Thanh tra B? GTVT ?? ti?n hành thanh tra c?ng tác ?ào t?o, sát h?ch c?p GPLX c? gi?i ???ng b? t?i S? GTVT và 4 ??n v? ?ào t?o lái xe (?TLX), 5 ??n v? ?ào t?o và sát h?ch lái xe (?TSHLX), t?i Tay Ninh và Gia Lai. Qua thanh tra ?? ch? ra r?t nhi?u t?n t?i, h?n ch?.

C? s? ?ào t?o kh?ng ??m b?o

San t?p lái c?a Trung tam GDNN-GDTX Hòa Thành (Tay Ninh) n?m sát v?i m?t s? phòng h?c chuyên m?n, phòng ch?c n?ng nh?ng kh?ng ???c rào ch?n ?? ??m b?o an toàn giao th?ng khi d?y th?c hành lái xe.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trung tam ?TSHLX?- C?ng ty CP Xay d?ng và V?n t?i Gia Lai có s? l??ng xe t?p lái h?p ??ng h?ng B/xe s? h?u h?ng B v??t quá t? l? (76,4%/50%) quy ??nh t?i ?i?m b Kho?n 2 ?i?u 6 Ngh? ??nh s? 65/2016/N?-CP.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??ng Cao ??ng Ngh? s? 21 (Gia Lai) có m?t s? giáo viên d?y th?c hành lái xe có phù hi?u giáo viên kh?ng ?úng m?u, kh?ng ?óng d?u giáp lai theo quy ??nh.

M?t s? h? s? h?c lái xe c?a 3 ??n v? có ??n ?? ngh? h?c, sát h?ch ?? c?p GPLX kh?ng ghi h?ng xe ??ng ky h?c ho?c kh?ng ghi ngày làm ??n, h?c viên kh?ng ky tên. 6 ??n v? trong m?t s? h? s? h?c lái xe có gi?y khám s?c kh?e kh?ng ghi ??y ?? th?ng tin ph?n t? khai, h?c viên kh?ng ky tên, ngày khám s?c kh?e sau ngày khai gi?ng khóa h?c, ph?n k?t lu?n s?c kh?e ?? lái xe kh?ng ghi h?ng xe. 6 ??n v? trong h?p ??ng ?ào t?o ky v?i h?c viên c?n c? vào gi?y phép ?ào t?o lái xe h?t hi?u l?c; kh?ng có tuy?n ???ng t?p lái; kh?ng có h?ng, lo?i xe t?p lái ho?c có thêm th?ng tin h?ng xe khác ngoài h?ng xe ky h?p ??ng ?ào t?o; kh?ng ?óng d?u c?a c? s? ?TLX.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trung tam DNLX Thành ??t (Tay Ninh) kh?ng ky h?p ??ng ?ào t?o v?i m?t s? h?c viên theo quy ??nh.

Trung tam ?TLX ? t? Tay Ninh, Trung tam GDNN - GDTX Hòa Thành (Tay Ninh) th?c hi?n c?p nh?t, theo d?i giám sát th?i gian h?c m?n pháp lu?t giao th?ng ???ng b? c?a h?c viên m?t s? khóa ?ào t?o kh?ng ?úng v?i th?i gian th?c t? gi?ng d?y.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trung tam ?ào t?o ngh? t?i Gia Lai - Tr??ng Cao ??ng Ngh??s? 5 s? d?ng b? cau h?i dùng cho sát h?ch ly thuy?t, c?p GPLX ?? ki?m tra h?t m?n pháp lu?t giao th?ng ???ng b?.

Trung tam ?TLX ? t? Tay Ninh t? ch?c ki?m tra k?t thúc khóa h?c lái xe ? t? thi?u m?t s? tài li?u; bài thi thi?u ch? ky c?a giám kh?o ho?c thí sinh d? thi ho?c kh?ng k?t lu?n ??t, kh?ng ??t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.5 ??n v? có s? c?p ch?ng ch? ch?a làm th? t?c m? s?, ?óng d?u giáp lai t?ng trang theo quy ??nh t?i Kho?n 12 ?i?u 1 Th?ng t? s? 34/2018/TT-BL?TBXH ho?c ph?i ch?ng ch? kh?ng ?úng m?u theo quy ??nh t?i Kho?n 10 ?i?u 1 Th?ng t? s? 34/2018/TT-BL?TBXH.

Trung tam D?ch v? vi?c làm Tay Ninh có th?i ?i?m t? ch?c ?ào t?o kh?ng ?úng n?i dung, ch??ng trình và th?i gian h?c th?c hành lái xe theo quy ??nh t?i ?i?u 15 Th?ng t? s? 12/2017/TT-BGTVT.?

D? li?u l?u trên ph?n m?m Trung tam DNLX Thành ??t (Tay Ninh) có khóa ?ào t?o qu?n ly GPLX và h? s? l?u kh?ng trùng kh?p th?ng tin ngày khai gi?ng, ngày b? gi?ng.

Trung tam DN&SHLX - Chi nhánh C?ng ty TNHH V?n t?i ? t? Gia Lai ch?m ?i?m m?t s? bài ki?m tra h?t m?n ly thuy?t ch?a ch?t ch?, chính xác…

Nhi?u k? h? sát h?ch, các s? GTVT thi?u ki?m tra, giám sát

Trung tam SHLX thu?c Trung tam ?TLX ? t? Tay Ninh; Trung tam DN&SHLX - Chi nhánh C?ng ty TNHH V?n t?i ? t? Gia Lai; Trung tam ?TSHLX - C?ng ty CP Xay d?ng và V?n t?i Gia Lai; Tr??ng Cao ??ng Ngh? s? 21 (Gia Lai) có san sát h?ch lái xe ? t? thi?u m?t s? bi?n báo hi?u ???ng b? ho?c bi?n báo ch?a ?úng quy ??nh t?i QCVN 40:2015/BGTVT.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trung tam SHLX thu?c Trung tam DNLX Thành ??t (Tay Ninh) có camera giám sát san sát h?ch t?i m?t s? th?i ?i?m kh?ng có hình ?nh giám sát ho?c kh?ng quan sát ???c ??y ?? v? trí bài ghép d?c xe h?ng C.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trung tam SHLX thu?c Trung tam DNLX Thành ??t (Tay Ninh) có vách ng?n gi?a các máy tính phòng sát h?ch ly thuy?t ch?a ??m b?o t?o kh?ng gian riêng bi?t cho ng??i d? sát h?ch…

Các s? c?p gi?y phép xe t?p lái cho m?t s? xe h?p ??ng có th?i h?n c?a gi?y phép theo th?i h?n c?a h?p ??ng thuê xe kh?ng ?úng quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 11 Ngh? ??nh s? 65/2016/N?-CP

Xổ số kiến ​​thiết TP.S? GTVT Gia Lai l?p s? theo d?i c?p gi?y phép xe t?p lái thi?u n?i dung; c?p gi?y phép xe t?p lái cho Trung tam ?TSHLX - C?ng ty CP Xay d?ng và v?n t?i Gia Lai s? xe h?p ??ng h?ng B/s? xe s? h?u h?ng B v??t quá t? l? theo quy ??nh.

S? GTVT Tay Ninh ch?a th?c hi?n ki?m tra c?ng tác ?ào t?o lái xe t?i các c? s? ?TLX, S? GTVT Gia Lai có ki?m tra nh?ng kh?ng l?p biên b?n ki?m tra, giám sát c?ng tác ?ào t?o, thi c?p ch?ng ch? ?ào t?o lái xe.

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? qu?n ly c?p ??i, c?p m?i GPLX, S? GTVT Tay Ninh th?c hi?n c?t góc GPLX c? khi tr? k?t qu? ??i GPLX qua b?u ?i?n kh?ng ?úng quy ??nh (do b?u ?i?n th?c hi?n c?t góc GPLX); h?p ??ng gi?a S? và B?u ?i?n t?nh Tay Ninh kh?ng quy ??nh r? th?i gian ph?i hoàn tr? GPLX khi kh?ng ?? ?i?u ki?n chuy?n ??n ng??i dan, do ?ó còn có GPLX ch?a tr? ???c ??n ng??i dan (b?u ?i?n gi?)…

Các s? ch?a c?p nh?t ho?c c?p nh?t d? li?u báo cáo 1 vào ph?n m?m qu?n ly GPLX t?i S? sau th?i gian c? s? ?TLX g?i d? li?u nhi?u ngày…

Thanh tra B? GTVT ?? ch?n ch?nh và yêu c?u các ??n v? có khuy?t ?i?m s?m kh?c ph?c nh?ng t?n t?i ???c thanh tra ch? ra.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Báo Thanh tra s? ti?p t?c th?ng tin.

Tr?n Kiên

?