D? t?a ?àm có các ??ng chí Nguy?n V?n Thi, ?y viên Ban Th??ng v? T?nh ?y, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa cùng các th? h? l?nh ??o, cán b?, c?ng ch?c, ng??i lao ??ng Thanh tra t?nh Thanh Hóa qua các th?i k?.

T?i bu?i t?a ?àm, các ??i bi?u ?? ?n l?i truy?n th?ng 75 n?m ngành Thanh tra Vi?t Nam và Thanh tra t?nh Thanh Hóa. Theo ?ó, ngày 23/11/1945, Ch? t?ch H? Chí Minh ?? ky S?c l?nh thành l?p Ban Thanh tra ??c bi?t. Tr?i qua 75 n?m xay d?ng và phát tri?n v?i nhi?u tên g?i khác nhau, Thanh tra Vi?t Nam ?? liên t?c ??i m?i, phát tri?n cùng v?i s? l?n m?nh c?a ??t n??c.

Ngày 26/12/1956, Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 1194/N?-TTg thành l?p Ban Thanh tra ? các liên khu, thành ph? và t?nh. Ban Thanh tra t?nh Thanh Hóa ???c thành l?p trong th?i gian này.

Xổ số kiến ​​thiết TP.K? t? ngày ???c thành l?p, Thanh tra t?nh Thanh Hóa ?? kh?ng ng?ng phát tri?n l?n m?nh v? m?i m?t, nh?t là t? ch?c, b? máy t?ng b??c ???c c?ng c?, ki?n toàn b?o ??m s? l??ng và chu?n hóa theo tiêu chu?n c?a Thanh tra Chính ph?.

T? n?m 2016 ??n nay, kinh t? - x? h?i c?a t?nh có b??c phát tri?n v??t b?c, nhi?u d? án l?n ???c tri?n khai v?i hàng nghìn h? dan b? ?nh h??ng d?n ??n ??n th? khi?u n?i t?ng nhanh. Ch? tính riêng n?m 2019, UBND t?nh giao Thanh tra t?nh Thanh Hóa xác minh 188 v? vi?c, Thanh tra t?nh ?? rà soát, gi?i quy?t d?t ?i?m các v? vi?c ph?c t?p, kéo dài, góp ph?n vào vi?c phát tri?n kinh t? x? h?i c?a t?nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên c?nh vi?c gi?i quy?t ??n th?, Thanh tra t?nh Thanh Hóa ??? tri?n khai các cu?c thanh tra kinh t? x? h?i, t?p trung vào các l?nh v?c ngan sách, ??u t? xay d?ng c? b?n, ??t ?ai, tài nguyên, các ch??ng trình m?c tiêu qu?c gia v? xay d?ng n?ng th?n m?i, b? nhi?m, tuy?n d?ng c?ng ch?c, viên ch?c, vi?c th?c hi?n ngh?a v? tài chính c?a các h? kinh doanh ??t hi?u qu? cao.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong giai ?o?n này, t? c?ng tác thanh tra và gi?i quy?t ??n th?, Thanh tra t?nh ?? ki?n ngh? và x? ly g?n 20 cán b? l?nh ??o, qu?n ly thu?c di?n Ban Th??ng v? qu?n ly, trên 30 tr??ng h?p thu?c di?n Ban Th??ng v? c?p huy?n qu?n ly. T? ?ay, góp ph?n kh?c ph?c các s? h?, ch?n ch?nh c?ng tác qu?n ly, t?ng c??ng k? lu?t, k? c??ng trong ??ng và ho?t ??ng trong các c? quan Nhà n??c trên ??a bàn t?nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Phát bi?u t?i bu?i t?a ?àm, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa Nguy?n V?n Thi chúc m?ng các th? h? cán b?, c?ng ch?c toàn ngành Thanh tra t?nh Thanh Hóa. ??ng th?i, bi?u d??ng nh?ng k?t qu? mà ngành Thanh tra t?nh Thanh Hóa ?? ??t ???c trong ch?ng ???ng 75 n?m xay d?ng, phát tri?n và tr??ng thành.

??ng chí nh?n m?nh, t?nh Thanh Hóa ?ang tích c?c tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? t?nh l?n th? XIX, nhi?m k? 2020 - 2025 v?i m?c tiêu ph?n ??u ??n n?m 2025 ??a Thanh Hóa trong nhóm các t?nh d?n ??u c? n??c, ??n n?m 2030 tr? thành t?nh c?ng nghi?p theo h??ng hi?n ??i. Trong ?ó, t?c ?? t?ng tr??ng GRDP bình quan 5 n?m t? 11%/n?m tr? lên, thu nh?p bình quan ??u ng??i n?m 2025 ??t 5.200 USD tr? lên; t?ng giá tr? xu?t kh?u n?m 2025 ??t 8 t? USD tr? lên...

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ay là nh?ng m?c tiêu t??ng ??i l?n, ?òi h?i các c?p, ngành ph?i quy?t tam, c? g?ng cao ??. Th?i gian t?i Thanh tra t?nh c?n t?ng c??ng ho?t ??ng thanh tra kinh t? - x? h?i, nh?m phòng ng?a và x? ly tham nh?ng, nh?t là nh?ng l?nh v?c nh?y c?m, ???c d? lu?n quan tam. N?i dung thanh tra ph?i có tr?ng tam, tr?ng ?i?m, tránh dàn tr?i, trùng l?p.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Cùng v?i ?ó, th?c hi?n t?t vai trò trong c?ng tác ti?p dan, gi?i quy?t khi?u n?i t? cáo; tích c?c rà soát, tham m?u gi?i quy?t d?t ?i?m các v? khi?u ki?n t?n ??ng, kéo dài; kh?ng ?? phát sinh ?i?m nóng, ?n ??nh tình hình c? s?, ph?c v? t?t ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng và b?u c? ?BQH, H?ND các c?p s?p t?i.

?

V?n Thanh