Theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 30 Ngh? ??nh 126/2020/N?-CP có hi?u l?c t? 5/12/2020 do Chính ph? ban hành v? vi?c quy ??nh chi ti?t m?t s? ?i?u c?a Lu?t Qu?n ly Thu?, Ngan hàng th??ng m?i có trách nhi?m cung c?p các th?ng tin v? tài kho?n thanh toán c?a ng??i n?p thu? m? t?i ngan hàng cho c? quan qu?n ly thu?.

C? th?, Ngan hàng th??ng m?i có trách nhi?m cung c?p th?ng tin giao d?ch qua tài kho?n, s? d? tài kho?n, s? li?u giao d?ch theo ?? ngh? c?a Th? tr??ng c? quan qu?n ly thu?. Vi?c cung c?p này ph?c v? cho m?c ?ích thanh tra, ki?m tra xác ??nh ngh?a v? thu? ph?i n?p. Th?c hi?n các bi?n pháp c??ng ch? thi hành quy?t ??nh hành chính v? qu?n ly thu? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? thu?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Cùng v?i ?ó, c? quan qu?n ly thu? có trách nhi?m b?o m?t th?ng tin và hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? s? an toàn c?a th?ng tin.

Ngoài ra, ngan hàng th??ng m?i c?n cung c?p th?ng tin tài kho?n thanh toán c?a t?ng ng??i n?p thu? bao g?m: tên ch? tài kho?n, s? hi?u tài kho?n theo m? s? thu? ?? ???c c? quan qu?n ly thu? c?p, ngày m? tài kho?n, ngày ?óng tài kho?n theo ?? ngh? c?a c? quan qu?n ly thu?.

Vi?c c?p nh?t các th?ng tin v? tài kho?n ???c th?c hi?n hàng tháng trong 10 ngày c?a tháng k? ti?p. Ph??ng th?c cung c?p th?ng tin ???c th?c hi?n d??i hình th?c ?i?n t?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.M?i ?ay, T?ng c?c Thu? cho bi?t ?? k?t h?p, yêu c?u 45 ngan hàng th??ng m?i cung c?p th?ng tin ?? ngành có d? li?u qu?n ly thu?. Qua ?ó, c? quan thu? ?? h??ng d?n các t? ch?c, cá nhan kê khai n?p thu? và truy thu g?n 14 t????ng./.

Theo C?m Tú/VOV.VN