Vi?c ?o ki?m ???c c? quan chuyên m?n c?a B? Th?ng tin & Truy?n th?ng th?c hi?n ??c l?p trong 2 tu?n cu?i tháng 9 v?a qua, t?i 2 t?nh L?ng S?n và B?c Giang.?

Ch?t l??ng d?ch v? di ??ng c?a 4 nhà cung c?p g?m Viettel, VinaPhone, Mobifone và Vietnamobile ???c ?ánh giá trên 06 ch? tiêu: ?? s?n sàng c?a m?ng v? tuy?n, t? l? cu?c g?i ???c thi?t l?p thành c?ng, t? l? cu?c g?i b? r?i,? ch?t l??ng tho?i, ?? chính xác ghi c??c và t? l? cu?c g?i b? tính c??c, l?p hóa ??n sai.?

K?t qu?, d?ch v? di ??ng c?a Viettel ???c ?ánh giá cao nh?t, v??t quy chu?n c?a c? 6 ch? tiêu k? thu?t. ??c bi?t, ?? s?n sàng c?a m?ng v? tuy?n g?n nh? ??t t? l? tuy?t ??i (99,99%), t? l? cu?c g?i thành c?ng (99,91%) và ch?t l??ng tho?i (99.55%). Trong khi ?ó, t? l? cu?c g?i b? r?i c?a Viettel ch? chi?m 0,27% - v??t tr?i h?n t? 2 - 7 l?n so v?i các nhà m?ng khác.

Xổ số kiến ​​thiết TP.? các ch? s? khác nh? ?? chính xác ghi c??c, t? l? cu?c g?i b? tính c??c, l?p hóa ??n sai… s? li?u ?o ki?m c?a C?c Vi?n th?ng c?ng cho th?y Viettel ??m b?o tuan th? quy ??nh và k?t qu? th?c t? ??u t?t h?n so v?i yêu c?u c?a B? Th?ng tin & Truy?n th?ng.?

Tr??c ?ó, vào tháng 08/2020, B? Th?ng tin & Truy?n th?ng ?? c?ng b? k?t qu? ?o ki?m ch?t l??ng m?ng 4G ? 4 ??a ph??ng là Hà N?i, H?i Phòng, H?i D??ng và H?ng Yên, cho th?y, m?ng 4G c?a Viettel ??u t?t h?n so v?i quy chu?n ? t?t c? các ch? tiêu và nhanh v??t tr?i so v?i các nhà m?ng khác ? t?c ?? t?i d? li?u.

T?c ?? t?i d? li?u xu?ng trung bình c?a Viettel ? Hà N?i, H?i Phòng ??t h?n 70 Mbit/giay và lên t?i h?n 90 Mbit/giay ? H?i D??ng, H?ng Yên. T?c ?? t?i d? li?u lên trung bình c?a Viettel ? các ??a ph??ng này c?ng ???c ghi nh?n ? m?c 30 - 35 Mbit/giay. ?ay là 2 tiêu chí quan tr?ng nh?t ?? th? hi?n ch?t l??ng d?ch v? truy c?p Internet trên m?ng 4G.

? các ch? s? khác nh? ?? s?n sàng c?a m?ng v? tuy?n, t? l? truy c?p thành c?ng d?ch v?, th?i gian tr?, t? l? truy?n t?i d? li?u b? r?i… s? li?u ?o ki?m c?a C?c Vi?n th?ng c?ng cho th?y Viettel ??m b?o tuan th? quy ??nh và k?t qu? th?c t? ??u t?t h?n so v?i yêu c?u c?a B? Th?ng tin Truy?n th?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Sau 4G, Viettel ?ang tiên phong trong phát tri?n 5G

Tháng 04/2020, Trung tam Internet Vi?t Nam-VNNIC ?? c?ng b? k?t qu? ?o t?c ?? Internet trung bình c?a Vi?t Nam trong quy 1/2020 v?i k?t qu? m?ng b?ng r?ng c? ??nh 61,69 Mbps, m?ng di ??ng 39,44 Mbps. V?i k?t qu? ?o l??ng t?c ?? Internet di ??ng ???c c?ng b? vào th?i ?i?m trên, nhà m?ng Viettel có t?c ?? download/upload trung bình cao nh?t (41,45 Mbps/32,70 Mbps), ti?p ??n là VinaPhone, MobiFone.

Xổ số kiến ​​thiết TP.K?t qu? này c?ng trùng kh?p v?i ?ánh giá c?a các t? ch?c uy tín trên th? gi?i nh? Open Signal, Frost & Sullivan. Theo ?ó, cu?i n?m 2019, t? ch?c nghiên c?u và phan tích th? tr??ng hàng ??u th? gi?i Frost & Sullivan ?? trao Gi?i th??ng “Nhà cung c?p d?ch v? data di ??ng t?t nh?t Vi?t Nam - 2019” cho T?ng C?ng ty Vi?n th?ng Viettel (Viettel Telecom).

Báo cáo Tr?i nghi?m m?ng di ??ng Vi?t Nam (Mobile Network Experience Report 2019) c?a Opensignal c?ng b? tháng 3/2020, c?ng ghi nh?n Viettel ti?p t?c t?t nh?t ? nhi?u h?ng m?c: vùng ph?, tr?i nghi?m video, t?c ?? t?i xu?ng/t?i lên, tính s?n có và ?? tr? (latency). K?t qu? tích c?c này m?t l?n n?a kh?ng ??nh v? th? d?n d?t th? tr??ng c?a Viettel, t?i ?u hoá tr?i nghi?m c?a khách hàng s? d?ng d?ch v?.

?