Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng dan t? cáo ?ng ?àm Kh?c Tr??ng, Ch? t?ch UBND x? Tan Minh, và ?ng ?àm ?ình Hà, k? toán x? Tan Minh, huy?n Sóc S?n, có vi ph?m trong qu?n ly ngan sách x? Tan Minh n?m 2018 v? an ninh, qu?c phòng. C? th?: S? li?u chi an ninh, qu?c phòng t?i báo cáo quy?t toán thu, chi ngan sách x? Tan Minh n?m 2018 có s? chênh l?ch so v?i Báo cáo s? 557/BC-UBND ngày 20/12/2018 c?a UBND x? g?i H?ND x? Tan Minh. Nhi?u n?i dung chi an ninh, qu?c phòng trong báo cáo quy?t toán kh?ng ???c báo cáo H?ND x? Tan Minh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Qua xác minh, UBND thành ph? k?t lu?n n?i dung c?ng dan t? cáo ?ng ?àm Kh?c Tr??ng, Ch? t?ch UBND x? Tan Minh, và ?ng ?àm ?ình Hà, k? toán x? có vi ph?m trong qu?n ly ngan sách v? c?ng tác an ninh, qu?c phòng, là t? cáo ?úng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo k?t lu?n thanh tra, s? li?u chi an ninh, qu?c phòng nêu t?i Báo cáo s? 557/BC-UBND ngày 20/12/2018, c? th?: Chi c?ng tác tr?t t? an ninh và an toàn giao th?ng là 345.229.100 ??ng, g?m c?ng tác d?n d?p hành lang an toàn giao th?ng, tr? c?p c?ng an x? tr?ng ?i?m, c?ng tác tr?t t? tr? an; chi c?ng tác x? ??i là 279.387.900 ??ng. Các n?i dung chi ph?c v? cho c?ng tác an ninh, qu?c phòng ???c UBND x? t?ng h?p, báo cáo vào các kho?n m?c khác.

S? li?u chi an ninh, qu?c phòng nêu t?i báo cáo quy?t toán n?m 2018 bao g?m toàn b? chi liên quan ??n c?ng tác an ninh, qu?c phòng tính ??n ngày 31/12/2018, g?m: Chi cho c?ng tác an ninh và tr?t t? an toàn x? h?i là 740.305.058 ??ng; chi cho qu?c phòng là 437.537.952 ??ng.

Do vi?c t?ng h?p s? li?u t?i 2 báo cáo nêu trên ? th?i ?i?m khác nhau và ph??ng th?c t?ng h?p khác nhau, d?n ??n có s? chênh l?ch s? li?u, gay hi?u nh?m cho ng??i t? cáo.

Qua t?ng h?p ch?ng t? chi chuyên m?n v? an ninh, qu?c phòng, cho th?y tính ??n ngày 20/12/2018, th?c t? s? chi chuyên m?n v? tr?t t? an ninh và an toàn giao th?ng là 345.620.000 ??ng, v? c?ng tác x? h?i là 361.251.790 ??ng, có s? chênh l?ch v?i s? li?u nêu trên t?i Báo cáo s? 557/BC-UBND. Nguyên nhan là do k? toán x? Tan Minh ?? t?ng h?p s? li?u kh?ng ?úng kho?n m?c và t?ng h?p thi?u m?t s? ch?ng t? chi.

C? th?, v? c?ng tác an ninh, t?ng h?p th?a s? ti?n 6.849.100 ??ng chi qu?n ly Nhà n??c và 14.460.000 ??ng chi ch??ng trình m?c tiêu phòng, ch?ng ma túy, m?i dam vào m?c chi chuyên m?n v? an ninh. T?ng h?p thi?u s? ti?n 5.500.000 ??ng chi c?ng tác d?n d?p hành lang an toàn giao th?ng và 16.200.000 ??ng chi c?ng tác tr?t t? tr? an. V? c?ng tác qu?c phòng, t?ng h?p th?a s? ti?n 38.500.800 ??ng chi qu?n ly Nhà n??c vào m?c chi chuyên m?n v? qu?c phòng. T?ng h?p thi?u s? ti?n 120.364.690 ??ng chi ph? c?p và các kho?n chi theo ph? c?p cho Ban Ch? huy Quan s?, th?n ??i tr??ng.

Ngoài ra, qua ki?m tra m?t s? ch?ng t? chi, phát hi?n 29.350.000 ??ng chi ch?a ?úng quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c sai ph?m nêu trên, UBND thành ph? giao Ch? t?ch UBND huy?n Sóc S?n ki?m ?i?m trách nhi?m ??i v?i ?ng ?àm Kh?c Tr??ng, Ch? t?ch UBND x? Tan Minh và ?ng ?àm ?ình Hà, k? toán x? Tan Minh. Ch? ??o Phòng Tài chính k? ho?ch huy?n Sóc S?n th?m tra, rà soát l?i toàn b? kho?n chi an ninh, qu?c phòng n?m 2018 t?i x? Tan Minh.

Thanh Hoa

?