UBND TP ?à N?ng giao UBND qu?n S?n Trà ch? trì, ph?i h?p S? Xay d?ng cùng các ??n v? liên quan t?ng rà soát và x? ly nghiêm các DA, c?ng trình xay d?ng kh?ng ?úng quy ??nh trên bán ??o S?n Trà.

Ban Ch? huy Quan s? ?à N?ng ch? trì, ph?i h?p S? Tài nguyên và M?i tr??ng, S? K? ho?ch và ??u t? (KH&?T), S? Xay d?ng... rà soát, hoàn ch?nh h? s? th?m ??nh v? l?nh v?c qu?c phòng theo K?t lu?n 269 c?a TTCP ??i v?i các DA trên bán ??o S?n Trà; tham m?u UBND TP có v?n b?n g?i B? Qu?c phòng, B? T? l?nh Quan khu 5, TTCP l?y y ki?n th?m ??nh v? l?nh v?c ??t qu?c phòng (trong ?ó ?? xu?t c? th? t?ng DA).

S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n (NN&PTNT) ch? trì, ph?i h?p các ??n v? liên quan kh?n tr??ng làm vi?c v?i B? NN&PTNT ?? hoàn thi?n vi?c ki?m tra 3 lo?i r?ng trên bán ??o S?n Trà, ??ng th?i ch? ??o Chi c?c Ki?m lam TP ph?i h?p v?i UBND qu?n S?n Trà t?ng rà soát vi?c giao khoán ??t r?ng t?i khu v?c này.

S? KH&?T ti?n hành rà soát và tham m?u UBND TP trình Ban Cán s? ??ng báo cáo Th??ng tr?c Thành ?y xin y ki?n ??i v?i vi?c cho phép tri?n khai th?c hi?n các DA trên bán ??o S?n Trà, làm vi?c v?i ch? ??u t? khu du l?ch sinh thái bi?n Tiên Sa ?? yêu c?u ??n v? này d?ng các ho?t ??ng tri?n khai xay d?ng DA cho ??n khi có y ki?n c?a l?nh ??o TP.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng vi?c rà soát ???c th?c hi?n và báo cáo k?t qu? trong tháng 11/2020.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c ?ó, TTCP ?? có K?t lu?n s? 269 v? vi?c ch?p hành các quy ??nh v? qu?n ly và s? d?ng ??t, b?o v? và phát tri?n r?ng, b?o v? m?i tr??ng, xay d?ng ??i v?i các DA ??u t? xay d?ng trên bán ??o S?n Trà, ?? ch? ra nhi?u sai ph?m trong qu?n ly, s? d?ng ??t trong khu v?c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.TTCP ki?n ngh? Th? t??ng Chính ph? giao B? C?ng an ?i?u tra, x? ly 2 DA là khu du l?ch sinh thái bi?n, bi?t th? cao c?p Gh?nh Bàn - B?i ?a và DA khu bi?t th? Su?i ?á.

Ng?c Phó