Ngày 22/11/2020, C?ng ty CP Th??ng m?i và Thi?t b? y t? Hà Tuyên (Hà Tuyên Group) ?? t? ch?c l? khai tr??ng T?ng ??i ly Hà T?nh t?i s? 360 ???ng Nguy?n C?ng Tr? (ph??ng Th?ch Quy, TP Hà T?nh). Hàng tr?m l??t khách hàng ?? t?i tham quan, mua s?m, nh?n quà t?ng và u?ng s?a mi?n phí t?i T?ng ??i ly c?a Hà Tuyên Group.

leftcenterrightdel
T?ng ??i ly c?a Hà Tuyên Group t?i Hà T?nh có ??a ch? t?i s? 360 ???ng Nguy?n C?ng Tr?, ph??ng Th?ch Quy, TP Hà T?nh (??i di?n B?nh vi?n Ph?c h?i ch?c n?ng Hà T?nh)?

Trong ngày khai tr??ng, Hà Tuyên Group gi?m giá t? 10% ??n 33% cho t?t c? các s?n ph?m. Ngoài ra, khách hàng còn ???c t?ng nhi?u ph?n quà và ch??ng trình ?u ??i có giá tr? khác. Có hàng tr?m s?n ph?m ???c bán ra v?i doanh s? h?n 51.000.000 ??ng, ch? tính riêng trong ngày khai tr??ng.

leftcenterrightdel
S?n ph?m do Hà Tuyên Group phan ph?i ??m b?o uy tín, ch?t l??ng, có ngu?n g?c xu?t x? r? ràng?

C?ng trong ngày khai tr??ng, Hà Tuyên Group ?? ky h?p ??ng phan ph?i ??c quy?n các s?n ph?m v?i ??i ly phan ph?i t?i huy?n C?m Xuyên (Hà T?nh).

leftcenterrightdel
Nhi?u b?nh nhan t?i tham quan, mua s?n ph?m và u?ng s?a, nh?n quà t?ng mi?n phí t?i T?ng ??i ly Hà T?nh c?a Hà Tuyên Group?
leftcenterrightdel
?Khách hàng lu?n hài lòng v? ch?t l??ng s?n ph?m và thái ?? t?n tình c?a nhan viên Hà Tuyên Group
leftcenterrightdel
Ky h?p ??ng v?i ??i ly phan ph?i ??c quy?n c?a? Hà Tuyên Group t?i huy?n C?m Xuyên (Hà T?nh)?

C?ng ty C? ph?n Th??ng m?i và Thi?t b? y t? Hà Tuyên (Hà Tuyên Group) v?i g?n 20 n?m ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c, ?? kh?ng ??nh ???c uy tín và v? th? trên th? tr??ng. ?ay c?ng là doanh nghi?p ???c bi?t ??n v?i r?t nhi?u ch??ng trình t? thi?n, x? h?i và nh?ng ho?t ??ng vì c?ng ??ng.

Hà Tuyên Group có tr? s? chính t?i ???ng L??ng Ng?c Quy?n, TP Thái Nguyên, t?nh Thái Nguyên. Ngoài ra, C?ng ty còn có chi nhánh khu v?c phía Nam t?i s? 93 ???ng 42, Tan Th?ng H?i, C? Chi, TP H? Chí Minh và nhi?u t?ng ??i ly, ??i ly phan ph?i t?i các t?nh, thành ph? trong c? n??c.

Trung Khánh