Gi?i th??ng nh?m vinh danh các doanh nghi?p, cá nhan tiêu bi?u trong ngành Du l?ch có thành tích xu?t s?c và ?óng góp quan tr?ng trong các l?nh v?c l?u trú, l? hành, d?ch v? du l?ch và ?m th?c; ??ng th?i góp ph?n thúc ??y du l?ch phát tri?n thành ngành kinh t? m?i nh?n.

Bên c?nh ?ó, Khách s?n Century Riverside Hu? c?ng tham gia H?i ch? VITM Hà N?i 2020 nh?m ti?p t?c gi?i thi?u hình ?nh và th??ng hi?u c?a Khách s?n 4 sao hàng ??u t?i Th?a Thiên Hu?. Khách s?n là m?t ?i?m ??n an toàn v?i ch?t l??ng ph?c v? ngày càng ???c nang cao nh?m mang ??n nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cho du khách khi ??n Hu? và l?u trú t?i Khách s?n.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.H?i ch? Du l?ch Qu?c t? Vi?t Nam l?n th? 8 – VITM Hà N?i 2020 di?n ra t?i Trung tam tri?n l?m qu?c t? Hà N?i t? ngày 18 – 21/11/2020. H?i ch? n?m nay thu hút 720 ??n v? tham gia tri?n l?m t?i 510 gian hàng, v?i 3.500 doanh nghi?p ??n làm vi?c t?i h?i ch? theo hình th?c giao d?ch th??ng m?i tr?c ti?p (B2B).

PV