Th?i k? nào c?ng làm tròn trách nhi?m

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i bu?i l?, ?ng Tr?n Quang ?ng - Phó Chánh Thanh tra t?nh B?c Ninh ?? ?n l?i truy?n th?ng v? vang c?a ngành Thanh tra Vi?t Nam trong su?t 75 n?m qua.

V?i ngành Thanh tra B?c Ninh, Phó Chánh Thanh tra Tr?n Quang ?ng nh? l?i, ??u n?m 1957, T?ng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ??ng Nguy?n L??ng B?ng ?? v? làm vi?c v?i l?nh ??o t?nh B?c Ninh. T?i ?ay, T?ng Thanh tra ?? quán tri?t ch? tr??ng c?a Trung ??ng v? thành l?p Thanh tra c?p liên khu, khu, t?nh, TP.

Th?c hi?n ch? tr??ng ?ó, t?nh B?c Ninh ?? thành l?p U? ban Thanh tra t?nh, trên c? s? ?i?u ??ng và phan c?ng m?t s? cán b? t? ?y ban Ki?m tra T?nh u? sang làm c?ng tác thanh tra.

Xổ số kiến ​​thiết TP.M?c dù c? quan thanh tra m?i thành l?p, c?ng tác còn m?i m?, cán b? còn thi?u, ch?a có kinh nghi?m nh?ng v?i tinh th?n trách nhi?m, c?ng tác thanh tra ?? gi?i quy?t ???c nhi?u v? vi?c góp ph?n ?n ??nh tình hình n?ng th?n lúc b?y gi?.

leftcenterrightdel
Ch? t?ch UBND t?nh Nguy?n H??ng Giang t?ng C? Thi ?ua c?a UBND t?nh cho Thanh tra t?nh. ?nh: HH?

Tr?i qua nhi?u th?i k?, cùng v?i vi?c tái l?p t?nh B?c Ninh cu?i n?m 1996, ngay ??u n?m 1997, Ch? t?ch UBND t?nh B?c Ninh ?? ky quy?t ??nh thành l?p Thanh tra t?nh v?i 15 cán b?; toàn ngành Thanh tra khi ?y ch? có v?n v?n 60 ng??i.

V?i ??c thù c?a ??a ph??ng nhi?u l?n tách nh?p t?nh, ngành Thanh tra B?c Ninh lu?n bám sát ch? ??o c?a Thanh tra Chính ph?, T?nh ?y, UBND t?nh; phát huy vai trò c?a c?ng tác thanh tra, kh?ng ng?ng ??i m?i, nang cao hi?u qu?.

N?i dung thanh tra có tr?ng tam, tr?ng ?i?m, t?p trung vào nh?ng v?n ?? b?c xúc mà d? lu?n x? h?i quan tam, ?áp ?ng yêu c?u th?c ti?n ??t ra.

5 n?m qua (2015 - 2020), toàn ngành Thanh tra ?? tri?n khai trên 1.046 cu?c thanh tra, ki?m tra t?i 12.279 t? ch?c, ??n v?. Qua ?ó, ki?n ngh? x? ly v? kinh t? g?n 378 t? ??ng. Trong ?ó, thu h?i v? ngan sách h?n 78,5 t? ??ng; x? ph?t vi ph?m hành chính g?n 22,7 t? ??ng; x? ly khác h?n 276 t? ??ng; ki?n ngh? x? ly 102.973,38 m2 ?a?t; chuy?n sang c? quan ?i?u tra hàng ch?c v? vi?c; ki?n ngh? x? ly hành chính nhi?u cán b?, ??ng viên...

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngành Thanh tra c?ng tham m?u cho các c? quan hành chính ti?p h?n 12.829 l??t c?ng dan, trong ?ó 303 l??t ?oàn ??ng ng??i. Ti?p nh?n 12.508 ??n th? các lo?i. ?? xem xét, gi?i quy?t 394/463 ??n thu?c th?m quy?n, ??t 85%...

Th?i gian t?i, theo Phó Chánh Thanh tra Tr?n Quang ?ng, ngành s? kh?ng ng?ng ??i m?i và nang cao hi?u qu? c?ng tác thanh tra, ti?p c?ng dan, gi?i quy?t khi?u n?i (KN), t? cáo (TC).

leftcenterrightdel
?Phó Ch? t?ch UBND t?nh ?ào Quang Kh?i t?ng b?ng khen cho các t?p th? xu?t s?c. ?nh: HH

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng th?i, m?i cán b? ngành Thanh tra s? phát huy, b?i ??p thêm truy?n th?ng v? vang c?a ngành; lu?n làm vi?c v?i tinh th?n t?n t?y, sáng t?o, khách quan, c?ng tam, x?ng ?áng v?i s? tin c?y c?a ??ng, Nhà n??c và s? tín nhi?m c?a nhan dan, x?ng ?áng v?i l?i d?y c?a Ch? t?ch H? Chí Minh “thanh tra là tai m?t c?a trên, là ng??i b?n c?a d??i”...

Xay d?ng ng??i cán b? thanh tra b?n l?nh, trách nhi?m, liêm chính

Phát bi?u t?i bu?i l?, Ch? t?ch UBND t?nh B?c Ninh Nguy?n H??ng Giang chia s?, cùng v?i l?ch s? 75 n?m xay d?ng, tr??ng thành c?a Thanh tra Vi?t Nam, ngành Thanh tra B?c Ninh ?? thu ???c nhi?u thành t?u quan tr?ng, ??ng hành cùng s? phát tri?n b?n v?ng c?a quê h??ng, ??t n??c.

Ngành Thanh tra ?? ti?n hành hàng nghìn cu?c thanh tra hành chính và phòng, ch?ng tham nh?ng; thanh tra có tr?ng tam, tr?ng ?i?m, t?p trung vào l?nh v?c nh?y c?m, d? n?y sinh tiêu c?c, ???c d? lu?n x? h?i quan tam. Qua thanh tra ?? phát hi?n, ng?n ng?a, ch?n ch?nh nhi?u vi ph?m; x? ly trách nhi?m ??i v?i các t?p th?, cá nhan có sai ph?m, phát hi?n nh?ng s? h? trong qu?n ly Nhà n??c và ?? xu?t các bi?n pháp phòng ng?a.

leftcenterrightdel
???i di?n l?nh ??o t?nh B?c Ninh t?ng b?ng khen cho 12 cá nhan có?thành tích xu?t s?c trong phong trào thi ?ua yêu n??c giai ?o?n 2015-2020. ?nh: HH

Xổ số kiến ​​thiết TP.Thanh tra B?c Ninh ?? phát huy vai trò ch? trì tham m?u và th?c hi?n c?ng tác ti?p c?ng dan, x? ly ??n th? KN, TC, nh?t là các v? vi?c ph?c t?p, t?n ??ng, kéo dài gay b?c xúc x? h?i; ki?n ngh? x? ly nghiêm nh?ng sai ph?m; minh oan, tr? l?i s? c?ng b?ng cho ng??i b? oan sai, b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a c?ng dan.

?“Sau 23 n?m tái l?p, t?nh B?c Ninh ?? phát tri?n v??t b?c, kh?ng ??nh v? th? và vai trò ??i v?i phát tri?n c?a ??t n??c, v?i nhi?u ch? tiêu n?m trong t?p d?n ??u c? n??c. Có th? kh?ng ??nh, trong su?t ch?ng ???ng phát tri?n c?a t?nh, ngành Thanh tra ??u có nh?ng ?óng góp h?t s?c quan tr?ng” - Ch? t?ch t?nh nói.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng th?i ?? ngh?, th?i gian t?i, ngành Thanh tra t?p trung tri?n khai k?p th?i, có hi?u qu? c?ng tác thanh tra, chú tr?ng thanh tra ??t xu?t, t?p trung vào nh?ng l?nh v?c d? x?y ra tham nh?ng, tiêu c?c; t?ng c??ng ki?m tra, ??n ??c, x? ly sau thanh tra…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên c?nh ?ó, nang cao h?n n?a hi?u qu? c?ng tác ti?p dan, gi?i quy?t KN, TC; tích c?c tham m?u x? ly k?p th?i khi?u ki?n ??ng ng??i, v??t c?p; kh?c ph?c tình tr?ng ??n th? chuy?n lòng vòng, gi?i quy?t d?t ?i?m các v? vi?c KN, TC t?n ??ng, kéo dài.

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?ng c??ng phát hi?n, x? ly các hành vi tham nh?ng th?ng qua c?ng tác thanh tra và gi?i quy?t KN, TC; làm t?t c?ng tác kê khai tài s?n ??m b?o c?ng khai minh b?ch…

leftcenterrightdel
?Các ??i bi?u v? d? bu?i l?. ?nh: HH

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? l?c l??ng cán b?, Ch? t?ch t?nh yêu c?u, xay d?ng ??i ng? có b?n l?nh v?ng vàng, chuyên nghi?p, trách nhi?m, k? c??ng, liêm chính, nh? Bác H? nói “ng??i cán b? thanh tra ph?i c?n th?n, khách quan, ?i?u tra, nghiên c?u k? l??ng, ch?u khó”...

Ch? t?ch t?nh tin t??ng, v?i truy?n th?ng v? vang 75 n?m qua, ngành Thanh tra s? hoàn thành xu?t s?c m?i nhi?m v? ???c giao, th?c s? là “tai m?t c?a trên, là ng??i b?n c?a d??i”, ti?p t?c có nhi?u ?óng góp quan tr?ng vào quá trình phát tri?n c?a t?nh…

Ghi nh?n thành tích trong nh?ng n?m v?a qua, t?i bu?i l?, Bí th? T?nh ?y ?ào H?ng Lan th?a ?y quy?n c?a Ch? t?ch n??c ?? t?ng th??ng Huan ch??ng ??c l?p h?ng Ba cho Thanh tra t?nh B?c Ninh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? t?ch UBND t?nh Nguy?n H??ng Giang t?ng C? thi ?ua c?a UBND t?nh cho Thanh tra t?nh.

??i di?n l?nh ??o t?nh B?c Ninh ?? t?ng B?ng khen cho 8 t?p th?, 12 cá nhan có thành tích xu?t s?c trong phong trào thi ?ua yêu n??c giai ?o?n 2015-2020.

Ch?ng ???ng xay d?ng và tr??ng thành c?a ngành Thanh tra t?nh B?c Ninh trong 75 n?m qua r?t ?áng t? hào. Trên su?t ch?ng ???ng này, nhi?u t?p th?, cá nhan c?a ngành ?? vinh d? ???c ??ng và Nhà n??c t?ng th??ng nhi?u ph?n th??ng cao quy.

??c bi?t, Thanh tra t?nh ?? ???c ??ng và Nhà n??c t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì (2005); Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t (2010) và ngày h?m nay vinh d? ???c ?ón nh?n Huan ch??ng ??c l?p h?ng Ba và C? Thi ?ua xu?t s?c giai ?o?n 2015 - 2020 c?a UBND t?nh B?c Ninh.

?ay chính là nh?ng ph?n th??ng cao quy, v? vang và r?t ?áng t? hào c?a ngành Thanh tra t?nh B?c Ninh trong su?t 75 n?m qua.

H?i Hà