Xổ số kiến ​​thiết TP.D? án nang c?p ???ng, r?nh thoát n??c các th?n H?ng Ng?, th?n ?ình, th?n ??ng Sen (x? Th?y Ph??ng) do UBND x? Th?y Ph??ng làm ch? ??u t?, ???c UBND huy?n T? Liêm (nay là UBND qu?n B?c T? Liêm) phê duy?t báo cáo kinh t? k? thu?t t?i Quy?t ??nh s? 5792/Q?-UBND ngày 12/12/2008.

Trong quá trình th?c hi?n d? án, ch? ??u t? ?? th?c hi?n th? t?c ??u th?u l?a ch?n ??n v? thi c?ng. Trên c? s? báo cáo ?ánh giá h? s? d? th?u c?a ??n v? t? v?n ??u th?u là C?ng ty C? ph?n ??u t? xay d?ng và Tri?n khai c?ng ngh? m?i, UBND x? Th?y Ph??ng có t? trình UBND huy?n T? Liêm (tr??c ?ay) phê duy?t k?t qu? ??u th?u. Theo ?ó, C?ng ty C? ph?n ??u t? xay d?ng th??ng m?i t?ng h?p và Kinh doanh b?t ??ng s?n là ??n v? trúng th?u. D? án tri?n khai thi c?ng ??n tháng 4/2009 hoàn thành ??a vào s? d?ng. UBND huy?n T? Liêm ?? có Quy?t ??nh s? 12188/Q?-UBND ngày 29/12/2009 phê duy?t quy?t toán v?n ??u t? hoàn thành d? án.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng dan t? cáo ?ng Nguy?n Ng?c Nam, nguyên Ch? t?ch UBND ph??ng Th?y Ph??ng, qu?n B?c T? Liêm có d?u hi?u l?p kh?ng h? s? thanh quy?t toán d? án xay d?ng ???ng và r?nh thoát n??c 3 th?n ?ình, H?ng Ng?, ??ng Sen thu?c x? Th?y Ph??ng, huy?n T? Liêm (tr??c ?ay) do có d?u hi?u th?ng th?u, vì trong k?t qu? th?m ??nh thi?t k? ???c phê duy?t là cát vàng nh?ng khi chào th?u và thi c?ng là cát ?en.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Qua xác minh, Thanh tra thành ph? nh?n th?y vi?c c?ng dan nêu là ?úng, nh?ng kh?ng có vi?c l?p kh?ng h? s? ?? quy?t toán, vì h?ng m?c cát ??m ???c quy?t toán theo ?úng giá trúng th?u và kh?ng ph?i hành vi th?ng th?u theo quy ??nh c?a Lu?t ??u th?u. M?t khác, theo k?t qu? thanh tra c?a S? K? ho?ch và ??u t? v? c?ng tác qu?n ly d? án ??u t? xay d?ng và c?ng tác ??u th?u m?t s? d? án trên ??a bàn huy?n T? Liêm, trong ?ó có d? án nang c?p ???ng, r?nh thoát n??c th?n H?ng Ng?, th?n ?ình, th?ng ??ng Sen, x? Th?y Ph??ng, ?? k?t lu?n c?ng tác ??u th?u gói th?u xay l?p có m?t s? t?n t?i, nh?ng kh?ng có th?ng th?u.

Do ?ó, n?i dung c?ng dan t? cáo ?ng Nguy?n Ng?c Nam, nguyên Ch? t?ch UBND ph??ng Th?y Ph??ng có d?u hi?u l?p kh?ng h? s? thanh quy?t toán và th?ng th?u d? án ???ng và r?nh thoát n??c th?n ?ình, th?n H?ng Ng?, th?n ??ng Sen thu?c x? Th?y Ph??ng, huy?n T? Liêm, là sai.

Tuy nhiên, quá trình t? ch?c ??u th?u gói th?u xay l?p c?ng trình nang c?p ???ng, r?nh thoát n??c th?n H?ng Ng?, th?n ?ình, th?n ??ng Sen, x? Th?y Ph??ng, ch?a ??m b?o các quy ??nh chung v? th? t?c ??u th?u, nh? ra th?ng báo m?i th?u khi ch?a có quy?t ??nh phê duy?t h? s? m?i th?u, th?i gian t? khi th?ng báo m?i th?u ??n khi ti?p nh?n h? s? d? th?u ch?a ??m b?o là 15 ngày theo quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.UBND thành ph? xác ??nh, ?? x?y ra t?n t?i trên trách nhi?m thu?c v? C?ng ty C? ph?n ??u t? xay d?ng và Tri?n khai c?ng ngh? m?i là ??n v? t? v?n ??u th?u, UBND x? Th?y Ph??ng và ?ng Nguy?n Ng?c Nam, nguyên Ch? t?ch UBND x? Th?y Ph??ng, trách nhi?m ng??i ??ng ??u.

Tr??c ?ó, K?t lu?n s? 85/KL-UBND c?a Ch? t?ch UBND qu?n B?c T? Liêm có n?i dung “??i chi?u v?i quy ??nh c?a pháp lu?t thì vi?c thay ??i t? cát vàng sang cát ?en ??i v?i l?p cát ??m ?? ??a ???c vào h? s? chào th?u c?ng khai cho các bên tham gia ??u th?u” là ch?a chính xác. UBND qu?n B?c T? Liêm c?n nghiêm túc rút kinh nghi?m.

Tr??c sai ph?m nêu trên, UBND thành ph? giao UBND qu?n B?c T? Liêm nghiêm túc rút kinh nghi?m trong vi?c gi?i quy?t ??n t? cáo c?a c?ng dan. T? ch?c ki?m ?i?m ??i v?i t? ch?c, cá nhan có liên quan ??i v?i nh?ng t?n t?i v? c?ng tác ??u th?u c?a d? án.

Thanh Hoa

?