Khám phá ???c nhi?u v? án l?n, gay ti?ng vang

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i bu?i th?ng tin báo chí, Phó Giám ??c CA TP Hà N?i Nguy?n Thanh Tùng ?? th?ng tin c? th? v? c?ng tác ??m b?o an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i trong 10 tháng c?a n?m 2020.

Theo ?ó, CA TP Hà N?i ?? b?o v? tuy?t ??i an toàn các m?c tiêu, ??a bàn tr?ng ?i?m, các s? ki?n chính tr?, v?n hoá, h?i ngh? qu?c t?, ho?t ??ng c?a l?nh ??o ??ng, Nhà n??c và các ?oàn khách qu?c t?... di?n ra trên ??a bàn.

??ng th?i, ??m b?o tuy?t ??i an ninh, an toàn ??i h?i ??ng b? các c?p và ??i h?i ??ng b? CA Trung ??ng l?n VII, ??i h?i ??ng b? TP l?n th? XVII và phiên tòa s? th?m xét x? v? án ??ng Tam.

Cùng v?i ?ó, ?? ?i?u tra, khám phá 2.958 v?, 6.903 ??i t??ng ph?m t?i v? tr?t t? x? h?i, ??t t? l? 84,08%.

L?c l??ng C?nh sát Hình s?, CA TP ?? tri?t phá 26 b?ng nhóm t?i ph?m có t? ch?c, b?t 115 ??i t??ng; kh?ng ?? t?i ph?m và t? n?n x? h?i ho?t ??ng c?ng khai tr?ng tr?n, l?ng hành gay b?c xúc trong nhan dan.

Th?i gian qua, CA TP Hà N?i ?? khám phá ???c nhi?u v? án l?n, gay ti?ng vang, ???c l?nh ??o B? C?ng an và Thành ?y, UBND TP bi?u d??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??c bi?t, c?ng tác ??u tranh v?i t?i ph?m kinh t?, tham nh?ng c?ng ???c CA TP Hà N?i ??y m?nh. ??n v? ?? phát hi?n, x? ly 3.633 v? v?i 3.759 ??i t??ng. Qua ?ó, thu h?i 1.447 t? 328 tri?u ??ng t? các v? án trên.

Các ??n v? trong CA TP Hà N?i c?ng phát hi?n, ?i?u tra, khám phá 3.474 v?, 4.879 ??i t??ng ph?m pháp liên quan ??n ma túy; x? ly hình s? 3.062 v? v?i 3.659 ??i t??ng.

B?t, v?n ??ng, ??u thú, thanh lo?i 863 ??i t??ng truy n?. T? ch?c ti?p nh?n 100% tin báo t? giác t?i ph?m và ki?n ngh? kh?i t?; ?? phan lo?i, xác minh gi?i quy?t ??t 90,23% t?ng s? ??n, tin ti?p nh?n, v??t ch? tiêu Qu?c h?i ?? ra…

X? ly 371.873 tr??ng h?p vi ph?m tr?t t? an toàn giao th?ng

Theo ??i tá Nguy?n Thanh Tùng, cùng v?i vi?c ??u tranh, phòng, ch?ng hi?u qu? các lo?i t?i ph?m, t? n?n x? h?i, CA TP Hà N?i còn th?c hi?n có hi?u qu? t?ng ki?m tra, m? ??t cao ?i?m v?n ??ng toàn dan giao n?p và ??u tranh v?i t?i ph?m, vi ph?m pháp lu?t v? v? khí, v?t li?u n?, c?ng c? h? tr? trên ??a bàn TP…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ti?p t?c th?c hi?n hi?u qu? các k? ho?ch, chuyên ?? ??m b?o tr?t t? an toàn giao th?ng (TTATGT), tr?ng tam là x? ly nghiêm các hành vi vi ph?m là nguyên nhan chính, tr?c ti?p d?n ??n ùn, t?c và tai n?n giao th?ng; hành vi khai thác cát, s?i lòng s?ng trái phép.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong 10 tháng c?a n?m 2020, các l?c l??ng ch?c n?ng ?? x? ly 371.873 tr??ng h?p vi ph?m TTATGT ???ng b? - ???ng s?t - ???ng th?y và duy trì, nang cao hi?u qu? các t? c?ng tác 141; s? tai n?n giao th?ng gi?m trên c? 3 tiêu chí so v?i cùng k? n?m 2019.

Ph?i h?p v?i các ??n v? t? ch?c ki?m tra an toàn phòng cháy ch?a cháy ??i v?i 54.223 l??t c? s?, l?p 54.223 biên b?n, phát hi?n 17.521 t?n t?i vi ph?m v? phòng cháy ch?a cháy. Qua ?ó, ?? ra quy?t ??nh x? ph?t 313 tr??ng h?p…

Ngoài ra, CA TP Hà N?i c?ng t?p trung ??u tranh v?i các lo?i t?i ph?m, các hành vi vi ph?m pháp lu?t liên quan ??n d?ch Covid-19.

Xổ số kiến ​​thiết TP.X? ly 91 tr??ng h?p ??ng tin sai s? th?t; x? ly g?n 200 tr??ng h?p vi ph?m liên quan ??n d?ch, trong ?ó, l?p h? s? x? ly hình s? 15 v?, 27 ??i t??ng. Phát hi?n và x? ly 6 v? v?i 12 ??i t??ng ng??i Trung Qu?c nh?p c?nh trái phép, chuy?n x? ly hình s? 2 v?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng th?i, ??m b?o tuy?t ??i an toàn cho cán b? chi?n s? trong th?c thi nhi?m v?; kh?ng ?? can ph?m, ph?m nhan b? nhi?m Covid-19 trong các c? s? giam gi?.

H?i Hà