Vai trò c?a các c? quan thanh tra ???c th? hi?n ngay t? S?c l?nh s? 64/SL ngày 23/11/1945 thành l?p Ban Thanh tra ??c bi?t. S?c l?nh này quy ??nh Ban Thanh tra ??c bi?t có toàn quy?n “nh?n các ??n khi?u n?i c?a nhan dan; ?i?u tra, h?i ch?ng, xem xét các tài li?u gi?y t? c?a U? ban Hành chính ho?c các c? quan c?a Chính ph? c?n thi?t cho c?ng vi?c giám sát; ?ình ch?c, b?t giam b?t c? nhan viên nào trong U? ban Hành chính hay c?a Chính ph? ?? ph?m l?i”.

Ban Thanh tra ??c bi?t là t? ch?c ??u tiên c?a c? quan thanh tra, c?a ngành Thanh tra. V?i s? m?nh quan tr?ng ???c xác ??nh ngay t? khi thành l?p ?ó, ngành Thanh tra ?? ti?n nh?ng b??c dài trong t? ch?c, b? máy, t?ng b??c nang cao vai trò, ch?c n?ng, nhi?m v? và ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a nhi?m v?, s? tin t??ng c?a ??ng, Nhà n??c và nhan dan.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo ?ng Huy, 75 n?m qua, ngành Thanh tra ?? t?ng b??c th?c hi?n t?t nh?ng l?i di hu?n c?a Ch? t?ch H? Chí Minh. Ngay t? nh?ng ngày ??u l?p n??c, d?ng n??c, Ch? t?ch H? Chí Minh cho r?ng c?ng tác l?nh ??o, ch? ??o, ?i?u hành, qu?n ly mà thi?u s? ki?m tra, thanh tra thì s? d?n ??n b?nh quan liêu, tham ?, l?ng phí, và ch? có t?ng c??ng ki?m tra, ki?m soát thì m?i ch?ng ???c các t? n?n này. Ng??i nói “mu?n ch?ng b?nh quan liêu, b?nh bàn gi?y; mu?n bi?t các ngh? quy?t có ???c thi hành kh?ng, thi hành có ?úng kh?ng; mu?n bi?t ai ra s?c làm, ai làm cho qua chuy?n, ch? có m?t cách là khéo ki?m soát”.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Có th? nói cách khác, c?ng tác thanh tra là m?t ph??ng th?c th?c hi?n s? l?nh ??o c?a các c?p u? ??ng và s? ch? ??o, ?i?u hành c?a chính quy?n các c?p. Th?c ti?n c?ng tác thanh tra th?i gian qua cho th?y, ??a ph??ng nào, ngành nào chú tr?ng ??n c?ng tác thanh tra thì ??a ph??ng ?ó, ngành ?ó th?c hi?n t?t c?ng tác qu?n ly Nhà n??c, ít có khi?u n?i, t? cáo. Ng??c l?i, n?i nào kh?ng chú tr?ng ?úng m?c ??n c?ng tác thanh tra, ki?m tra thì n?i ?ó kh?ng th?c hi?n t?t nhi?m v? chính tr? c?a mình.

+ ?? có ???c ch? “nhàn” ?ó, xin ?ng cho bi?t, c? quan thanh tra c?n chú tr?ng nhi?m v? nào?

- ?ng Tr??ng Qu?c Huy (c??i): Có l? các b?n th?y t?i yêu quy ngành Thanh tra nên “h?i khó”. Cau h?i này t?i ngh? các b?n có ?áp án r?i vì r?t thu?c s? ngành. Th?c t? cho th?y, trong t?ng giai ?o?n l?ch s?, ?? ?áp ?ng yêu c?u, ?òi h?i c?a nhi?m v?, ngành Thanh tra ?? có nh?ng gi?i pháp phù h?p trong c?ng tác thanh tra, góp ph?n vào s? nghi?p xay d?ng và b?o v? T? qu?c.

Trong ?i?u ki?n phát tri?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a, h?i nh?p kinh t? qu?c t?, ngành Thanh tra c?n chuy?n bi?n c? v? chi?u r?ng và chi?u sau; t?ng b??c hoàn thi?n v? th? ch?, b? máy, t? ch?c và th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? qu?n ly Nhà n??c v? c?ng tác thanh tra, gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo và phòng, ch?ng tham nh?ng trên ph?m vi c? n??c.

Trong ?ó, ngành chú tr?ng th?c hi?n quy trình nghi?p v? thanh tra, ??m b?o các cu?c thanh tra ???c ti?n hành ?úng các quy ??nh pháp lu?t, phát hi?n, ki?n ngh? x? ly vi ph?m pháp lu?t nghiêm minh, chính xác, k?p th?i; t?ng c??ng c?ng tác ki?m tra, giám sát, x? ly sau thanh tra, thu h?i tài s?n…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngành Thanh tra ?? chú tr?ng ??n vi?c ti?p dan, gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo ?? b?o v? l?i ích Nhà n??c, quy?n và l?i ích h?p pháp c?a t? ch?c và cá nhan, góp ph?n quan tr?ng vào vi?c an dan, ?n ??nh, phát tri?n kinh t? - x? h?i. Bên c?nh ?ó, ngành Thanh tra quan tam tri?n khai ??ng b? các gi?i pháp phòng ng?a tham nh?ng, phát hi?n và x? ly tham nh?ng; tích c?c tham gia vào th?c thi C?ng ??c Liên h?p qu?c v? ch?ng tham nh?ng, các th?a thu?n h?p tác ?a ph??ng, song ph??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng, các sáng ki?n v? phòng, ch?ng tham nh?ng…

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i còn nh?n th?y các nhi?m v? này ???c tri?n khai khá ??u tay ? c? c? quan thanh tra c?p Trung ??ng và ??a ph??ng. ?ó là ?i?u r?t ?áng quy.

+ Th?a ?ng, c? th? ? Hà Nam, c? quan thanh tra có giúp l?nh ??o T?nh ?y, UBND g?p ch? “nhàn” trong qu?n ly kh?ng?

- ?ng Tr??ng Qu?c Huy:Xổ số kiến ​​thiết TP. Thanh tra t?nh Hà Nam là c? quan chuyên m?n thu?c UBND t?nh, có trách nhi?m giúp UBND t?nh qu?n ly Nhà n??c v? c?ng tác thanh tra và th?c hi?n nhi?m v?, quy?n h?n thanh tra hành chính trong ph?m vi qu?n ly Nhà n??c c?a UBND t?nh.

Thanh tra t?nh ch?u s? ch? ??o tr?c ti?p c?a Ch? t?ch UBND t?nh, ??ng th?i ch?u s? ch? ??o, h??ng d?n v? c?ng tác t? ch?c và nghi?p v? c?a Thanh tra Chính ph?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Có th? nói, t? khi tái l?p t?nh ??n nay, Thanh tra t?nh ?? tham m?u giúp T?nh u?, UBND t?nh l?nh ??o, ch? ??o và th?c hi?n t?t các nhi?m v? trong c?ng tác thanh tra, gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo trên các l?nh v?c c?a ??i s?ng, x? h?i; góp ph?n gi? v?ng k? c??ng pháp lu?t, ?n ??nh tình hình an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i, thúc ??y phát tri?n kinh t? x? h?i c?a t?nh.

+ Tran tr?ng c?m ?n ?ng ?? dành nhi?u tình c?m, s? quan tam ??n ngành Thanh tra!

T.Giang