H?i ngh? di?n ra theo hình th?c truy?n hình tr?c tuy?n v?i 1 ?i?m c?u ? tr? s? Chính ph? và 63 ?i?m c?u t?i các t?nh, thành ph? trên toàn qu?c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.K?t lu?n H?i ngh?, d?n cu?n sách “Vì sao các qu?c gia th?t b?i”, trong ?ó tác gi? James A. Robinson nói “th? ch?, th? ch? và th? ch?”, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc nh?n m?nh, m?t qu?c gia thành c?ng hay kh?ng thì khau ??t phá ??u tiên là th? ch?, pháp lu?t. Chúng ta th??ng hay lo các v?n ?? mang tính s? v? mà ch?a quan tam nhi?u ??n c?ng tác xay d?ng th? ch?. Th? t??ng nêu r?, ph?i s?a l?i thói quen làm vi?c, ph?i quan tam nhi?u h?n n?a ??n th? ch? chính sách. Do ?ó, vi?c t? ch?c H?i ngh? này nh?m nang cao nh?n th?c v? xay d?ng th? ch?, pháp lu?t trong h? th?ng cán b?, c?ng ch?c ?? có hành ??ng m?nh m? h?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? t??ng cho bi?t, ngay t? ??u nhi?m k? này, Chính ph? coi xay d?ng th? ch? là nhi?m v? trung tam, các phiên h?p Chính ph? th??ng k? hàng tháng th?o lu?n các v?n ?? th? ch? chính sách tr??c các v?n ?? kinh t? - x? h?i. Ch?c n?ng quan tr?ng nh?t c?a Qu?c h?i là l?p pháp nh?ng 90% các d? án lu?t là do Chính ph? ?? xu?t, trách nhi?m c?a Chính ph? r?t l?n.

?ánh giá tình hình v?a qua, Th? t??ng nh?t trí v?i nh?n ??nh, h? th?ng pháp lu?t c?a Vi?t Nam c? b?n ??y ?? trên các l?nh v?c, b?o ??m tính th?ng nh?t, minh b?ch, kh? thi; th? ch? hóa ???c các ch? tr??ng c?a ??ng v? c?i cách pháp lu?t, c?i cách t? pháp; b?o ??m s? ??ng b? gi?a th? ch? kinh t? và th? ch? chính tr?; s?? va?n ha?nh th?ng su?t cu?a b? máy nhà n??c theo nguyên t?c pháp quy?n x? h?i ch? ngh?a; ??t tr?ng tam vào vi?c tháo g? khó kh?n, v??ng m?c, ?i?m ngh?n trong t? ch?c thi hành.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Xay d?ng pháp lu?t là b? ?? cho ??t n??c phát tri?n b?n v?ng, Th? t??ng nêu r?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ghi nh?n các y ki?n nêu lên nh?ng t?n t?i trong c?ng tác này, Th? t??ng nh?n m?nh m?t s? n?i dung g?m "vòng ??i" c?a m?t s? d? án lu?t còn ng?n, ph?i s?a ch?a. C?ng tác t?ng k?t th?c ti?n, ?ánh giá tác ??ng còn h?n ch?. V?n còn tình tr?ng xin lùi, xin rút d? án lu?t, pháp l?nh. C?ng ta?c thi ha?nh pha?p lua?t - “??a pháp lu?t vào cu?c s?ng” còn b?t c?p, ch?a có c? ch? ??ng b? ?? th?c hi?n hi?u qu?; tình tr?ng “n? ??ng” quy ??nh chi ti?t thi hành ch?a ???c kh?c ph?c tri?t ??.

Nh?n m?nh c?ng vi?c quan tr?ng, xuyên su?t là xay d?ng Nhà n??c pháp quy?n x? h?i ch? ngh?a, Th? t??ng nêu r?, B? T? pháp, ngành t? pháp c?n ti?p t?c phát huy vai trò “nh?c tr??ng”, c? quan “gác c?a” trong vi?c xay d?ng, hoàn thi?n pháp lu?t và thi hành pháp lu?t c?a Chính ph? và chính quy?n ??a ph??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ti?p t?c ??i m?i, hoàn thi?n quy trình va? hiê?n ?a?i ho?a ky? thua?t xay d?ng pháp lu?t, trong ?ó c?n quy ??nh r? trách nhi?m, ??c bi?t là s? ph?i h?p có trách nhi?m và hi?u qu? gi?a các c? quan ???c giao ch? trì so?n th?o, la?y y? kiê?n ???i t???ng chi?u s?? ta?c ???ng.

B? T? pháp ti?p t?c nghiên c?u, tham m?u giúp Chính ph? xay d?ng, trình Qu?c h?i d? án Lu?t v? t? ch?c thi hành pháp lu?t nh??m ta?o c? s?? pha?p ly? v??ng ch??c th??c hiê?n ca?c gia?i pha?p co? ti?nh ???t pha? trong viê?c nang cao hiê?u qua? thi ha?nh pha?p lua?t, lan to?a tinh tha?n th???ng t?n pha?p lua?t trong toa?n xa? h??i.

Các b?, ngành c?n kiên quy?t ch?m d?t tình tr?ng n? ??ng, k?p th?i ban hành các v?n b?n quy ??nh chi ti?t lu?t, pháp l?nh ?? s?m ??a các quy ??nh c?a pháp lu?t vào cu?c s?ng. “T?i phiên h?p Chính ph? hàng tháng, t?i yêu c?u B? tr??ng, Ch? nhi?m VPCP ph?i báo cáo Chính ph?, c?ng khai nh?ng b?, c? quan có liên quan n? ??ng”, Th? t??ng nói.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang b?, Ch? t?ch UBND c?p t?nh ph?i là ng??i tr?c ti?p ch? ??o c?ng tác xay d?ng, thi hành pháp lu?t, b?? tri? ngu??n l??c thi?ch ?a?ng, ti?p t?c si?t ch?t k? lu?t, k? c??ng; phan c?ng r? trách nhi?m c?a t?ng ??n v?, cá nhan, nh?t là trách nhi?m c?a ng??i ??ng ??u ??i v?i c?ng tác này.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ph?i ch?ng cho ???c l?i ích nhóm trong xay d?ng pháp lu?t. “Ng??i ta nói ch?ng tham nh?ng nói chung là r?t quan tr?ng, c?n thi?t nh?ng mà ch?ng tham nh?ng trong làm chính sách pháp lu?t càng quan tr?ng”, Th? t??ng l?u y c?n gi? ???c s? liêm chính trong xay d?ng, hoàn thi?n h? th?ng pháp lu?t và thi hành pháp lu?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? t??ng giao B? T? pháp ch? trì, ph?i h?p v?i V?n phòng Chính ph? t?ng h?p ??y ?? các y ki?n t?i H?i ngh?, ?? sau H?i ngh? có s?n ph?m là ch? th? c?a Th? t??ng Chính ph? v? t?ng c??ng hi?u qu? c?ng tác xay d?ng, hoàn thi?n, thi hành pháp lu?t trong tình hình m?i.

M?t l?n n?a, Th? t??ng l?u y ph?i quan tam ??c bi?t ?? ??a ??t n??c ti?n lên b?ng th? ch? pháp lu?t, ?ay là m?t trong ba ??t phá ??ng ?? xác ??nh.