TCty C? ph?n S?ng H?ng là doanh nghi?p Nhà n??c (DNNN) tr?c thu?c B? Xay d?ng. V?n Nhà n??c do B? Xay d?ng làm ??i di?n s? h?u 13,2 tri?u c? ph?n, chi?m 49,04% v?n. ?

TCty C? ph?n S?ng H?ng ti?n than là Cty Ki?n trúc Vi?t Trì ???c B? Ki?n trúc thành l?p ngày 23/8/1958. Ngày 4/9/1991, ??i tên thành TCty Xay d?ng S?ng H?ng. Ngày 25/8/2006, chuy?n ??i sang ho?t ??ng theo m? hình c?ng ty m? - c?ng ty con. Ngày 2/6/2010, chính th?c chuy?n ??i và ho?t ??ng d??i hình th?c c?ng ty c? ph?n (CTCP) v?i tên g?i là TCty C? ph?n S?ng H?ng v?i v?n ?i?u l? 270 t? ??ng. Ngày 10/4/2015, c? phi?u c?a c?ng ty chính th?c ???c giao d?ch trên sàn UPCoM.

Trong vòng 10 n?m tr? l?i ?ay, hi?u qu? kinh doanh c?a TCty liên t?c ?i xu?ng. N?m 2012, doanh thu ??t 1.484 t? ??ng, n?m 2013 gi?m xu?ng còn 1.336 t? ??ng, ??n n?m 2019 r?t xu?ng còn h?n 63,1 t? ??ng. T? l? thu?n v?i s? lao d?c c?a doanh thu là s? ?i xu?ng c?a l?i nhu?n. N?m 2013, l?i nhu?n sau thu? c?a TCty b?t ??u am 3 t? ??ng, m?c l? t?ng d?n qua các n?m và ??n n?m 2019, s? l? l?y k? lên t?i h?n 666 t? ??ng.

Báo cáo s? 13680 ngày 6/11/2020 v? tình hình tài chính và hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh n?m 2019 c?a TCty C? ph?n S?ng H?ng c?a B? Tài chính g?i B? Xay d?ng và ng??i ??i di?n v?n Nhà n??c t?i TCty C? ph?n S?ng H?ng cho th?y, t?ng doanh thu n?m 2019 c?a c?ng ty m? ??t 34 t? ??ng, gi?m 178,9 t? ??ng, t??ng ?ng gi?m 83,8% so v?i n?m 2018.

T?ng doanh thu toàn TCty n?m 2019 ??t 68 t? ??ng, gi?m 70% so v?i t?ng doanh thu n?m 2018. L?i nhu?n sau thu? h?p nh?t n?m 2019 c?a TCty ti?p t?c am 72,8 t? ??ng, l? l?y k? 973 t? ??ng. V?n ch? s? h?u n?m 2019 toàn TCty am 666 t? ??ng, m?t toàn b? v?n ??u t? c?a ch? s? h?u. ?

B? Tài chính nh?n ??nh, TCty kh?ng có kh? n?ng thanh toán các kho?n n? ??n h?n (d??i 1 n?m). N? ng?n h?n c?a c?ng ty m? t?i ngày 31/12/2019 là 1.117 t? ??ng, cao h?n s? d? tài s?n ng?n h?n (tài s?n ng?n h?n t?i ngày 31/12/2019 là 505,2 t? ??ng). TCty ?ang b? m?t can ??i tài chính, m?t ph?n n? ng?n h?n ???c s? d?ng ?? tài tr? cho tài s?n dài h?n và ?nh h??ng ??n kh? n?ng ho?t ??ng liên t?c.

V? hi?u qu? ho?t ??ng ??u t?, theo báo cáo c?a B? Tài chính, ??n ngày 31/12/2019, T?ng Cty C? ph?n S?ng H?ng có s? d? ??u t? tài chính t?i 30 c?ng ty v?i t?ng s? ti?n 284 t? ??ng; c? t?c ???c chia n?m 2019 là 1,4 t? ??ng; t? su?t sinh l?i r?t th?p, ch? ??t 0,5%.

“Trong s? 30 doanh nghi?p TCty C? ph?n S?ng H?ng có góp v?n ??u t?, TCty ph?i th?c hi?n trích l?p d? phòng ??u t? tài chính t?i 22 ??n v? v?i t?ng s? ti?n là 221 t? ??ng, trong ?ó ch? y?u là các kho?n ??u t? t?i c?ng ty con, c?ng ty liên doanh, liên k?t. ?i?u này cho th?y ho?t ??ng ??u t? ra ngoài c?a TCty C? ph?n S?ng H?ng kh?ng có hi?u qu?”, B? Tài chính ?ánh giá.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo B? Tài chính, tình hình tài chính, s?n xu?t kinh doanh, ??u t? c?a TCty C? ph?n S?ng H?ng r?t khó kh?n, ?nh h??ng ??n kh? n?ng ho?t ??ng liên t?c c?a TCty.???n th?i ?i?m ngày 31/12/2019, TCty C? ph?n?S?ng H?ng b? m?t toàn b? v?n ??u t? c?a ch? s? h?u, s? l? l?y k? l?n và kh?ng có kh? n?ng thanh toán các kho?n n? ??n h?n; v?n Nhà n??c ??u t? t?i TCty kh?ng ???c b?o toàn.

Tr??c th?c tr?ng ?ó, B? Tài chính ?? ngh? B? Xay d?ng ch? ??o?ng??i ??i di?n v?n Nhà n??c t?i TCty kh?n tr??ng xay d?ng các gi?i pháp ??ng b? ?? nang cao hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh, tri?n khai tái c? c?u tài chính, tái c? c?u các kho?n ??u t?, can ??i dòng ti?n, ??m b?o kh? n?ng thanh toán, duy trì ho?t ??ng liên t?c c?a TCty.

Báo cáo c?a B? Xay d?ng g?i Th? t??ng Chính ph?, tháng 8/2016, cho th?y, B? ?? th?c hi?n tái c? c?u toàn di?n TCty b?ng vi?c “thay máu” l?nh ??o c?p cao, tái c?u trúc v?n, tái c?u trúc tài chính, thu h?i v?n cùng c?ng n?, tái c? c?u n? và tái kh?i ??ng c?ng tác chu?n b? các d? án.

T?i ??i h?i C? ??ng b?t th??ng c?a TCty vào tháng 7/2016, ?? mi?n nhi?m ch?c danh Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? TCty ??i v?i ?ng ??ng Tiên Phong. ??ng th?i b?u ?ng Tr?n Huy?n Linh gi? ch?c Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr?. ?ng L? Tu?n H?ng gi? ch?c T?ng Giám ??c.

?ng L? Tu?n H?ng hi?n ?ang n?m gi? h?n 5,3 tri?u c? ph?n c?a TCty C? ph?n?S?ng H?ng. ?ng Tr?n Huy?n Linh n?m gi? g?n 3 tri?u c? ph?n. ?ng Phan Vi?t Anh, Phó T?ng Giám ??c TCty C? ph?n?S?ng H?ng có h?n 4 tri?u c? ph?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tuy có dàn l?nh ??o m?i, nh?ng giai ?o?n t? n?m 2016 ??n nay, ho?t ??ng kinh doanh c?a TCty C? ph?n?S?ng H?ng ngày càng t?t d?c. Nh?ng n?m g?n ?ay, TCty g?n nh? kh?ng tri?n khai thêm d? án ??u t? nào và c?ng kh?ng có h?p ??ng thi c?ng xay l?p m?i.

Tr??c tình tr?ng thua l?, vào tháng 9/2019, TCty C? ph?n?S?ng H?ng ?? g?i ??n lên Th? t??ng Chính ph? xin bán v?n ngay trong n?m 2019 vì doanh nghi?p ?? am v?n ?i?u l? ??n 600 t? ??ng.

B? Xay d?ng ?? có báo cáo và ???c Th? t??ng Chính ph? ch?p thu?n ??a TCty C? ph?n?S?ng H?ng vào danh m?c thoái v?n Nhà n??c h?t n?m 2020.

Theo k? ho?ch, B? Xay d?ng tri?n khai c?ng tác thoái toàn b? ph?n v?n Nhà n??c t?i doanh nghi?p tr??c ngày 30/11/2020. Tr??ng h?p kh?ng thoái v?n thành c?ng, s? chuy?n giao v? TCty ??u t? và Kinh doanh v?n Nhà n??c (SCIC) tr??c ngày 31/12/2020.

Cau h?i ??t ra: T? ch?c, cá nhan nào ch?u trách nhi?m khi TCty C? ph?n?S?ng H?ng m?t toàn b? v?n ch? s? h?u?

Tr?n Quy