Thanh tra huy?n M??ng Tè ti?n hành thanh tra vi?c th?c hi?n pháp lu?t trong qu?n ly, s? d?ng ngan sách, s? d?ng tài s?n Nhà n??c và các kho?n thu t?i 3 c?p h?c x? Ka L?ng và x? Kan H? (Tr??ng THCS, PTDTBT TH và M?m non Ka L?ng; Tr??ng PTDTBT THCS, PTDTBT TH, M?m non Kan H?) giai ?o?n t? n?m 2016 - 2018.

Qua thanh tra, ki?m tra ch?ng t? chi t?i Tr??ng PTDTBT THCS Ka L?ng cho th?y, m?t s? nhi?m v? chi th?c hi?n ch?a ?úng theo quy ??nh hi?n hành, m?t s? ch?ng t? chi mua s?m trang thi?t b? thi?u ?? ngh? mua s?m c?a các b? ph?n chuyên m?n, vi?c xay d?ng quy ch? chi tiêu n?i b? n?m 2018 có n?i dung ch?a h?p ly…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Thanh tra phát hi?n, nhà tr??ng chi sai h?n 131 tri?u ??ng ti?n ph? c?p ??c bi?t cho 7 giáo viên, nhan viên trong th?i gian ngh? thai s?n; 1 tr??ng h?p t?ng c??ng v? Tr??ng THCS Bum N?a làm c?ng tác gi?ng d?y; 1 tr??ng h?p trong th?i gian bi?t phái v? Tr??ng THCS th? tr?n M??ng Tè khác ch?a ?úng quy ??nh theo m?c b, kho?n 2, m?c II Th?ng t? s? 09 ngày 5/1/2005 c?a B? N?i v?.

Tr??ng PTDTBT TH và Tr??ng M?m non Ka L?ng, thanh toán sai ti?n ph? c?p ??c bi?t cho 12 giáo viên, nhan viên trong th?i gian ngh? thai s?n và 1 tr??ng h?p trong th?i gian t?ng c??ng v? Tr??ng PTDTBT THCS P?c Ta v?i s? ti?n h?n 180 tri?u ??ng.

Tr??ng THCS Kan H? chi sai h?n 48 tri?u ??ng ti?n thanh toán ph? c?p ?u ??i, ph? c?p lau n?m, ph? c?p tham niên ngh? (n?m 2017 h?n 3,5 tri?u ??ng; n?m 2018 h?n 44 tri?u ??ng) cho 1 tr??ng h?p trong th?i gian bi?t phái t?i Phòng Giáo d?c và ?ào t?o huy?n M??ng Tè ch?a ?úng quy ??nh. Ngoài ra, m?t s? ch?ng t? k? toán kh?ng có s? hi?u ch?ng t?, ch?ng t? s?a ch?a thi?t b? kh?ng có gi?y báo h?ng, biên b?n ki?m tra tình tr?ng thi?t b?…

Tr??ng PTDTBT TH Kan H? và Tr??ng M?m non Kan H? chi sai h?n 11 tri?u ??ng v?i các l?i nh?: Chi mua v?t t? làm nhà t?m cho h?c sinh; vhi c?ng tác phí trùng ngày; chi th?a ti?n vé xe…

K?t lu?n thanh tra ch? ra nguyên nhan c?a nh?ng khuy?t ?i?m nêu trên là do n?ng l?c, trình ?? c?a m?t s? k? toán ??n v? trong th?i k? thanh tra còn h?n ch?...

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? tài kho?n, k? toán và các cá nhan có liên quan ch?a ch? ??ng c?p nh?t, nghiên c?u k? các v?n b?n liên quan ??n ch? ??, chính sách cho cán b?, giáo viên và nhan viên theo quy ??nh hi?n hành.

Trong c?ng tác phê duy?t quy?t toán thu, chi ngan sách c?a Phòng Giáo d?c và ?ào t?o M??ng Tè còn ch?a ch?t ch?, có khau ch?a ??m b?o quy trình, th? t?c quy ??nh. Ch?a sát sao trong vi?c h??ng d?n, ki?m tra vi?c qu?n ly tài chính, ngan sách, th?c hi?n ch? ?? k? toán nên các sai ph?m, h?n ch? v? qu?n ly ngan sách Nhà n??c kh?ng ???c phát hi?n k?p th?i.

?? x?y ra sai ph?m trách nhi?m thu?c v? Hi?u tr??ng, k? toán và các cá nhan liên quan t?i các ??n v? qua t?ng th?i k? thanh tra. ??i v?i Tr??ng TH s? 1 Ka L?ng và Tr??ng M?m non Ka L?ng t? n?m 2018 tr? v? tr??c (ch?a tách tài kho?n), vì v?y trách nhi?m thu?c v? Tr??ng phòng Giáo d?c và ?ào t?o huy?n (ch? tài kho?n) và k? toán ph? trách. T? n?m 2018, trách nhi?m thu?c v? Hi?u tr??ng và k? toán tr??ng h?c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? t?ch UBND huy?n M??ng Tè yêu c?u thu h?i vào tài kho?n t?m gi? c?a Thanh tra huy?n s? ti?n h?n 370 tri?u ??ng s?i ph?m t?i 6 ??n v? tr??ng h?c nêu trong k?t lu?n. Các ??n v? ???c thanh tra t? ch?c h?p ki?m ?i?m trách nhi?m c?a t?p th?, các cá nhan có liên quan ?? x?y ra nh?ng t?n t?i, h?n ch?, sai ph?m theo quy ??nh.

Yêu c?u Hi?u tr??ng, k? toán các tr??ng ph?i nh?n th?c r? trách nhi?m ??i v?i t?ng kho?n chi, n?m v?ng ch? ?? chính sách, nghiêm túc ti?p thu nh?ng n?i dung ?? nêu t?i k?t lu?n này. Phòng Giáo d?c và ?ào t?o huy?n ph?i t?ng c??ng c?ng tác ch? ??o, ki?m tra, h??ng d?n các tr??ng v? c?ng tác qu?n ly tài chính, ngan sách.

Phòng Tài chính K? ho?ch nghiêm túc ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m ??i v?i l?nh ??o, cá nhan trong c?ng tác tham m?u phan b?, duy?t ph??ng án và th?m ??nh quy?t toán ngu?n hàng n?m; t?ng c??ng ki?m tra h??ng d?n th?c hi?n các kho?n thu, chi t?i các c? quan, ??n v? d? toán.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trao ??i v?i PV Báo Thanh tra, ?ng Ly L? H?, Chánh Thanh tra huy?n M??ng Tè cho bi?t, qua thanh tra phát hi?n nhi?u ??n v? tr??ng h?c chi sai ch? ?? biên gi?i, ch? ?? thai s?n, bi?t phái… Vì v?y, Thanh tra huy?n ?? tham m?u cho Ch? t?ch UBND huy?n ch? ??o Phòng Giáo d?c và ?ào t?o ch? trì ph?i h?p v?i Phòng Tài chính K? ho?ch huy?n rà soát t?t c? các tr??ng còn l?i th?c hi?n các trình t?, th? t?c x? ly, thu h?i v? ngan sách (n?u phát hi?n) t? n?m 2016 ??n h?t n?m 2019 và ti?p t?c rà soát t?t c? các tr??ng t? n?m 2016 tr? v? tr??c theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

Bùi Bình