T?i d? bu?i l?, có các ??ng chí ?y viên Trung ??ng ??ng: Tr?n Tu?n Anh, B? tr??ng B? C?ng Th??ng; Hu?nh T?n Vi?t, Bí th? ??ng u? Kh?i các c? quan Trung ??ng; V? V?n D?ng, Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c Ban N?i chính Trung ??ng; Nguy?n Hoàng Anh, Ch? t?ch U? ban Qu?n ly v?n Nhà n??c t?i doanh nghi?p; Tr?n S? Thanh, Phó Ch? nhi?m V?n phòng Qu?c h?i, nguyên Bí th? ??ng u?, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam; ??ng chí Y Thanh Hà Niê K??m, ?y viên d? khuy?t Trung ??ng ??ng, Bí th? ??ng u? Kh?i doanh nghi?p Trung ??ng và ??i di?n l?nh ??o các Ban, B?, ngành Trung ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? phía Petrovietnam có ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng, Bí th? ??ng u?, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn; ??ng chí Lê M?nh Hùng, Phó Bí th? ??ng u?, Thành viên H?TV, T?ng giám ??c T?p ?oàn; ??ng chí Ph?m Xuan C?nh, Phó Bí th? Th??ng tr?c ??ng u?, Thành viên H?TV T?p ?oàn; các ??ng chí trong Ban Th??ng v? ??ng u?, H?TV, Ban T?ng giám ??c, Ki?m soát viên T?p ?oàn, các ??ng chí l?nh ??o các t? ch?c chính tr? - x? h?i trong T?p ?oàn, các ??ng chí l?nh ??o các ??n v? thành viên, ??n v? tr?c thu?c c?a T?p ?oàn.

leftcenterrightdel

??ng chí Y Thanh Hà Niê K??m, Bí th? ??ng u? Kh?i doanh nghi?p Trung ??ng trao Quy?t ??nh ch? ??nh ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên T?p ?oàn gi? ch?c Bí th? ??ng ?y T?p ?oàn D?u khí Qu?c gia Vi?t Nam?

Bu?i L? ???c t? ch?c tr?c tuy?n 8 ?i?m c?u t?i: Hà N?i, H?i Phòng, Qu?ng Ng?i, Thành ph? H? Chí Minh, V?ng Tàu, Cà Mau, Sóc Tr?ng và H?u Giang.

Sau khi trao quy?t ??nh, thay m?t l?nh ??o ??ng, Nhà n??c, ?y viên B? Chính tr?, Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Chính ph? Tr??ng Hoà Bình chúc m?ng ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng ???c Th? t??ng Chính ph? tin t??ng, l?a ch?n ?i?u ??ng, b? nhi?m gi? ch?c Ch? t?ch H?TV Petrovietnam và ???c ??ng ?y Kh?i Doanh nghi?p Trung ??ng ch? ??nh gi? ch?c Bí th? ??ng ?y T?p ?oàn D?u khí Qu?c gia Vi?t Nam nhi?m k? 2020-2025; chúc m?ng t?p th? l?nh ??o và toàn th? cán b?, c?ng nhan viên T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam ?? ???c Th? t??ng Chính ph? quan tam l?a ch?n cán b? x?ng ?áng, ?? ??c, ?? tài, ?? kinh nghi?m ??m nh?n ch?c danh Ch? t?ch H?i ??ng thành viên T?p ?oàn.

Nh?n m?nh vai trò c?a Petrovietnam là m?t T?p ?oàn kinh t? n?ng l??ng l?n, lu?n ph?i th?c hi?n t?t nhi?u nhi?m v? ??c bi?t quan tr?ng ???c ??ng, Nhà n??c và nhan dan giao phó, Phó Th? t??ng cho r?ng ?ay v?a là vinh d?, v?a là trách nhi?m l?n ??i v?i ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng trong giai ?o?n phát tri?n m?i c?a Petrovietnam; ??ng th?i bày t? tin t??ng ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng, v?i nhi?u n?m tr?c ti?p ph? trách l?nh v?c n?ng l??ng, s? cùng t?p th? l?nh ??o, ng??i lao ??ng d?u khí ti?p t?c chèo lái “con thuy?n Petrovietnam” ti?n v? phía tr??c, v??t khó kh?n, thách th?c, có nhi?u ?óng góp h?n n?a cho s? phát tri?n kinh t?-x? h?i ??t n??c.

leftcenterrightdel
Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hoà Bình và các ??ng chí l?nh ??o ??ng, Nhà n??c ch?ng ki?n l? ky bàn giao nhi?m v??

Phó Th? t??ng nêu r?, Petrovietnam có v? trí, vai trò h?t s?c quan tr?ng ??i v?i s? nghi?p xay d?ng và b?o v? t? qu?c. Trong su?t quá trình 45 n?m hình thành và phát tri?n, Petrovietnam ?? tr? thành ??u tàu, tr? c?t c?a n?n kinh t? ??t n??c, t?o m?i tr??ng cho các doanh nghi?p khác cùng phát tri?n. H?ng n?m, T?p ?oàn n?p ngan sách Nhà n??c chi?m t? tr?ng 9 - 11% t?ng thu ngan sách chung và chi?m 16 - 17% t?ng thu ngan sách Trung ??ng; ?óng góp cho GDP c? n??c trung bình 10 - 13%/n?m, có nhi?u ?óng góp cho c?ng tác an sinh x? h?i vì c?ng ??ng.

Bên c?nh nh?ng ?óng góp quan tr?ng v? kinh t? - x? h?i, Petrovietnam ?? tích c?c tri?n khai các d? án d?u khí trong n??c g?n v?i kh?ng ??nh ch? quy?n qu?c gia; ??m b?o an ninh n?ng l??ng, an ninh l??ng th?c cho ??t n??c; chú tr?ng quan h? ngo?i giao d?u khí g?n v?i nang cao uy tín và hình ?nh c?a ??t n??c Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. Petrovietnam ?? xay d?ng ???c m?t ??i ng? cán b?, viên ch?c và ng??i lao ??ng có trình ?? chuyên m?n cao v?ng vàng, ???c ?ào t?o c? b?n, n?ng ??ng, sáng t?o, ?áp ?ng yêu c?u, nhi?m v? ???c giao.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong n?m 2020, khi mà ngành c?ng nghi?p d?u khí th? gi?i ch?u tác ??ng n?ng n?, sau r?ng b?i d?ch Covid-19 và giá d?u gi?m sau, nhi?u t?p ?oàn, c?ng ty d?u khí qu?c t? lam c?nh thua l?, phá s?n, gi?i th?..., v?i tinh th?n và quy?t tam cao nh?t, phát huy truy?n th?ng Anh hùng c?a “Nh?ng ng??i ?i tìm l?a”, toàn T?p ?oàn ?? t?p trung m?i ngu?n l?c ?? th?c hi?n ??ng b?, có hi?u qu? Gói gi?i pháp ?ng phó tác ??ng kép c?a ??i d?ch Covid-19 và giá d?u gi?m sau. Nh? ?ó, ??n th?i ?i?m hi?n t?i, có th? kh?ng ??nh toàn T?p ?oàn ?? v??t qua nh?ng khó kh?n t? tác ??ng kép ?? hoàn thành t?t nh?t các nhi?m v?, ch? tiêu ???c ??ng, Chính ph? giao. Ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?a Petrovietnam ti?p t?c có l?i, nh?p ?? s?n xu?t kinh doanh ???c gi? v?ng, ?n ??nh, ??m b?o an toàn ngay c? trong thiên tai tr?m tr?ng, kéo dài v?a qua. Các ch? tiêu s?n xu?t thu?c l?nh v?c c?t l?i c?a T?p ?oàn nh? gia t?ng tr? l??ng d?u khí, khai thác d?u ? trong n??c, khai thác d?u ? n??c ngoài, s?n xu?t ??m... ??u hoàn thành v??t m?c k? ho?ch ?? ra; dòng ti?n c?a T?p ?oàn ???c ??m b?o th?ng su?t ?áp ?ng k?p th?i cho ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh và ??u t? ?? t?o ra l?i nhu?n, ti?p t?c ?óng góp l?n cho ngan sách Nhà n??c.

Trên c? s? phan tích thu?n l?i, khó kh?n ??i v?i ngành D?u khí trong hi?n t?i và t??ng lai, ??ng chí Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Chính ph? ?? nh?n m?nh 6 nhi?m v? tr?ng tam mà tan Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch Hoàng Qu?c V??ng c?n cùng t?p th? l?nh ??o Petrovietnam t?p trung tri?n khai: (1) Ti?p t?c xay d?ng ??i ng? cán b? ch?t l??ng, tinh g?n, ti?p t?c phát huy ph??ng cham “B?n l?nh- ?oàn k?t- ??i m?i- Hành ??ng” ?? ??a T?p ?oàn D?u khí Qu?c gia Vi?t Nam ti?p t?c phát tri?n b?n v?ng, x?ng ?áng v?i ni?m tin, k? v?ng c?a ??ng, Chính ph? và c?a các th? h? CBCNV ngành D?u khí; (2) T?p trung ??i m?i, nang cao c?ng tác qu?n tr? doanh nghi?p, t?n d?ng t?i ?a nh?ng thành qu? ?? xay d?ng và tích l?y ???c c?a T?p ?oàn, nh?ng tinh hoa c?a cu?c cách m?ng c?ng nghi?p 4.0; k?p th?i, nh?y bén tr??c xu th? chuy?n ??i phát tri?n n?ng l??ng toàn c?u hi?n t?i ?? ?i?u hành, phát tri?n T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam hoàn thành m?c tiêu Chi?n l??c phát tri?n ngành D?u khí Vi?t Nam và T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam ??n n?m 2035 ?? ???c B? Chính tr? ban hành t?i Ngh? quy?t s? 41-NQ/TW và Th? t??ng Chính ph? phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 1748, 1749/Q?-TTg. Ph?n ??u hoàn thành toàn di?n các nhi?m v?, m?c tiêu Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? T?p ?oàn D?u khí Qu?c gia nhi?m k? 2020-2025; (3) T?p trung ch? ??o l?y l?i ti?n ?? các d? án tr?ng ?i?m ?? và ?ang b? ch?m so v?i yêu c?u (chu?i d? án L? B, Cá Voi Xanh, LNG S?n M?, LNG Th? V?i, D? án nang c?p m? r?ng c?ng su?t Nhà máy L?c d?u Dung Qu?t, các d? án nhà máy nhi?t ?i?n: S?ng H?u 1, Thái Bình 2, Long Phú 1,...); (4) S?n sàng tri?n khai th?c hi?n t?t ?? án tái c?u trúc T?p ?oàn giai ?o?n 2021-2025 ngay sau khi ???c c?p th?m quy?n phê duy?t; (5) T?p trung ch? ??o x? ly d?t ?i?m các t?n t?i c?a 5 d? án khó kh?n, y?u kém: D? án Nhà máy X? s?i ?ình V?, d? án Nhà máy ?óng tàu Dung Qu?t và 3 Nhà máy nhiên li?u sinh h?c; (6) T?p trung ch? ??o c?ng tác xay d?ng ??ng b? v?ng m?nh toàn di?n; nang cao hi?u l?c, hi?u qu? c?ng tác ki?m tra, giám sát, k? lu?t ??ng; c?ng tác thanh tra, ki?m soát, ki?m toán ho?t ??ng c?a doanh nghi?p; kiên quy?t, kiên trì ??u tranh phòng, ch?ng tham nh?ng, l?ng phí; ??i m?i ph??ng th?c và nang cao n?ng l?c l?nh ??o c?a t? ch?c ??ng.

leftcenterrightdel
??ng chí Hoàng Qu?c V??ng và L?nh ??o T?p ?oàn t?ng hoa tri an ??ng chí Tr?n S? Thanh?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Phát bi?u nh?n nhi?m v?, Bí th? ??ng u?, Ch? t?ch H?TV Petrovietnam Hoàng Qu?c V??ng bày t? c?m ?n l?nh ??o ??ng, Nhà n??c, Th? t??ng Chính ph? và ti?p thu y ki?n ch? ??o c?a ??ng chí Phó Th? t??ng Chính ph?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nh?c l?i truy?n th?ng v? vang c?a T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam, ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng kh?ng ??nh các th? h? l?nh ??o và cán b?, c?ng nhan viên ngành D?u khí nói chung, T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam nói riêng ?? có nh?ng ?óng góp to l?n, kh?ng th? phai nh?t trong s? phát tri?n c?a ??t n??c và dan t?c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nêu r? s? ?óng góp c?a T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam kh?ng ch? là thùng d?u, mét kh?i khí, nh?ng ??ng ngo?i t? mà quan tr?ng h?n, nh?ng ng??i lao ??ng d?u khí lu?n th? hi?n tinh th?n d?n than, tiên phong, v??t qua gian nan th? thách, ??ng hành cùng dan t?c, ti?n nh?ng b??c dài h??ng t?i t??ng lai t??i sáng h?n. Chính vì v?y, nh?ng ng??i lao ??ng d?u khí ???c bi?t ??n là nh?ng “ng??i ?i tìm l?a”, ng?n l?a th?i bùng lên ?am mê, khát v?ng v? m?t ngành D?u khí tiên ti?n, hi?n ??i, v? m?t ??t n??c Vi?t Nam hùng c??ng.

leftcenterrightdel
Các ??ng chí l?nh ??o ??ng, Nhà n??c và l?nh ??o Petrovietnam chúc m?ng ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Truy?n th?ng hào hùng c?a ngành D?u khí Vi?t Nam kh?i d?y ni?m tin, lòng t? hào nh?ng c?ng nh?c nh? nh?ng khó kh?n, thách th?c mà Petrovietnam ?ang ph?i ??i di?n. Ch? ra nh?ng khó kh?n, thách th?c mà T?p ?oàn ?ang ph?i ??i di?n, Ch? t?ch H?TV Petrovietnam Hoàng Qu?c V??ng cho r?ng, ?? v??t qua khó kh?n thách th?c trên, kh?ng có gi?i pháp nào khác ngoài s? n? l?c c? g?ng, phát huy truy?n th?ng v??t khó, dám d?n than, dám ch?u trách nhi?m c?a t?p th? l?nh ??o và CBCNV T?p ?oàn cùng v?i s? th?u hi?u, chia s?, t?o ?i?u ki?n, h? tr? c?a các ??ng chí l?nh ??o ??ng, Nhà n??c, Chính ph? và các b? ngành.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“V?i vinh d? và tr?ng trách ???c giao, t?i xin h?a tr??c các ??ng chí l?nh ??o ??ng, nhà n??c và Th? t??ng Chính ph? nguy?n ?em h?t s?c mình cùng v?i t?p th? l?nh ??o và cán b? c?ng nhan viên phát huy tinh th?n ?oàn k?t, trách nhi?m, sáng t?o, hi?u qu? ?? ti?p t?c xay d?ng, phát tri?n T?p ?oàn D?u khí Qu?c gia Vi?t Nam v?ng m?nh, ?óng góp nhi?u h?n n?a vào c?ng cu?c phát tri?n ??t n??c”, Ch? t?ch Petrovietnam Hoàng Qu?c V??ng nh?n m?nh.

Theo Petrovietnam, tính ??n ngày 15/11/2020, m?i m?t ho?t ??ng c?a T?p ?oàn v?n ???c duy trì ?n ??nh, ti?p t?c có nhi?u ?óng góp cho n?n kinh t?: t?ng s?n l??ng khai thác quy d?u ??t 18,12 tri?u t?n, b?ng 89% k? ho?ch n?m; s?n xu?t ?i?n ??t 16,7 t? kWh; s?n xu?t ??m ??t 1,57 tri?u t?n, v??t 0,6% k? ho?ch c? n?m (trong ?ó, PVCFC ?? hoàn thành k? ho?ch c? n?m vào ngày 11/11/2020 (??t 800,2 nghìn t?n), v? ?ích s?m 51 ngày so v?i k? ho?ch); s?n xu?t x?ng d?u toàn T?p ?oàn ??t 10,2 tri?u t?n, b?ng 86,5% k? ho?ch n?m. V? ch? tiêu tài chính: t?ng doanh thu toàn Petrovietnam ??t 487 nghìn t? ??ng; n?p ngan sách Nhà n??c ??t 61,7 nghìn t? ??ng.

??ng chí Hoàng Qu?c V??ng sinh n?m 1963, t?t nghi?p Tr??ng ??i h?c ??a ch?t th?m dò Matxcova (MGRI), ?ay là m?t ng?i tr??ng danh ti?ng trong l?nh v?c khai thác m?. Quá trình c?ng tác, ??ng chí ?? kinh qua m?t s? ch?c v? tr?ng y?u: t? tháng 6-2008 là ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b?, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Thái Nguyên; t? tháng 8-2010, ???c Th? t??ng Chính ph? b? nhi?m làm Th? tr??ng B? C?ng Th??ng; t? tháng 9-2012 là ?y viên Ban Th??ng v? ??ng ?y Kh?i Doanh nghi?p Trung ??ng và gi? ch?c Bí th? ??ng u?, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam; t? tháng 01-2015 ??n nay, tr??c khi ???c ?i?u ??ng, b? nhi?m làm Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?i ??ng Thành viên T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam, ??ng chí Hoàng Qu?c V??ng là ?y viên Ban Cán s? ??ng, Bí th? ??ng ?y, Th? tr??ng B? C?ng Th??ng.
PV