T?i h?i th?o, các chuyên gia ?? cùng chia s? kinh nghi?m nh?m m?c tiêu nang cao th??ng hi?u ngành c?ng nghi?p c?ng ngh? th?ng tin, ?i?n t? vi?n th?ng Vi?t Nam.

Là t?p ?oàn c?ng ngh? có giá tr? th??ng hi?u s? 1 ??ng Nam á, x?p th? 28 trên th? gi?i, ??i di?n c?a Viettel cho r?ng ?? thành c?ng trong n?n kinh t? s?, các doanh nghi?p c?ng ngh? c?n g?n bài toán kinh doanh v?i trách nhi?m x? h?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bà Nguy?n Hà Thành - Giám ??c Truy?n th?ng T?p ?oàn Viettel cho bi?t, th?i ?i?m m?i thành l?p Viettel ch? có 10 nhan s? và c?ng là m?t doanh nghi?p ?i làm thuê. Ch? sau h?n 10 n?m, Viettel m?i chính th?c cung c?p d?ch v? vi?n th?ng ??u tiên. Thành c?ng ??n t? vi?c Viettel ?? trung thành v?i s? m?nh “sáng t?o vì con ng??i” th?ng qua vi?c ph? c?p d?ch v? vi?n th?ng, bi?n d?ch v? vi?n th?ng t? xa x? tr? thành d?ch v? ph? c?p cho m?i ng??i. T?t c? các c?ng ngh? 2G, 3G, 4G ??u ???c Viettel ph? sóng r?ng kh?p c? n??c ngay t?i th?i ?i?m khai tr??ng d?ch v?.

leftcenterrightdel
?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Sau k? tích v? bùng n? di ??ng và bùng n? v? data, hi?n Viettel g?n ho?t ??ng kinh doanh v?i s? m?nh “Ki?n t?o x? h?i s?” t?i Vi?t Nam c?ng nh? ? các n??c ?ang ??u t?. N?m 2019, Viettel phát tri?n thành c?ng thi?t b? 5G “Make in Vietnam”, s?n sàng cho vi?c tri?n khai th??ng m?i trên di?n r?ng và cung c?p m?t h? t?ng k?t n?i ?u vi?t ph?c v? ti?n trình chuy?n ??i s? c?a ??t n??c.

Hi?n nay, Viettel c?ng ?ang cung c?p h? sinh thái s?n ph?m hoàn toàn “Make in Vietnam”? b?ng nh?ng ?ng d?ng c?ng ngh? tiên ti?n nh?t cho xu th? Chính ph? ?i?n t?, kinh t? s?, x? h?i s?, ph?c v? m?i khía c?nh c?a cu?c s?ng, t? giáo d?c, y t?, giao th?ng cho ??n tài chính s?, th??ng m?i ?i?n t?, gi?i trí v?i các s?n ph?m nh?: Smart city, Telehealth, Viettel Study, MyGo, ViettelPay, Mocha...

?