D? án ??u t? xay d?ng c?i t?o ???ng 359 ?o?n t? x? Th?y Tri?u ??n ???ng tr?c giao th?ng khu ?? th? và c?ng nghi?p b?n R?ng, huy?n Th?y Nguyên ???c UBND thành ph? phê duy?t theo Quy?t ??nh s? 2626/Q?-UBND ngày 30/10/2019 v?i t?ng m?c ??u t? d? án g?n 1.200 t? ??ng.

D? án s? góp ph?n t?ng b??c?hoàn thi?n h? th?ng giao th?ng trên ??a bàn huy?n Th?y Nguyên, nang cao n?ng l?c h? t?ng, góp ph?n gi?i quy?t tình tr?ng ùn t?c và b?o ??m an toàn giao thong; ?áp ?ng nhu c?u k?t n?i giao th?ng t? trung tam thành ph? qua ???ng t?nh 359 v?i khu c?ng nghi?p Minh ??c và qu?n th? di tích l?ch s? danh th?ng Tràng Kênh - B?ch ??ng, ??n th? và l?ng m? Tr?n Qu?c B?o, khu ?? th? và c?ng nghi?p b?n R?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tuy?n ???ng 359 ti?p t?c ???c ??u t? xay d?ng, c?i t?o c?ng là m?t trong nh?ng ??ng l?c ?? phát tri?n huy?n Th?y Nguyên tr? thành m?t vùng kinh t? m?i n?ng ??ng c?a thành ph?.

D? án có quy m? xay d?ng g?m 2 h?p ph?n: H?p ph?n xay d?ng ???ng t?nh 359, xay d?ng 5.076m ???ng ph? chính ?? th? th? y?u v?i v?n t?c thi?t k? 60km/h, trong ?ó, ?o?n 1 qua x? Th?y Tri?u và Ng? L?o dài 3.975m, quy m? m?t c?t ngang: 31.5m; ?o?n 2 qua x? Tam H?ng, dài 1.101m, quy m? m?t c?t ngang: 23m và h?p ph?n xay d?ng khu tái ??nh c?, xay d?ng ???ng vào khu tái ??nh c? dài 720m v?i quy m? m?t c?t ngang?24,75m (bao g?m c? c?u qua kênh Hòn Ng?c), xay d?ng h? t?ng g?m: San l?p m?t b?ng; h? th?ng ???ng giao th?ng n?i b?, hè ???ng, cay xanh; h? th?ng thoát n??c m?a, n??c th?i; h? th?ng c?p ?i?n dan d?ng, ?i?n chi?u sáng...

leftcenterrightdel
Ch? t?ch UBND TP Nguy?n V?n Tùng phát bi?u. ?nh: Kim Thành?

Phát bi?u t?i l? kh?i c?ng, Ch? t?ch UBND thành ph? Nguy?n V?n Tùng kh?ng ??nh, ?ay là s? ki?n có y ngh?a quan tr?ng trong vi?c k?t n?i gi?a thành ph? H?i Phòng v?i t?nh Qu?ng Ninh ph?c v? phát tri?n kinh t? x? h?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng th?i, m? r?ng kh?ng gian ?? th? thành ph? v? phía B?c, h??ng t?i m?c tiêu chuy?n ??i huy?n Th?y Nguyên thành thành ph? tr?c thu?c thành ph? tr??c n?m 2025 theo tinh th?n Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? thành ph? l?n th? XVI??? ?? ra. “?ay s? là m?t trong nh?ng tuy?n ???ng có quy m? l?n và ??p nh?t huy?n?Th?y Nguyên, là m?t trong nh?ng tuy?n ???ng ???c thành ph? t?p trung ngu?n l?c ??u t? xay d?ng”, Ch? t?ch UBND thành ph? nh?n m?nh.

Sau khi d? án hoàn thành, cùng v?i c?u b?n R?ng s?p ???c tri?n khai xay d?ng trong th?i gian t?i, tuy?n ???ng 359 s? góp ph?n hoàn thi?n k?t c?u h? t?ng giao th?ng, gi?m ùn t?c, ??ng th?i nang cao tính k?t n?i ??ng b? gi?a trung tam thành ph? v?i huy?n Th?y Nguyên k?t n?i v?i t?nh Qu?ng Ninh, ?áp ?ng nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa, thúc ??y hai ??a ph??ng phát tri?n du l?ch; thành ph? ti?p t?c m? ra c? h?i khai thác qu? ??t ?? phát tri?n ?? th? d?c hai bên tuy?n ???ng.

?? d? án ???c tri?n khai ?úng ti?n ?? và hoàn thành ?úng k? ho?ch, Ch? t?ch thành ph? yêu c?u các ??n v? nhà th?u nhanh chóng tri?n khai thi c?ng c?ng trình; b?o ??m an toàn cho các ph??ng ti?n tham gia giao th?ng trong quá trình thi c?ng; b?o ??m ch?t l??ng k? thu?t, m? thu?t c?ng trình theo ?úng ti?n ??.

Các s?, ban, ngành thành ph? ph?i h?p b? trí ngu?n v?n cho d? án, cùng v?i ch? ??u t? và các ??n v? liên quan t?o m?i ?i?u ki?n gi?i quy?t các khó kh?n, v??ng m?c ?? d? án ???c th?c hi?n ?úng ti?n ??; huy?n Th?y Nguyên t?p trung ??y nhanh c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng bàn giao m?t b?ng cho các nhà th?u thi c?ng trong th?i gian s?m nh?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ay là d? án chào m?ng thành c?ng ??i h?i ??ng b? thành ph? l?n th? XVI (nhi?m k? 2020 - 2025) và thi?t th?c h??ng t?i chào m?ng ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng.

Kim Thành