B? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i (L?TB&XH) v?a ban hành Th?ng t? 08/2020/TT-BL?TBXH h??ng d?n v? b?o v? vi?c làm c?a ng??i t? cáo là ng??i làm vi?c theo h?p ??ng lao ??ng.

Than nhan c?a ng??i t? cáo c?ng ???c b?o v??

?Xổ số kiến ​​thiết TP.Th?ng t? quy ??nh v? trình t?, th? t?c b?o v? vi?c làm c?a ng??i t? cáo là ng??i làm vi?c theo h?p ??ng lao ??ng, than nhan c?a ng??i t? cáo bao g?m: V?, ch?ng, cha ??, m? ??, cha nu?i, m? nu?i, con ??, con nu?i c?a ng??i t? cáo là ng??i làm vi?c theo h?p ??ng lao ??ng (g?i chung là ng??i ???c b?o v?); trách nhi?m c?a c? quan, t? ch?c, cá nhan trong vi?c b?o v? vi?c làm c?a ng??i ???c b?o v?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?? c?p ??n trách nhi?m c?a ng??i s? d?ng lao ??ng, Th?ng t? 08/2020/TT-BL?TBXH nêu r?, ng??i s? d?ng ng??i lao ??ng kh?ng ???c phan bi?t ??i x? v? vi?c làm ??i v?i ng??i ???c b?o v?. Kh?ng ???c tr? thù, trù d?p, ?e d?a làm ?nh h??ng ??n vi?c làm, các kho?n thu nh?p và l?i ích h?p pháp khác t? vi?c làm c?a ng??i ???c b?o v?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên c?nh ?ó, ng??i s? d?ng lao ??ng c?ng c?n th?c hi?n k?p th?i, ??y ?? các bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v? theo yêu c?u, ?? ngh? c?a c? quan quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp b?o v?. Báo cáo c? quan quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp b?o v? vi?c làm và th?ng báo cho t? ch?c ??i di?n ng??i lao ??ng t?i c? s? v? k?t qu? th?c hi?n bi?n pháp b?o v?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C? quan ch? qu?n c?a doanh nghi?p, c? quan, ??n v?, t? ch?c, c? s? s?n xu?t, kinh doanh; ng??i s? d?ng lao ??ng chính ??i v?i tr??ng h?p ng??i ???c b?o v? làm vi?c t?i chi nhánh, v?n phòng ??i di?n, ??n v? tr?c thu?c có trách nhi?m ph?i h?p, cung c?p th?ng tin, tài li?u, h? s? khi có yêu c?u c?a c? quan có th?m quy?n b?o v? vi?c làm trong quá trình ti?p nh?n, xác minh và áp d?ng các bi?n pháp b?o v? vi?c làm.

Trách nhi?m c?a UBND các c?p

Xổ số kiến ​​thiết TP.UBND c?p x? áp d?ng các bi?n pháp b?o v? vi?c làm ??i v?i ng??i ???c b?o v? làm giúp vi?c gia ?ình, làm vi?c t?i c? s?, t? ch?c ???c c?p phép ho?t ??ng ho?c thành l?p theo quy?t ??nh c?a c? quan Nhà n??c có th?m quy?n c?p x?.

UBND c?p huy?n n?i ??t tr? s? chính ho?c tr? s? chi nhánh, v?n phòng ??i di?n, ??n v? tr?c thu?c áp d?ng các bi?n pháp b?o v? vi?c làm ??i v?i ng??i ???c b?o v? làm vi?c t?i tr? s? chính ho?c chi nhánh, v?n phòng ??i di?n, ??n v? tr?c thu?c c?a c? quan, t? ch?c, ??n v?, c? s? s?n xu?t, kinh doanh ???c c?p phép ho?t ??ng ho?c thành l?p theo quy?t ??nh c?a c? quan Nhà n??c có th?m quy?n c?p huy?n. Phòng L?TB&XH tham m?u cho UBND c?p huy?n th?c hi?n vi?c b?o v? vi?c làm ??i v?i ng??i ???c b?o v?.

UBND c?p t?nh n?i ??t tr? s? chính ho?c tr? s? chi nhánh, v?n phòng ??i di?n, ??n v? tr?c thu?c áp d?ng các bi?n pháp b?o v? vi?c làm ??i v?i ng??i ???c b?o v? làm vi?c t?i tr? s? chính ho?c chi nhánh, v?n phòng ??i di?n, ??n v? tr?c thu?c c?a c? quan, t? ch?c, ??n v?, doanh nghi?p, c? s? s?n xu?t, kinh doanh khác ???c c?p phép ho?t ??ng ho?c thành l?p theo quy?t ??nh c?a c? quan Nhà n??c có th?m quy?n c?p t?nh, ngành, Trung ??ng. S? L?TB&XH tham m?u cho UBND c?p t?nh th?c hi?n b?o v? vi?c làm ??i v?i ng??i ???c b?o v?.

Trách nhi?m giám sát c?a ng??i s? d?ng lao ??ng

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th?ng t? 08/2020/TT-BL?TBXH c?ng quy ??nh, t? ch?c ??i di?n ng??i lao ??ng t?i c? s? giám sát ng??i s? d?ng lao ??ng trong vi?c ch?p hành các bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v? theo yêu c?u, ?? ngh? c?a c? quan quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp b?o v?.

Tr??ng h?p ng??i s? d?ng lao ??ng kh?ng ch?p hành bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v? thì ban ch?p hành c?ng ?oàn c? s? ho?c t? ch?c ??i di?n h?p pháp khác c?a ng??i lao ??ng t?i c? s? ph?i có y ki?n b?ng v?n b?n v?i ng??i s? d?ng lao ??ng, ??ng th?i báo cáo ngay s? vi?c v?i c? quan ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp b?o v? và c?ng ?oàn c?p trên tr?c ti?p ho?c t? ch?c ??i di?n h?p pháp c?p trên tr?c ti?p c?a ng??i lao ??ng (n?u có) ?? k?p th?i x? ly và có bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v?.

Liên ?oàn lao ??ng c?p huy?n, c?p t?nh ch? ??o ban ch?p hành c?ng ?oàn c? s? giám sát ng??i s? d?ng lao ??ng trong vi?c ch?p hành các bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên c?nh ?ó, giám sát c? quan ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp b?o v? cùng c?p trong vi?c ch? trì, ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c, cá nhan có liên quan t? ch?c vi?c áp d?ng các bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v?. ??ng th?i ph?i h?p v?i UBND cùng c?p yêu c?u ng??i s? d?ng lao ??ng ch?p hành các bi?n pháp b?o v? vi?c làm cho ng??i ???c b?o v? theo quy?t ??nh c?a c? quan có th?m quy?n.

Nguy?n Nhu?n