Theo Phong v? bi?u Tham nh?ng Toàn c?u - khu v?c Chau á v?a ???c TI c?ng b?, g?n 2/3 s? ng??i dan Trung Qu?c tin r?ng, tham nh?ng ?? gi?m ? n??c h? trong n?m qua, v?i h?n 80% nói r?ng, Chính ph? ?? làm r?t t?t trong vi?c ch?ng tham nh?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Báo cáo c?a TI d?a trên kh?o sát ??i v?i g?n 20.000 ng??i trên 17 qu?c gia chau á, h?i v? nh?n th?c và tr?i nghi?m c?a h? v? tham nh?ng trong 12 tháng qua.

Xổ số kiến ​​thiết TP.K?t qu? kh?o sát cho th?y, g?n 1/5 s? ng??i ???c h?i trên kh?p chau á - t?c kho?ng 886 tri?u ng??i - cho bi?t ?? h?i l? ho?c s? d?ng các k?t n?i cá nhan ?? truy c?p các d?ch v? c?ng. Trong ?ó, l?nh v?c "nóng" nh?t là c?nh sát, ti?p theo là tòa án.

“?áng ng?c nhiên là trong khi h?u h?t c?ng dan coi tham nh?ng là m?t v?n ?? l?n ? ??t n??c c?a h?, nh?ng h? v?n lên ti?ng ?ng h? tích c?c cho các hành ??ng ?? ???c th?c hi?n", báo cáo c?a TI nh?n ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? t?ch Trung Qu?c, ?ng T?p C?n Bình, nh?m ch?c vào n?m 2012, ?? cam k?t ng?n ch?n tham nh?ng và sau ?ó ?? phát ??ng m?t chi?n d?ch ch?a t?ng có ?? "?? h?, di?t ru?i".

Xổ số kiến ​​thiết TP.T? chi?n d?ch ch?ng tham nh?ng c?a ?ng T?p C?n Bình ?? ch?ng ki?n các cu?c ?i?u tra và tr?ng ph?t hàng tri?u quan ch?c.

Nh?ng n? l?c này trên th?c t? kh?ng ?nh h??ng nhi?u ??n v? trí c?a Trung Qu?c trong Ch? s? C?m nh?n tham nh?ng toàn c?u c?a TI. Qu?c gia này x?p h?ng th? 80 vào n?m 2020 và gi? ?i?m s? ? m?c 40/100. Tuy nhiên, chi?n d?ch d??ng nh? ?? t?o ???c c? s? ?? ph?n l?n ng??i dan Trung Qu?c, v?i 84% trong s? tham gia kh?o sát, nói v?i TI r?ng, Chính ph? c?a h? ?ang làm t?t vi?c gi?i quy?t tham nh?ng.

T?i B?c Kinh, m?t ch? doanh nghi?p ngành c?ng ngh? th?ng tin tên Chen nói v?i Báo Guardian r?ng, ?ng c?m th?y các quan ch?c Chính ph? “c? x? t?t h?n nhi?u so v?i tr??c ?ay” và tin r?ng, nh?ng c?i ti?n ??n t? h? th?ng báo cáo n?i b? c?a Chính ph?.

Tuy nhiên, nh?ng phát hi?n tích c?c t? Trung Qu?c, c?ng nh? các báo cáo t??ng t? t? Campuchia và Philippines, l?i ?i ng??c l?i xu h??ng chung trên toàn chau á - n?i 66% ng??i dan cho r?ng, tham nh?ng ?? t?i t? h?n ho?c v?n gi? nguyên tình tr?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.G?n 3/4 s? ng??i ???c h?i tin r?ng, tham nh?ng v?n là m?t v?n ?? l?n, và ch? ? Myanmar (50%), Campuchia (30%), m?t n?a s? ng??i ???c h?i ho?c ít h?n ngh? r?ng kh?ng ph?i v?y. Nh?ng ng??i ???c h?i t? Campuchia tin r?ng tham nh?ng ?? gi?m, nh?ng ?ay c?ng l?i là m?t trong nh?ng qu?c gia có t? l? h?i l? cao nh?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nepal và Thái Lan có t? l? cao nh?t s? ng??i tin r?ng tham nh?ng ?ang gia t?ng - l?n l??t là 58% và 55%. ? Thái Lan, ?a s? ng??i ???c h?i - 7/10 - cho bi?t, h? r?t ít ho?c thi?u tin t??ng vào Chính ph?.

Th?i gian qua, s? t?c gi?n vì tham nh?ng là m?t trong nh?ng nguyên nhan d?n t?i các cu?c bi?u tình ?ng h? dan ch? leo thang gay ch?n ??ng Thái Lan di?n ra trong h?n 4 tháng. Các v? bê b?i n?i ti?ng - ch?ng h?n nh? v? xét x? "c?u ?m" c?a T?p ?oàn Red Bull - ?? khi?n c?ng chúng nh?n th?c v? s? t?n t?i mi?n tr? tr?ng ph?t ??i v?i nh?ng ng??i có quy?n l?c. Nh?ng ng??i bi?u tình cho r?ng, kh?ng ai ???c ??ng trên lu?t pháp.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong s? các thành viên c?a Hi?p h?i Các qu?c gia ??ng Nam á (Asean), Thái Lan b? ?ánh giá là t?i t? nh?t v? lòng tin c?a ng??i dan ??i v?i các t? ch?c nh? Chính ph?, tòa án và c?nh sát.

Báo cáo c?a TI c?ng cho th?y, 24% ng??i trên 17 qu?c gia chau á t?ng h?i l? cho bi?t, h? làm nh? v?y vì ???c yêu c?u, trong khi 30% khác tin r?ng s? kh?ng nh?n ???c d?ch v? n?u kh?ng s? d?ng các k?t n?i cá nhan.

“?i?u này cho th?y r?ng, m?i ng??i ?ang tr? h?i l? ?? t?ng t?c các d?ch v? thi?t y?u, làm n?i b?t t? quan liêu và b? máy kém hi?u qu?, ??ng th?i ??y nh?ng ng??i nghèo khó ra phía sau”, báo cáo vi?t.

Hoài Ph??ng