, b?t ch?p nh?ng khó kh?n t?m th?i c?a n?m nay”, chia s? b?i ?ng Carl Volschenk, T?ng qu?n ly c?a Sheraton Grand Danang Resort.?

???c thành l?p t? n?m 2006 Gi?i th??ng?World Luxury Hotel & World Luxury Restaurant Awards?thu?c h? th?ng gi?i th??ng uy tín b?c nh?t th? gi?i trong l?nh v?c d?ch v? khách s?n và l? hành. C? hai gi?i th??ng ???c ?ánh giá?là???nh cao thành t?u mà t?t các nhà hàng, khách s?n và khu ngh? d??ng sang tr?ng toàn c?u v??n t?i.

M&C Asia Stella Awards là gi?i th??ng ???c t? ch?c th??ng niên b?i t?p chí v? MICE c?a M&C t?i khu v?c Chau á. Các nhà ho?ch ??nh h?i h?p, ??c gi? c?a t?p chí cùng v?i nhi?u nhà ho?t ??ng l?nh v?c MICE ?? bình ch?n cho ?i?m ??n, khách s?n dành cho th? tr??ng MCIE, di?n ra t? ngày 6 tháng 4 ??n 31 tháng 7, 2020.?

Khách s?n & Khu ngh? d??ng Sheraton, m?t ph?n c?a Marriott International, Inc., là n?i giúp khách d? dàng khám phá, th? gi?n và t?n h??ng ti?n nghi du l?ch t?i g?n 450 khách s?n trên h?n 70 qu?c gia và vùng l?nh th? trên th? gi?i. Sheraton ti?p t?c nang t?m th??ng hi?u th?ng qua tr?i nghi?m khách hàng sáng t?o, thi?t k? khác bi?t, truy?n th?ng ?a kênh và t?p trung m?nh vào d?ch v?. ?? tìm hi?u thêm, h?y truy c?p www.sheraton.com. Gi? k?t n?i v?i Sheraton trên Facebook và @sheratonhotels trên Twitter và Instagram. Sheraton t? hào tham gia Marriott Bonvoy, tên m?i thay th? cho ch??ng trình du l?ch Marriott Awards?, The Ritz- Carlton Awards? và Starwood Preferred Guest? (SPG). Ch??ng trình này cung c?p cho các thành viên m?t danh m?c ??c bi?t c?a các th??ng hi?u toàn c?u, tr?i nghi?m v? Marriott Bonvoy Moments và nh?ng l?i ích t?i ?u bao g?m tích ?i?m ?? ngh? d??ng mi?n phí t?i các khách s?n và ??t danh hi?u thành viên h?ng Elite. ?? ??ng ky mi?n phí ho?c ?? bi?t thêm th?ng tin v? ch??ng trình, vui lòng truy c?p MarriottBonvoy.marriott.com.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) là t?p ?oàn khách s?n l?n nh?t th? gi?i, tr? s? chính t?i Bethesda, Maryland, USA, v?i h?n 6.900 khách s?n c?a 30 th??ng hi?u hàng ??u hi?n di?n t?i h?n 130 qu?c qia. T?p ?oàn Marriott qu?n ly, nh??ng quy?n th??ng hi?u khách s?n và s? h?u các khu ngh? d??ng trên toàn th? gi?i. T?p ?oàn v?n hành Ch??ng trình khách hàng than thi?t t?ng ?o?t gi?i th??ng nh?: Marriott Rewards?, bao g?m The Ritz-Carlton Rewards?, và Starwood Preferred Guest?.?

?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng truy c?p trang website t?i www.marriott.com, và ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t v? t?p ?oàn, vui lòng truy c?p ; Facebook; @MarriottIntl trên Twitter và Instagram.