Ngày 24/11, Th? tr??ng B? Ngo?i giao Nguy?n Qu?c D?ng, Tr??ng SOM ASEAN Vi?t Nam tham d? Phiên ??i tho?i v?i Ch? t?ch ASEAN 2020 trong khu?n kh? Di?n ?àn Truy?n th?ng ASEAN (AMF) l?n th? t?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Cùng d? có ??i di?n B? C?ng Th??ng và B? Lao ??ng-Th??ng binh và X? h?i, 2 c? quan ph? trách tr? c?t C?ng ??ng Kinh t? và V?n hóa-X? h?i ASEAN.

Tham d? tr?c tuy?n có ??i s? C?ng hòa Liên bang ??c t?i Vi?t Nam, ??i di?n Ban Th? ky ASEAN, các c? quan truy?n th?ng c?a khu v?c và qu?c t?.

Di?n ?àn Truy?n th?ng ASEAN là ho?t ??ng th??ng niên do Ban Th? ky ASEAN t? ch?c nh?m cung c?p cho các nhà báo và phóng viên trong khu v?c nh?ng th?ng tin c?p nh?t, chuyên sau v? tình hình h?p tác ASEAN, nh?ng c? h?i và thách th?c mà ASEAN ?ang ??i m?t c?ng nh? nh?ng l?i ích C?ng ??ng ASEAN mang l?i cho ng??i dan.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trao ??i t?i Phiên ??i tho?i, Th? tr??ng Nguy?n Qu?c D?ng nh?n m?nh tinh th?n "G?n k?t và Ch? ??ng thích ?ng" ?? ???c ASEAN phát huy t?i ?a trong n?m 2020. ASEAN ?? chung tay ?ng phó hi?u qu? v?i ??i d?ch COVID-19 th?ng qua vi?c tri?n khai k?p th?i các sáng ki?n khu v?c nh? Qu? ASEAN ?ng phó COVID-19,??và Khung chi?n l??c ASEAN v? các tình hu?ng y t? c?ng c?ng kh?n c?p.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? tr??ng Nguy?n Qu?c D?ng kh?ng ??nh trong b?i c?nh nhi?u khó kh?n, thách th?c, h?p tác ASEAN trong n?m 2020 ?? ??t nhi?u k?t qu? tích c?c, trong ?ó ?à xay d?ng C?ng ??ng ???c gi? v?ng, các m?c tiêu, k? ho?ch ?? ra ??u ???c hoàn t?t, vai trò trung tam và v? trí c?a ASEAN ???c coi tr?ng, c?ng c?.

Các k?t qu? ??t ???c trong n?m ASEAN 2020 t?o ra n?n t?ng v?ng ch?c cho s? phát tri?n c?a ASEAN trong giai ?o?n ti?p theo ?? ?óng góp tích c?c trong duy trì hòa bình, ?n ??nh và ph?c h?i c?a khu v?c.

??i di?n các c? quan truy?n th?ng khu v?c và qu?c t? ?ánh giá cao vai trò Ch? t?ch ASEAN 2020 c?a Vi?t Nam trong d?n d?t ASEAN v??t qua các tác ??ng tiêu c?c c?a d?ch b?nh COVID-19, ??a ra nh?ng ?u tiên ?áp ?ng ?úng v?i nhu c?u chung c?a các n??c thành viên và ??i tác nh? phát tri?n ngu?n nhan l?c và c?ng tác x? h?i, nang cao b?n s?c và hình ?nh C?ng ??ng.

Các ??i bi?u cho r?ng thúc ??y liên k?t kinh t? và k?t n?i khu v?c c?ng là m?t trong nh?ng k?t qu? n?i b?t trong n?m Ch? t?ch ASEAN 2020 c?a Vi?t Nam. Vi?c k?t thúc ?àm phán và ky k?t Hi?p ??nh ??i tác Kinh t? toàn di?n khu v?c (RCEP) cho th?y cam k?t m?nh m? c?a ASEAN trong thúc ??y ch? ngh?a th??ng m?i ?a ph??ng m?, d?a trên lu?t l?.

Th? tr??ng B? Ngo?i giao Nguy?n Qu?c D?ng phát bi?u t?i Di?n ?àn?. (?nh: Lam Khánh/TTXVN)

Các bi?n pháp h? tr? ASEAN t?n d?ng hi?u qu? các c? h?i t? Cách m?ng C?ng nghi?p l?n th? t?, ??c bi?t là c?ng ngh? 5G, c?ng ???c tri?n khai hi?u qu? trong n?m 2020.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trao ??i v? tình hình qu?c t? khu v?c, Th? tr??ng Nguy?n Qu?c D?ng nh?c l?i quan ?i?m c?a ASEAN t?i Tuyên b? các B? tr??ng Ngo?i giao ASEAN d?p k? ni?m 53 n?m thành l?p ASEAN v? vi?c duy trì khu v?c ??ng Nam á hòa bình, an ninh, trung l?p và ?n ??nh, t?ng c??ng tin c?y l?n nhau, t?n tr?ng lu?t pháp qu?c t? và theo ?u?i cách ti?p c?n can b?ng trong quan h? v?i các ??i tác.

?c?ng kh?ng ??nh l?p tr??ng c?a ASEAN v? các v?n ?? liên quan ??n hòa bình, ?n ??nh và an ninh khu v?c ?? ???c duy trì v?ng ch?c trong n?m 2020.

Th? tr??ng Nguy?n Qu?c D?ng nh?n m?nh ch? ?? n?m ASEAN 2020 th? hi?n mong mu?n c?a Vi?t Nam v? t?o d?ng m?t??g?n k?t và ch? ??ng thích ?ng, v??t qua các thách th?c, h??ng t?i ph?c h?i toàn di?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? tr??ng Nguy?n Qu?c D?ng kh?ng ??nh s? c?n thi?t c?a thúc ??y "T? duy c?ng ??ng, Hành ??ng c?ng ??ng" vì m?c tiêu mang l?i phúc l?i và th?nh v??ng cho ng??i dan, duy trì hòa bình và phát tri?n b?n v?ng trong khu v?c.

Theo TTXVN/Vietnam+