Xổ số kiến ​​thiết TP.Có kho?ng 30.000 vé trong các ngày cao ?i?m tr??c T?t t? ngày 3 ??n ngày 10/2/2021 (t?c t? ngày 22 ??n ngày 29 tháng Ch?p n?m Canh Ty); sau T?t t? ngày 15 ??n ngày 21/2/2021 (t?c t? ngày 4 ??n ngày 10 tháng Giêng n?m Tan S?u).

Ngoài các ch? m? bán ? trên, hi?n nay vé T?t còn kho?ng 82.000 ch? bao g?m c? các ngày cao ?i?m. Giai ?o?n tr??c T?t, t? ngày 2 ??n ngày 11/2/2021 (t?c t? ngày 21 ??n ngày 30 tháng Ch?p n?m Canh Ty), còn kho?ng 27.000 ch? trên các tàu s? ch?n, vé có ga ?i t? Sài Gòn ??n Biên Hòa, ga ??n t? Nha Trang ??n Hà N?i.

Giai ?o?n sau T?t t? ngày 12 ??n ngày 26/2/2021 (t?c t? ngày 1 ??n ngày 15 tháng Giêng n?m Tan S?u), còn kho?ng 55.000 ch? trên các tàu s? l?, vé có ga ?i t? Hà N?i ??n Nha Trang, ga ??n t? Biên Hòa ??n Sài Gòn.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng ty áp d?ng các ch??ng trình gi?m giá cho hành khách ?i tàu trong d?p cao ?i?m T?t Tan S?u 2021 nh? sau: Gi?m t? 10 - 30% giá vé ??i v?i sinh viên?các tr??ng ??i h?c, h?c vi?n, cao ??ng, trung h?c chuyên nghi?p và d?y ngh?.

Gi?m 30% giá vé khi mua vé ?i tàu ??i v?i mác tàu s? ch?n t? ngày 28/1/2021 ??n h?t ngày 3/2/2021; v?i mác tàu s? l? t? ngày 22/2/2021 ??n h?t ngày 28/2/2021. Ngoài th?i gian trên, sinh viên ???c gi?m 10% giá vé.

Ngoài ra, c?ng ty v?n?duy trì?áp d?ng gi?m giá?vé ??i v?i?các ??i t??ng chính sách x? h?i nh? Bà M? Vi?t Nam Anh hùng, th??ng binh, ng??i nhi?m ch?t ??c hóa h?c, ng??i khuy?t t?t n?ng, ng??i cao tu?i, tr? em, ?oàn viên c?ng ?oàn, hành khách có th? khách hàng và gi?m thêm 5% cho hành khách mua vé kh? h?i...

Tu?n Minh