N?m 2030 là n?m mà các m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng do ??i h?i ??ng Liên h?p qu?c ??t ra vào n?m 2015 - d? ??nh ??t ???c. Tuy nhiên, COVID-19 ?? ??y vi?c hoàn thành các ch??ng trình vào tình tr?ng kh?ng ch?c ch?n và ch?ng tham nh?ng ?? ???c ch?ng minh là m?t ?i?m quan tr?ng cho nh?ng n? l?c toàn c?u nh?m gi?i quy?t ??i d?ch.

Vi?c thi?t l?p k? ho?ch cho 10 n?m t?i có y ngh?a r?t quan tr?ng ?? ??t ???c m?t t??ng lai kh?ng có tham nh?ng và IACC l?n th? 19 là n?n t?ng ?? th?c hi?n các b??c quy?t ??nh h??ng t?i vi?c lên k? ho?ch cho t??ng lai ?ó.

IACC là di?n ?àn toàn c?u l?n nh?t quy t? các chuyên gia hàng ??u trong các l?nh v?c c?a h? ?? h?p tác trong cu?c chi?n ch?ng tham nh?ng. Tr??c b?i c?nh ??i d?ch COVID-19, l?n ??u tiên IACC s? di?n ra tr?c tuy?n. H?i ngh? n?m nay do ?y ban Ch?ng Tham nh?ng và Dan quy?n Hàn Qu?c cùng v?i H?i ??ng IACC và T? ch?c Minh b?ch Qu?c t? (TI) ch? trì và t? ch?c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.IACC 2020 h?a h?n s? là m?t s? ki?n có m?t kh?ng hai v?i s? tham gia c?a h?n 500 di?n gi? là chuyên gia t? các l?nh v?c ?a d?ng nh?: Báo chí, kinh doanh, ngh? thu?t và ho?t ??ng x? h?i. Trong khu?n kh? h?i ngh? s? có h?n 100 h?i th?o và 6 phiên h?p toàn th?, t?t c? ??u có s? góp m?t c?a nh?ng ng??i cam k?t t?ng c??ng n? l?c cho cu?c chi?n ch?ng tham nh?ng trên toàn c?u.

V?i h?i ngh? tr?c tuy?n n?m nay, t?t c? nh?ng ai quan tam s? ??u ???c tham d? mi?n phí n?u ??ng ky tr??c. Ngoài ra, s? ki?n c?ng cho phép ng??i tham d? xay d?ng ch??ng trình ngh? s? ???c cá nhan hóa y ki?n c?a riêng h? trên n?n t?ng h?i ngh?, g?p g? nh?ng ng??i tham d? trong phòng h?i ngh? và tham gia v?i các t? ch?c ??i tác th?ng qua kh?ng gian ?o.

Nh?ng?s? ki?n?n?i b?t c?a IACC 2020:

Xổ số kiến ​​thiết TP.- L? khai m?c và các phiên h?p: L? khai m?c chính th?c di?n ra vào ngày 1/12 v?i l?i phát bi?u khai m?c c?a T?ng th?ng Hàn Qu?c Moon Jae-in.

- Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng: Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng ghi nh?n lòng d?ng c?m và n? l?c c?a các cá nhan và t? ch?c trên toàn th? gi?i n? l?c vì m?t th? gi?i kh?ng còn tham nh?ng. N?m nay, l? trao gi?i s? di?n ra vào ngày 2/12/2020.

Xổ số kiến ​​thiết TP.- Phiên h?p c?p cao: Là di?n ?àn n?i nhi?u b? tr??ng, l?nh ??o các t? ch?c qu?c t? và các c?ng ty t? nhan s? cùng nhau th?o lu?n v? chi?n l??c h?p tác qu?c t? v? phòng, ch?ng tham nh?ng và ??a ra các k? ho?ch c? th?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.- Liên hoan phim: Các b? phim vì s? minh b?ch (F4T) s? di?n ra t? ngày 1/12 ??n ngày 4/12/2020. Trong Liên hoan phim s? trình chi?u các tác ph?m nêu b?t s? b?t c?ng c?a n?n tham nh?ng trên kh?p th? gi?i. L?n ??u tiên trong l?ch s? IACC, ??o di?n và nhan v?t chính c?a các b? phim s? tham gia các h?i ??ng th?o lu?n và h?i th?o toàn th? ?? ??a ra ánh sáng nhi?u h?n v? các v?n ?? c?p bách mà tác ph?m c?a h? ?? c?p.

- Hòa nh?c FairPlay: Fair Play là m?t phong trào am nh?c toàn c?u ch?ng tham nh?ng, ???c t?o ra b?i các ngh? s? tr? và sáng t?o trên kh?p th? gi?i. IACC 2020 có 3 bu?i hòa nh?c c?a nh?ng ng??i giành chi?n th?ng trong phong trào am nh?c Fair Play.

- Sáng ki?n Nhà báo Tr?: Tham d? IACC l?n này s? có s? góp m?t c?a các nhà báo d??i 35 tu?i, nh?ng ng??i ???c ??u t? vào vi?c phát hi?n tham nh?ng và ??a tin v? các v?n ?? x? h?i. Sáng ki?n Nhà báo Tr? t?i IACC ???c kh?i ??ng vào n?m 2010 t?i IACC l?n th? 14 ? Bangkok, Thái Lan.

V? Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng:

Xổ số kiến ​​thiết TP.???c ra m?t vào n?m 2000 v?i tên g?i Gi?i th??ng Liêm chính và ???c ??i tên vào n?m 2016, Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng vinh danh nh?ng cá nhan và t? ch?c n?i b?t trên toàn th? gi?i, bao g?m các nhà báo, c?ng t? viên, quan ch?c Chính ph? và các nhà l?nh ??o x? h?i dan s?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nh?ng ng??i chi?n th?ng là ngu?n c?m h?ng cho phong trào ch?ng tham nh?ng vì hành ??ng c?a h? l?p l?i m?t th?ng ?i?p chung r?ng: Tham nh?ng có th? b? thách th?c.

Danh sách rút g?n cho Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng n?m 2020 bao g?m 4 ?ng c? viên ???c ch?n t? 228 cá nhan và t? ch?c ???c ?? c?.

“4 ?ng c? viên ???c ?? c? cho Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng n?m 2020 ??u ?? làm vi?c kh?ng m?t m?i ?? v?ch tr?n, thách th?c và ch?m d?t tham nh?ng. Cau chuy?n c?a h? c?ng nêu b?t nh?ng r?i ro và nguy hi?m r?t nghiêm tr?ng khi hành ??ng nh? v?y”, Samuel Kimeu, Ch? t?ch H?i ??ng Gi?i th??ng Ch?ng Tham nh?ng, cho bi?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng theo ?ng Samuel Kimeu, "nh?ng ?? c? này kh?ng ch? ph?n ánh nh?ng thành c?ng c?a h? trong cu?c ??u tranh ch?ng tham nh?ng, mà còn là c?m h?ng, quy?t tam và lòng d?ng c?m mà h? ?? th? hi?n trong c?ng vi?c c?a mình".

4 ?ng c? viên bao g?m:

-?Ana Gomes: Ana Gomez là m?t ??i s? và c?u thành viên Ngh? vi?n Chau ?u t? B? ?ào Nha. Bà ?? ??u tranh ch?ng l?i s? b?t c?ng và tham nh?ng trong su?t s? nghi?p ho?t ??ng c?a mình kéo dài nhi?u th?p k?.

Tham nh?ng và mi?n tr? tr?ng ph?t tham nh?ng ?ang ?e d?a dan ch?. H?y nhìn cách mà phái c?c h?u, ch? ngh?a tan phát xít và các th? l?c ??c tài khác l?i d?ng s? m?t m?i c?a ng??i dan v?i tham nh?ng ?? làm m?t uy tín c?a n?n qu?n tr? dan ch? và Nhà n??c pháp quy?nXổ số kiến ​​thiết TP.” - Ana Gomes.

-?Bolortuya Chuluunbaatar: Bolortuya Chuluunbaata là m?t nhà báo ??n t? M?ng C?, ng??i ?? mang t?i ??ng l?c thúc ??y trách nhi?m gi?i trình c?a các quan ch?c c?p cao trong n??c. C?ng vi?c c?a bà ?? truy?n c?m h?ng m?nh m? cho ng??i dan ? M?ng C? v? vi?c ?òi h?i trách nhi?m gi?i trình.

?? n?n dan ch? v?ng m?nh, ?i?u quan tr?ng là c?ng dan, x? h?i dan s? và gi?i truy?n th?ng ph?i có th?ng tin và ki?n th?c d?a trên b?ng ch?ng. Có th? t?ng c??ng s? tham gia c?a ng??i dan v?i ki?n th?c và th?ng tin m?nh m?. T?i tin t??ng r?ng,??? c? này s? là ngu?n c?m h?ng l?n kh?ng ch? cho t?i và nhóm c?a chúng t?i mà còn cho c? x? h?i dan s? M?ng C? và gi?i truy?n th?ngXổ số kiến ​​thiết TP.” - Bolortuya Chuluunbaatar.

-?Botakoz KopbayevaXổ số kiến ​​thiết TP.: Botakoz Kopbayeva là c?u Phó Hi?u tr??ng ph? trách Tài chính và Kinh t? c?a Nh?c vi?n Qu?c gia Kazakhstan. Bà chi?n ??u v?i tham nh?ng b?t ch?p nguy c? b?o l?c và r?i ro ??i v?i c?ng vi?c c?a mình trong m?t m?i tr??ng ???c cho là ?àn áp và ??c ?oán.

Vi?c????c??? c? là c? h?i ?? thu hút s? chú?y c?a c?ng ??ng th? gi?i và các c? quan cao nh?t c?a Kazakhstan v??t?ng th??tham nh?ng; và ?ó là c? h?i ?? t?o ??ng l?c cho nh?ng ng??i ng?i trình báo tham nh?ng vì nhi?u ly do khác nhau. T?i tin ch?c r?ng, cu?c chi?n ch?ng t? n?n này ph?i có hai m?t, và ch? có n? l?c chung c?a chính quy?n cùng x? h?i thì m?i có th? gi?i quy?t ???c” - Botakoz Kopbayeva.

-?Zaki Daryabi/Báo Etilaat Roz: Zaki Daryabi và T? báo Etilaat Roz c?a ?ng ?? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c thách th?c tham nh?ng c?a Chính ph? b?t ch?p s? kh?c li?t ??i v?i báo chí ??c l?p và t? do ng?n lu?n ? Afghanistan.

Vi?c Etilaat Roz l?t vào danh sách rút g?n Gi?i th??ng Ch?ng tham nh?ng n?m 2020 c?a T? ch?c Minh b?ch Qu?c t? ch?ng t? r?ng tham nh?ng là m?t thách th?c toàn c?u. Trong th? gi?i liên k?t sau r?ng c?a chúng ta, tham nh?ng kh?ng ph?i là v?n ?? ??a ph??ng hay khu v?c. Tham nh?ng là m?t m?i ?e d?a toàn c?u và ch?ng l?i nó ? b?t c? n?i nào nó xu?t hi?n là trách nhi?m t?p th? c?a chúng taXổ số kiến ​​thiết TP.” - Zaki Daryabi.

Hoài Ph??ng

?