Xổ số kiến ​​thiết TP.Tham d? bu?i g?p m?t có T?ng TTCP Lê Minh Khái; các ??ng chí nguyên T?ng TTCP Tr?n V?n Truy?n, Hu?nh Phong Tranh và các Phó T?ng Thanh tra, nguyên Phó T?ng TTCP.

leftcenterrightdel
?Ti?t m?c v?n ngh? c?a các cán b? h?u trí TTCP. ?nh: PH

Thay m?t l?nh ??o TTCP cùng toàn th? cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng c? quan TTCP, Bí th? ??ng u?, T?ng TTCP Lê Minh Khái ?? bày t? lòng bi?t ?n các?c?, các?bác, các ??ng chí - nh?ng ng??i ?? nhi?u n?m c?ng hi?n cho s? nghi?p phát tri?n ngành?và lu?n theo d?i, ??ng hành cùng ngành?Thanh tra nói chung và TTCP nói riêng?trong t?ng giai ?o?n l?ch s?, ??c bi?t là trong nh?ng th?i ?i?m khó kh?n, v?t v? nh?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng th?i, mong?ti?p t?c nh?n ???c s? quan tam, ch? d?n và giúp ?? c?a các?c?, các?bác, các ??ng chí ???ngành Thanh tra và TTCP x?ng ?áng v?i s? tin t??ng?c?a ??ng, Nhà n??c, c?a nhan dan và c?a các th? h??cha anh ?i tr??c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?ng TTCP Lê Minh Khái chia s?, n?i ti?p truy?n th?ng 70 n?m xay d?ng và tr??ng thành, trong nhi?m k? v?a qua, dù ph?i ??i m?t v?i nhi?u khó kh?n, thách th?c, song?TTCP và?ngành Thanh tra ti?p t?c??oàn k?t,?nh?t trí,?n? l?c?ph?n ??u?t?p trung?th?c hi?n?t?t?nhi?m v? chính tr? do ??ng và?Nhà n??c giao,?th? hi?n qua các m?t c?ng tác.?

leftcenterrightdel
?Ti?t m?c v?n ngh? c?a ?oàn Thanh niên c? quan TTCP. ?nh: PH

C?ng tác thanh tra góp ph?n tích c?c trong vi?c nang cao hi?u l?c, hi?u qu? qu?n ly Nhà n??c, hoàn thi?n c? ch?, chính sách, pháp lu?t trên các l?nh v?c, góp ph?n quan tr?ng trong c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng (PCTN), l?ng phí, xay d?ng, ch?nh ??n ??ng.

Trong tác ti?p c?ng dan, gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo (KN,TC) c?ng có nhi?u chuy?n bi?n tích c?c, góp ph?n ?n ??nh chính tr?, tr?t t? an toàn?x? h?i và th?c hi?n th?ng l?i các nhi?m v? phát tri?n kinh t?, x? h?i c?a ??t n??c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.TTCP và toàn ngành ?? th?c hi?n t?t vai trò tham m?u giúp th? tr??ng c? quan hành chính các c?p trong qu?n ly Nhà n??c v? KN,TC; ch? ??ng hoàn thi?n th? ch? v? KN,TC; thúc ??y m?nh m? vi?c gi?i quy?t d?t ?i?m các v? vi?c ??ng ng??i, ph?c t?p, kéo dài; tình hình KN,TC có xu h??ng gi?m.

leftcenterrightdel
Bà Bùi Ph??ng Th?o, nguyên là phóng viên Báo Thanh tra có ti?t m?c v?n ngh? góp vui t?i bu?i g?p m?t. ?nh: PH

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng tác PCTN?có b??c ti?n m?nh v?i nhi?u ch? tr??ng, gi?i pháp ??t phá, ??t ???c k?t qu? tích c?c, toàn di?n trên t?t c? các m?t, góp ph?n ng?n ch?n và t?ng b??c ??y lùi tham nh?ng.?

Nhi?u v? án tham nh?ng ph?c t?p, nghiêm tr?ng, d? lu?n quan tam ???c phát hi?n, x? ly nghiêm, th? hi?n r? quy?t tam chính tr? c?a ??ng, Nhà n??c trong c?ng tác ??u tranh PCTN, l?ng phí và xay d?ng ch?nh ??n ??ng. Tham nh?ng ?ang t?ng b??c ???c ki?m ch? và có chi?u h??ng thuyên gi?m.

C?ng tác xay d?ng th? ch??và xay d?ng ngành,?nh?t là xay d?ng ??i ng? cán b? ???c quan tam, t?o ???c chuy?n bi?n tích c?c, th? hi?n r? nét qua k?t qu? c?ng tác…

leftcenterrightdel
?T?ng TTCP Lê Minh Khái phát bi?u t?i bu?i g?p m?t. ?nh: PH

Theo T?ng Thanh tra Lê Minh Khái, bên c?nh nh?ng thành tích và k?t qu? ??t ???c, ngành Thanh tra?c?ng t? nh?n th?y còn nh?ng?h?n ch?,?t?n t?i và còn nhi?u vi?c ch?a làm ???c. Có nh?ng vi?c tri?n khai nh?ng k?t qu? còn h?n ch?, ch?a ???c nh? mong mu?n. S? phát tri?n c?a ngành?Thanh tra?nhìn chung v?n?ch?a theo k?p yêu c?u?ngày càng cao?c?a?c?ng tác qu?n ly,?ch?a ?áp ?ng h?t?yêu c?u c?a ??ng, Nhà n??c và?k??v?ng?c?a nhan dan.

Do v?y, trong th?i gian?t?i ngành Thanh tra ti?p t?c t?p trung?hoàn thi?n th? ch?, nh?t là th? ch? liên quan ??n ch?c n?ng, nhi?m?v?, quy?n h?n, v? trí, vai trò và t? ch?c, b? máy. T? ch?c b? máy ??m b?o tinh, g?n, hi?u qu? ?? tri?n khai th?c hi?n t?t Ngh? quy?t ??i h?i XIII, k? ho?ch phát tri?n kinh t? - x? h?i n?m?2021-2025 và ??nh h??ng, ch? ??o c?a c?p trên v? các l?nh v?c thu?c ch?c n?ng qu?n ly.?

leftcenterrightdel
?Các cán b? h?u trí c? quan TTCP. ?nh: PH

“TTCP và ngành Thanh tra s? kh?ng ng?ng ph?n ??u, gi? gìn, phát huy và b?i ??p thêm truy?n th?ng v? vang c?a ngành. N? l?c h?t mình, kh?c ph?c khó kh?n, v??t qua th? thách. Trong b?t k? hoàn c?nh nào ??u trung thành v?i s? nghi?p cách m?ng c?a ??ng và c?ng cu?c ??i m?i c?a ??t n??c, làm vi?c v?i tinh th?n t?n t?y, sáng t?o, khách quan, c?ng tam, x?ng ?áng v?i s? tin c?y c?a ??ng, Nhà n??c và s? tín nhi?m c?a nhan dan. Nguy?n vi?t ti?p trang s? v? vang c?a ngành Thanh tra, x?ng ?áng v?i các danh hi?u cao quy và l?i d?y c?a Ch? t?ch H? Chí Minh v? ??i: “Thanh tra là tai m?t c?a trên, là ng??i b?n c?a d??i”, “thanh tra nh? cái g??ng cho ng??i ta soi m?t, g??ng m? thì kh?ng soi ???c””, T?ng TTCP Lê Minh Khái nh?n m?nh.

leftcenterrightdel
Nguyên Phó T?ng TTCP D??ng Ng?c S?n - Tr??ng ban Liên l?c h?u trí c? quan TTCP phát bi?u t?i bu?i g?p m?t. ?nh: PH?

T?i bu?i g?p m?t, nguyên Phó T?ng TTCP D??ng Ng?c S?n - Tr??ng ban Liên l?c h?u trí c? quan TTCP ?? g?i l?i c?m ?n và bày t? ni?m xúc ??ng sau s?c tr??c s? quan tam, nh?ng tình c?m tr?u m?n c?a TTCP ??i v?i các ??ng chí nguyên là l?nh ??o, cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c và ng??i lao ??ng TTCP qua các th?i k? ?? ngh? h?u. ??ng th?i báo cáo k?t qu? ho?t ??ng c?a Ban H?u trí n?m 2019 và ph??ng h??ng nhi?m v? ch? y?u n?m 2020 c?ng nh? các ho?t ??ng c?a Ban Liên l?c h?u trí TTCP trong th?i gian qua.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nhan d?p này, Ban Liên l?c h?u trí c?ng có l?ng hoa t??i chúc m?ng c? quan TTCP nhan K? ni?m 75 n?m Ngày Thành l?p ngành Thanh tra.

Ph??ng Hi?u