Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa Nguy?n ?ình X?ng v?a có Quy?t ??nh s? 4986/Q?-UBND b? nhi?m ?ng Mai S? Di?n, Phó Tr??ng ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i t?nh Thanh Hóa khóa (2016 - 2021) làm Chánh Thanh tra t?nh Thanh Hóa k? t? ngày 1/12/2020.

?ng Mai S? Di?n, sinh ngày 20/7/1963, quê quán x? Nga H?i, huy?n Nga S?n, t?nh Thanh Hóa; trình ?? C? nhan Chính tr?; Th?c s? N?ng nghi?p.

T?i ??i h?i ??i bi?u ??ng b? t?nh Thanh Hóa v?a qua, ?ng Mai S? Di?n ti?p t?c trúng c? vào Ban Ch?p hành ??ng b? t?nh khóa XIX.

V?n Thanh