Chi?u 24/11, Bí th? Trung ??ng ??ng, Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam Tr?n Thanh M?n cùng ??i bi?u Qu?c h?i thành ph? C?n Th? ????qu?n Th?t N?t, thành ph? C?n Th?.

T?i bu?i ti?p xúc, c? tri qu?n Th?t N?t bày t? chia s? v?i ??ng, Qu?c h?i, Chính ph? trong b?i c?nh n?m 2020, tr??c bi?n ??i c?a khí h?u toàn c?u, tình hình thiên tai liên t?c x?y ra nh? h?n m?n, tri?u c??ng ? ??ng b?ng s?ng C?u Long, ??c bi?t là b?o ch?ng b?o,??gay thi?t h?i n?ng n?.

Cùng v?i ?ó, nh?ng khó kh?n do d?ch COVID-19 ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n s? phát tri?n kinh t?-x? h?i. Song d??i s? l?nh ??o c?a ??ng, s? ?oàn k?t ??ng lòng c?a nhan dan c? n??c, ??c bi?t là s? vào cu?c quy?t li?t c?a Chính ph? c?ng nh? l?nh ??o các ??a ph??ng, ??t n??c v?n ??t ???c nh?ng thành t?u h?t s?c quan tr?ng trên nhi?u ph??ng di?n.

C? tri qu?n Th?t N?t cho bi?t r?t vui m?ng khi kinh t? Vi?t Nam v?n phát tri?n ?n ??nh. ?ay là ?i?m sáng khi d?ch COVID-19 di?n bi?n ph?c t?p, khó l??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tuy nhiên, c? tri bày t? lo ng?i tr??c tình tr?ng mua bán, v?n chuy?n ch?t ma túy v?i s? l??ng l?n ngày càng gia t?ng; ?? ngh? Qu?c h?i, Chính ph? và ??c bi?t là B? C?ng an có bi?n pháp ng?n ch?n h?u hi?u h?n.

C? tri qu?n Th?t N?t c?ng lo ng?i tình tr?ng tham nh?ng v?i s? ti?n l?n gay th?t thoát ngan sách Nhà n??c ?? ???c x? ly nh?ng vi?c thu h?i r?t ít; ?? ngh? Qu?c h?i, Chính ph? có gi?i pháp h?u hi?u h?n ?? gi?i quy?t tình tr?ng này.

M?t s? c? tri c?ng ph?n ánh tình tr?ng hát karaoke b?ng loa k?o kéo gay ?n ào ? th?n quê, h? th?ng thu gom rác th?i n?ng th?n ch?a ??ng b? gay m?t v? sinh…

Thay m?t ?oàn ??i bi?u qu?c h?i thành ph? C?n Th?, Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam Tr?n Thanh M?n ghi nh?n các y ki?n ?óng góp c?a c? tri qu?n Th?t N?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo ?ng Tr?n Thanh M?n, Vi?t Nam ch?ng??thành c?ng là s? ??ng lòng, ?oàn k?t c?a ng??i dan, chính quy?n các c?p. Th?i gian qua, nhi?u n??c trên th? gi?i ?? ??n h?c t?p kinh nghi?m c?a Vi?t Nam.

Tr? l?i y ki?n c? tri v? vi?c thu h?i tài s?n t? các v? án tham nh?ng, ng??i ??ng ??u M?t tr?n cho bi?t Vi?t Nam làm r?t quy?t li?t trong v?n ?? này. Nh? trong v? án AVG, s? ti?n 8.500 t? ??ng h?u nh? thu h?i ??t 100%. ? các v? án khác, s? ti?n thu h?i ??n nay là 15.417 t? ??ng, chi?m 38,43% tài s?n tham nh?ng.

Theo ?ng Tr?n Thanh M?n, trong các v? án ?? b? phát hi?n, tài s?n tham nh?ng h?u nh? ?? b? phan tán và c? quan ch?c n?ng kiên quy?t thu h?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??i v?i y ki?n c?a c? tri v? tình tr?ng mua bán, v?n chuy?n trái phép ch?t ma túy, Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam cho bi?t t?i ph?m ma túy ?? ???c x? ly nghiêm nh?ng v?n ch?a tri?t ??, ?ay là n?i lo c?a x? h?i. Nhi?u v? b?t ma túy l?n ? Qu?ng Bình, Qu?ng Tr? m?i ?ay v?i s? l??ng lên ??n hàng nghìn kilogam.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo ?ng Tr?n Thanh M?n, B? tr??ng B? C?ng an ?? yêu c?u ngành C?ng an ph?i quy?t li?t x? ly t?i ph?m liên quan ??n ma túy.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam cho r?ng cùng v?i s? ?n ??nh và phát tri?n c?a ??t n??c, thành ph? C?n Th? có b??c ??t phá c? v? l??ng và ch?t, duy trì t?c ?? t?ng tr??ng vào "Top" cao c? n??c, c? s? h? t?ng phát tri?n m?nh, an sinh x? h?i ???c quan tam... Ch?a bao gi? thành ph? có b??c phát tri?n toàn di?n nh? giai ?o?n hi?n nay.

Xổ số kiến ​​thiết TP.N?m nay, dù kinh t? khó kh?n nh?ng xu?t kh?u n?ng nghi?p v?n là ?i?m sáng. Ch? tr??ng c?a ??ng, Nhà n??c là xay d?ng nh?ng nhà máy ch? bi?n chuyên sau ?? gia t?ng giá tr? n?ng s?n. Thành ph? C?n Th? c?ng c?n n? l?c theo ??nh h??ng này ?? n?ng dan có thu nh?p cao h?n. Cùng v?i ?ó, ng??i ??ng ??u M?t tr?n c?ng ?? c?p ??n nhi?u bi?n pháp ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u; n??c bi?n dang và tình tr?ng s?t s? b? s?ng ? ??ng b?ng s?ng C?u Long.

Theo Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+)