Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c ?ó, Chánh Thanh tra t?nh ?? ban hành Quy?t ??nh s? 92/Q?-TTr v? vi?c thanh tra trách nhi?m trong th?c hi?n Lu?t Thanh tra, Lu?t Ti?p c?ng dan, Lu?t Khi?u n?i, Lu?t T? cáo, Lu?t Phòng, ch?ng tham nh?ng; th?c hi?n k?t lu?n, ki?n ngh?, quy?t ??nh x? ly v? thanh tra gi?i quy?t khi?u n?i, quy?t ??nh x? ly t? cáo ??i v?i Giám ??c S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n; thanh tra thu, qu?n ly, s? d?ng các ngu?n kinh phí; qu?n ly ??u t? xay d?ng c? b?n ??i v?i các d? án, c?ng trình ?? ???c nghi?m thu, quy?t toán ??n ngày 31/12/2019 t?i S? và các ??n v? tr?c thu?c.

Th?c hi?n kh?ng ??y ?? ki?n ngh? c?a thanh tra

Qua thanh tra cho th?y, S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n?ch?a t?ng c??ng ch? ??o ??n ??c, ki?m tra c?ng tác ph?i h?p thanh tra ??i v?i doanh nghi?p trên ??a bàn t?nh d?n ??n vi?c Chi c?c Th?y l?i th?c hi?n ch?a ?úng ch? ??o c?a UBND t?nh v? x? ly ch?ng chéo trong ho?t ??ng thanh tra, ki?m tra doanh nghi?p.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th?m chí, S? còn có vi?c ch?a th?c hi?n d?t ?i?m m?t s? n?i dung ki?n ngh? sau thanh tra c?a Thanh tra t?nh và S? N?i v?.

Bên c?nh ?ó, Thanh tra t?nh nh?n xét vi?c S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n?th?c hi?n các quy ??nh v? phòng, ch?ng tham nh?ng còn có h?n ch?. ??n c?, S? ban hành quy?t ??nh c?ng khai d? toán ngan sách n?m 2018 ch?m so v?i quy ??nh t?i Th?ng t? s? 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 c?a B? Tài chính.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngoài ra, S? c?ng ch?a quy ??nh ch? ?? qu?n ly và s? d?ng máy móc theo quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Các ??n v? tr?c thu?c S? ?? x?y ra nhi?u vi ph?m. C? th?, Ban Qu?n ly r?ng ch?a ban hành k? ho?ch phòng, ch?ng tham nh?ng n?m 2018 theo quy ??nh. Chi c?c Qu?n ly ?ê ?i?u và phòng ch?ng l?t b?o n?m 2019, ch?a m? s? theo d?i ??n theo quy ??nh t?i Th?ng t? s? 07/2014/TT-TTCP c?a Thanh tra Chính ph?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Chi c?c B?o v? th?c v?t th?c hi?n ch? ?? báo cáo v? c?ng tác thanh tra còn ch?a ??y ??, k?p th?i. Th?c hi?n quy trình thanh tra chuyên ngành theo k? ho?ch và thanh tra chuyên ngành ??t xu?t còn có m?t s? cu?c ch?a ??m b?o ??y ?? trình t?, th? t?c theo quy ??nh; m?t s? cu?c thanh tra ??t xu?t ch?a ??m b?o c?n c? ti?n hành thanh tra ??t xu?t theo quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Thanh tra t?nh c?ng xác ??nh c?ng tác l?p, phan b? d? toán, thanh quy?t toán các ngu?n kinh phí còn có nh?ng h?n ch?, thi?u sót. Còn có ??n v? ch?a l?p d? toán ngu?n thu phí, l? phí và thu s? nghi?p. Quy ch? chi tiêu n?i b? ch?a quy ??nh chi ti?t vi?c thu, qu?n ly, s? d?ng ngu?n thu khác. Th?i gian hoàn thành vi?c phan b? và giao d? toán l?n ??u cho các ??n v? s? d?ng ngan sách tr?c thu?c còn ch?m và ch?a ?? bi?u m?u l?p d? toán theo quy ??nh nh? ?? nêu ? trên.

leftcenterrightdel
?ng Tr?n V?n Quan (bên trái) ???c giao quy?n Giám ??c S? t? ngày 17/6/2019, hi?n là Giám ??c S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n. ?nh: Báo H?i D??ng

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngoài ra, vi?c quy?t toán thu? thu nh?p cá nhan c?a cán b?, nhan viên theo quy ??nh Lu?t Qu?n ly thu? có n?m còn ch?m, còn có ??n v? ch?a th?c hi?n quy?t toán thu? thu nh?p cá nhan c?a cán b?, nhan viên theo quy ??nh Lu?t Qu?n ly thu?. Quy ch? qu?n ly tài s?n c?ng, c?ng khai tài s?n c?ng theo quy ??nh, Quy ch? chi tiêu n?i b? n?m 2018 còn có m?t s? quy ??nh ch?a th?ng nh?t gi?a Quy ch? và t? ch?c th?c hi?n t?i ??n v?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Thanh tra t?nh ch? ra r?ng, Chi c?c B?o v? th?c v?t h?ch toán, ph?n ánh kinh phí t?m thu ti?n b?o l?nh d? th?u và b?o l?nh th?c hi?n h?p ??ng cung ?ng thu?c chu?t trên tài kho?n 5113 (doanh thu khác) là ch?a ??m b?o. C?ng tác ki?m tra, ki?m soát các ch?ng t? chi còn ch?a ch?t ch? do v?y còn có ch?ng t? thanh toán t?ng chi phí ?ánh giá c?p gi?y ch?ng nh?n theo quy trình VietGap cho các c? s? ch?n nu?i, v?i s? ti?n là 20.774.857 ??ng.

Thi c?ng kém ch?t l??ng, nghi?m thu kh?ng ?úng

C?ng tác xay d?ng c? b?n c?ng b? phát hi?n nhi?u v?n ?? r?t b?t c?p. T?i m?t s? c?ng trình, vi?c l?p b?n v? hoàn c?ng ch?a th? hi?n r? v? trí ??t bi?n báo t?i tr?ng. V? trí m?c ??u tuy?n th? hi?n trong b?n v? hoàn c?ng ch?a ?úng v?i v? trí th?c t? hi?n tr??ng: ??t ??p l?, ??p ch?nh trang mái ?ê ? m?t s? v? trí c?a m?t s? c?ng trình còn l?n ?á phong hóa, ?á non; còn có vi?c thi c?ng kho?ng cách khe co, gi?n ch?a ??m b?o ?úng kích th??c nh? h? s? thi?t k? b?n v? k? thu?t thi c?ng); còn có biên b?n l?y m?u thí nghi?m ch?a th? hi?n ph??ng pháp l?y và kh?i l??ng m?u ?? l?y.

Xổ số kiến ​​thiết TP.M?t s? h?ng m?c c?ng trình gia c? b? m?t ?ê có ph?n l? ??t b? xói l?, ph?n có mái ?ê b? ch?t; m?ng tre kh?ng phát tri?n, m?t s? ?i?m mái kè ch?a ch?t, ph?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?oàn thanh tra còn phát hi?n vi?c nghi?m thu, quy?t toán t?ng kh?i l??ng ??t ??p l?, tr?ng c? t?i m?t s? d?c dan sinh trên mái ?ê t?i m?t s? h?ng m?c tu s?a, ch?nh trang mái ?ê và ti?u d? án tu b? nang c?p ?ê ?i?u, v?i t?ng giá tr? t?ng là 51.927.058 ??ng.

Thanh tra t?nh ki?n ngh? giám ??c các ??n v? thi c?ng xay d?ng các c?ng trình ???c thanh tra t? ch?c thi c?ng kh?c ph?c, s?a ch?a các h?ng m?c c?ng trình ch?a ??m b?o yêu c?u k? thu?t theo ?úng h? s? thi?t k? b?n v? thi c?ng ???c duy?t; gi?m giá tr? m?t s? c?ng trình do nghi?m thu, quy?t toán t?ng v?i s? ti?n là 51.927.058 ??ng. Ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m ??i v?i các cán b? có liên quan v? nh?ng thi?u sót, h?n ch? nêu trên.

Hoàng Long