Theo C?c Thu? TP Hà N?i, tính ??n th?i ?i?m 30/9, có nhi?u doanh nghi?p chay ì n? thu? nhi?u n?m, s? n? lên ??n hàng tr?m t? ??ng. C? th?, có 226 doanh nghi?p b? c?ng khai l?n ??u v?i s? ti?n n? h?n 133 t? ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng ??u danh sách này là C?ng ty Meinhardt International Pte Ltd - th?u chính t? v?n - giám sát - thi c?ng xay d?ng d? án ???ng ? t? cao t?c Hà N?i - H?i Phòng v?i s? n? h?n 14,7 t? ??ng tính ??n ngày 30/9.

??ng th? 2 là Chi nhánh INCO Hà N?i, CTCP L?p máy, n? h?n 7,5 t? ??ng; ti?p theo là CTCP TEKVA n? h?n 6,3 t? ??ng; C?ng ty TNHH Hà Thái n? h?n 4,2 t? ??ng; CTCP N?ng l??ng Tr??ng Thành g?n 4 t? ??ng...

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?c Thu? TP Hà N?i c?ng c?ng khai danh sách doanh nghi?p n? thu? lau n?m, ?? c?ng khai nh?ng n?m tr??c (giai ?o?n 2015-2019) nh?ng ??n nay v?n ch?a hoàn thành ngh?a v? v?i ngan sách. Trong ?ó, C?ng ty C? ph?n ??u t? và Xu?t nh?p kh?u M? S?n có s? n? lên ??n h?n 114 t? ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngoài ra, C?ng ty C? ph?n C? khí và K?t c?u thép Sóc S?n n? trên 4,7 t? ??ng; C?ng ty TNHH Xay d?ng và Th??ng m?i Ti?n H?ng n? 4,5 t? ??ng; C?ng ty TNHH Xay d?ng v?n t?i và Th??ng m?i d?ch v? Ba ?ình n? 3,3 t? ??ng...

T? ??u n?m ??n nay, C?c Thu? Hà N?i ?? c?ng khai l?n ??u v?i 977 ??n v? n?, s? n? trên 528 t? ??ng, bao g?m thu?, phí, ti?n thuê ??t, ti?n ph?t và ti?n ch?m n?p.

C?c c?ng ?? c?ng khai l?i g?n 2.030 ??n v?, s? n? h?n 7.067 t? ??ng. ?ay là các ??n v? ?? b? c?ng khai các n?m tr??c nh?ng v?n chay ì ngh?a v? thu?.

C?c Thu? TP Hà N?i cho bi?t, s? t? ch?c th?c hi?n có hi?u qu? các gi?i pháp ?? ??n ??c, thu h?i n? thu?.

H?i Hà