??i Qu?n ly th? tr??ng s? 5 ?? ti?n hành ki?m tra c? s? kinh doanh m? ph?m, qu?n áo trên ???ng Nguy?n ?ình Chi?u, ph??ng An Th?nh, TP H?ng Ng?, do ?ng Lê V?n Tam làm ch?.

Th?i ?i?m ki?m tra, l?c l??ng ch?c n?ng phát hi?n c? s? kinh doanh bày bán hàng hóa nh?p l?u, g?m 758 s?n ph?m m? ph?m là s?a r?a m?t, kem t?y tr?ng, kem d??ng th?, n??c hoa…

Các s?n ph?m trên ??u kh?ng có hóa ??n ch?ng t? ch?ng minh ngu?n g?c h?p pháp.

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?ng tr? giá tang v?t vi ph?m là g?n 32 tri?u ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Làm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng, ?ng Tam khai nh?n ?? mua hàng hóa tr?i n?i trên th? tr??ng, kh?ng có hóa ??n ch?ng t?.

Sau khi l?p biên b?n vi ph?m, ??i tr??ng ??i Qu?n ly th? tr??ng s? 5 ?? ra quy?t ??nh x? ph?t hành chính ch? c? s? s? ti?n là 30 tri?u ??ng, ??ng th?i t?ch thu toàn b? tang v?t vi ph?m.

C?nh Nh?t