Ngày 24/11, tòa án qu?n Jerusalem ?? ra phán quy?t lùi th?i ?i?m ti?n hành phiên tòa?xét x??Th? t??ng Benjamin Netanyahu v?i các cáo bu?c liên quan ??n?tham nh?ng, gian l?n và l?m d?ng tín nhi?m sang tháng 2/2021 thay vì tháng 1/2021 nh? d? ki?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo phóng viên TTXVN t?i Israel, B? T? pháp n??c này cho bi?t các ch?ng c? còn ?ang tranh c?i và h?n ch? do s? lay lan c?a ??i d?ch COVID-19 là nguyên nhan khi?n phiên tòa b? trì ho?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c ?ó, nhóm lu?t s? c?a Th? t??ng Netanyahu ?? nhi?u l?n tìm cách trì ho?n và ?? ??n khi?u n?i ph?n ??i vi?c truy t?.

Theo ?ó, các lu?t s? ?? cáo bu?c vi?c s? d?ng các "th? ?o?n ph?m t?i" và yêu c?u s?a ??i cáo tr?ng nh?m vào ?ng Netanyahu./.

Theo Vi?t Th?ng (TTXVN/Vietnam+)