Ngày 24/11, ??i ki?m soát phòng ch?ng ma tuy, Chi c?c H?i quan chuy?n phát nhanh thu?c C?c H?i quan Thành ph? H? Chí Minh ph?i h?p v?i ??i 6, C?c ?i?u tra ch?ng bu?n l?u thu?c T?ng c?c H?i quan và C?ng an Thành ph? H? Chí Minh th?c hi?n, khám xét 9 ki?n hàng xu?t kh?u, nh?p kh?u g?i qua ???ng b?u chính vi?n th?ng, chuy?n phát nhanh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?áng chú y, l?c l??ng ch?c n?ng phát hi?n trong các ki?n hàng ch?a nhi?u lo?i ma túy, v?i s? l??ng h?n 20kg, trong ?ó có h?n 700g heroin ???c gi?u tinh vi trong?.

Qua ki?m tra các ki?n hàng xu?t kh?u, heroin ???c ép m?ng, gi?u trong thành thùng carton ?óng gói ki?n hàng r?t tinh vi. L? hàng này ???c g?i t? Thành ph? H? Chí Minh ?i Australia, ng??i g?i là P.M.Q, hàng hóa khai là qu?n áo.

Xổ số kiến ​​thiết TP.B?ng các bi?n pháp nghi?p v?, các cán b? H?i quan phát hi?n vi?c g?i??t? Vi?t Nam sang Australia?có nghi v?n, c? quan H?i quan theo d?i tr?ng ?i?m. Xác minh ??a ch? ng??i g?i hàng, phát hi?n ?ay là ??a ch? kh?ng có th?t.

??i v?i các ki?n hàng nh?p kh?u, c? quan H?i quan phát hi?n nhi?u ma tuy t?ng h?p, c?n sa ???c c?t gi?u tinh vi trong máy mátxa chan, các gói quà bi?u là ?? dùng cá nhan...

Xổ số kiến ​​thiết TP. Theo c? quan?, ?ay là th? ?o?n m?i c?a các ??i t??ng nh?m xu?t kh?u trái phép ch?t??qua ???ng hàng kh?ng. V? vi?c ?ang ???c C?ng an ?i?u tra m? r?ng.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)