Xổ số kiến ​​thiết TP.Thanh tra t?nh H?i D??ng v?a ban hành K?t lu?n s? 547/KL-TTr v? vi?c qu?n ly, s? d?ng ??t, chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t, c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, th?c hi?n ngh?a v? tài chính khi ???c giao ??t t?i huy?n T? K?, th?i gian t? n?m 2015 ??n h?t n?m 2019.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Qua thanh tra cho th?y, v? qu?n ly ph?i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, trong 5 n?m, 17.609 ph?i ?? ???c s? d?ng ?? c?p. Tuy nhiên, s? ph?i ?? b? h?ng lên ??n 1.275 ph?i, ?? hu? 296 ph?i, ch?a hu? 979 ph?i. V?n phòng ??ng ky quy?n s? d?ng ??t huy?n ch?a xay d?ng k? ho?ch ?? s? d?ng ph?i.

Theo báo cáo, 17.609 gi?y ch?ng nh?n ???c c?p có t?ng di?n tích ??t là 6.819.919 m2 ??t, trong ?ó ??t ? ?? th? là 1.357 gi?y; ??t ? n?ng th?n là 16.252 gi?y.

?oàn thanh tra ch? ti?n hành ki?m tra xác xu?t 145 h? s? do Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng và V?n phòng ??ng ky quy?n s? d?ng ??t th?c hi?n, ?? ???c UBND huy?n T? K? c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?oàn thanh tra phát hi?n hàng tr?m sai ph?m trong vi?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t trên ??a bàn huy?n T? K?.

UBND huy?n kh?ng ban hành k? ho?ch c?p phép xay d?ng cho nhà riêng l? trong ??a bàn huy?n và ch?a ch? ??o các phòng có liên quant ham m?u UBND huy?n trong vi?c xác ??nh m?c gi?i hành lang giao th?ng các tuy?n ???ng huy?n trên ??a bàn. Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t ch?a ?úng v?i Th?ng t? s? 23/2014/TT-BTNMT c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??i v?i các tr??ng h?p chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t, 12/16 h? s? chuy?n m?c ?ích kh?ng n?p qua b? ph?n m?t c?a mà n?p qua Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng, 4 h? s? n?p cho V?n phòng ??ng ky quy?n s? d?ng ??t là kh?ng ?úng quy ??nh. Qua ki?m tra m?t s? h? s? phát hi?n: Kh?ng có xác minh th?c ??a; ch?a ti?n hành bàn giao ??t trên th?c ??a; Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng so?n quy?t ??nh trình UBND huy?n ky chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t kh?ng nêu r? c?n c?, k? ho?ch s? d?ng ??t hàng n?m c?a huy?n ???c phê duy?t theo quy?t ??nh c?a t?nh; ch?a th?c hi?n theo quy ??nh c?a t?nh v? vi?c luan chuy?n h? s? xác ??nh ngh?a v? tài chính c?a ng??i s? d?ng ??t trên ??a bàn. Khi trình Ch? t?ch UBND huy?n ban hành quy?t ??nh v? vi?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà và tài s?n g?n liên v?i ??t ch?a ghi c?n c? vào quy?t ??nh chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t tr??c ?ó. S? ?? th?a ??t, trích l?c và ?o v? b? sung b?n ?? ??a chính ??u th? hi?n ??t nu?i tr?ng thu? s?n nh?ng c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t l?i ghi CLN, kh?ng xác ??nh v? trí ??t CLN trong gi?y ch?ng nh?n.

M?t s? sai ph?m khác nh?, 3 tr??ng h?p dùng s? ?? th?a ??t ?? c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t kh?ng ?úng quy ??nh. 1 tr??ng h?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t kh?ng th? hi?n v? trí ??t CLN và ??t ?. 1 tr??ng h?p ??n ?? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n kh?ng ?úng quy ??nh. 3 tr??ng h?p V?n phòng ??ng ky quy?n s? d?ng ??t ky kh?ng ?úng quy ??nh. 1 tr??ng h?p kh?ng xác ??nh th?i ?i?m xay d?ng vi ph?m hành làng giao th?ng, ch?a th? hi?n v? trí chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t có trong hành lang hay kh?ng. 12 tr??ng h?p trong quy?t ??nh v? vi?c chuy?n muc ?ích sang làm nhà ? có thu ti?n ghi kh?ng ?úng quy ??nh…

??i v?i các tr??ng h?p c?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t ??i v?i ??t có ngu?n g?c do l?n chi?m, t? y chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t…: 3 tr??ng h?p do UBND x? l?p biên b?n ki?m tra xác ??nh h? s? th?a ??t kèm theo s? ?? th?a ??t là kh?ng ?úng quy ??nh; 5 tr??ng h?p trích l?c b?n ?? ??a chính kh?ng th? hi?n có di?n tích ?? xay d?ng; 2 tr??ng h?p s? ho? th?a ??t kh?ng có di?n tích ?? xay d?ng; 7 tr??ng h?p có h? s? thi?u biên b?n xác ??nh th?i ?i?m vi ph?m ch?ng minh di?n tích d?i d?, xen xét có ngu?n g?c s? d?ng ??t tr??c 1/7/2014…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Thanh tra t?nh xác ??nh vi ph?m trong c?p gi?y ch?ng nh?n tr??ng h?p chuy?n quy?n nh?: Ky gi?y ch?ng nh?n tr??c khi th?c hi?n ngh?a v? tài chính cho 17 tr??ng h?p; thi?u trích l?c, trích do th?a ??t ?? xác ??nh v? trí ??t ?, ??t tr?ng cay lau n?m và trên gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t c?ng kh?ng th? hi?n v? trí ??t 10 tr??ng h?p; thi?u trích l?c, trích ?o th?a ??t c?a 7 tr??ng h?p…

Xổ số kiến ​​thiết TP.???c bi?t, t? tháng 10/2014, ?ng Nguy?n Ng?c S?m gi? ch?c v? Phó Bí th? Huy?n u?, Ch? t?ch UBND T? K?. Tr??c ?ó, ?ng S?m t?ng là Tr??ng phòng Tài nguyên và M?i tr??ng, Phó Ch? t?ch UBND huy?n. Ngày 7/8/2020, ?ng Nguy?n Ng?c S?m ???c Ban Th??ng v? T?nh u? chu?n y k?t qu? b?u gi? ch?c Bí th? Huy?n u? T? K? khoá XXIV nhi?m k? 2015 -2020.

Hoàng Long